Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST § 1

pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti
 181 ZÁKON ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava I Základní ustanovení § 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetic .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST § 2

pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti
Vymezení pojmů § 2 V tomto zákoně se rozumí a) kybernetickým prostorem digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací ), b) kritickou informační infrastrukturou prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy ) v oblasti kybernetické bezpečnosti, c) .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST § 3

pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti
§ 3 Orgány a osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsou a) poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací 1), pokud není orgánem nebo osobou podle písmene b), b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem komunikačního systému podle písmene d), c) správce informačního systému kri .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 4

Systém zajištění kybernetické bezpečnosti
Hlava II Systém zajištění kybernetické bezpečnosti Bezpečnostní opatření § 4 (1) Bezpečnostním opatřením se rozumí souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací 1) v kybernetickém prostoru. (2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) jsou povinny v rozsahu nezbytném pr .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 5

Systém zajištění kybernetické bezpečnosti
§ 5 (1) Bezpečnostními opatřeními jsou a) organizační opatření a b) technická opatření. (1) Organizačními opatřeními jsou a) systém řízení bezpečnosti informací, b) řízení rizik, c) bezpečnostní politika, d) organizační bezpečnost, e) stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele, f) řízení aktiv, g) bezpečnost lidských zdrojů, h) řízení provozu a komunikací kritické informačn .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 6

Systém zajištění kybernetické bezpečnosti
§ 6 Prováděcí právní předpis stanoví a) obsah bezpečnostních opatření, b) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, c) rozsah bezpečnostních opatření pro orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) až e) a d) významné informační systémy a jejich určující kritéria. Kybernetická bezpečnostní událost a kybernetický bezpečnostní incident .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 7

Systém zajištění kybernetické bezpečnosti
§ 7 (1) Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací 1). (2) Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrit .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 8

Systém zajištění kybernetické bezpečnosti
§ 8 Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu (1) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) až e) jsou povinny hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty v jejich významné síti, informačním systému kritické informační infrastruktury, komunikačním systému kritické informační infrastruktury nebo významném informačním systému, a to bezodkladně po jejich detekci; tím není dotčena informa .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 9

Systém zajištění kybernetické bezpečnosti
Evidence § 9 (1) Úřad vede evidenci kybernetických bezpečnostních incidentů (dále jen „evidence incidentů“), která obsahuje a) hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, b) identifikační údaje systému, ve kterém se kybernetický bezpečnostní incident vyskytl, c) údaje o zdroji kybernetického bezpečnostního incidentu a d) postup při řešení kybernetického bezpečnostního i .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,zajištění,opatření - www.zakonycr.eu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava II § 10

Systém zajištění kybernetické bezpečnosti
§ 10 (1) Zaměstnanci České republiky zařazení k výkonu práce v Úřadu, kteří se podílejí na řešení kybernetického bezpečnostního incidentu, jsou vázáni povinností mlčenlivosti o údajích z evidence incidentů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovněprávního vztahu k Úřadu. (2) Ředitel Úřadu může osoby podle odstavce 1 zprostit povinnosti mlčenlivosti o údajích z evidence incidentů, .....

 

 

[4363]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu