Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - eet,tržby,evidence - www.zakonycr.eu

E-shopy a elektronická evidence tržeb

Od začátku března mají e-shopy stejně jako ostatní maloobchody a velkoobchody povinnost elektronicky evidovat tržby
Právě u e-shopů však může být zařazení do elektronické evidence tržeb velice komplikované. Důvodem je několik možných způsobů úhrady a fakt, že obchod .....

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Škodové,pojištění,§2811 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2811

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva,Škodové pojištění § 2811
Pododdíl 2: Škodové pojištění § 2811 Rozsah Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úby .....

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Škodové,pojištění,§2812 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2812

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva,Škodové pojištění § 2812
§ 2812 Změna vlastnictví pojištěného majetku Nebylo-li výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného maje .....

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Škodové,pojištění,§2813 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2813

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva,Škodové pojištění § 2813
§ 2813 Byla-li ujednána hranice pojistného plnění, má se za to, že se vztahuje na jednu škodnou událost. .....

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Škodové,pojištění,§2814 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2814

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva,Škodové pojištění § 2814
§ 2814 (1) Ujedná-li se, že se pojistné plnění omezí horní hranicí, určí se tato hranice pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. (2) .....

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Škodové,pojištění,§2815 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2815

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva,Škodové pojištění § 2815
§ 2815 Ujedná-li se ve smlouvě výslovně, že osobě, které vzniká právo na pojistné plnění, půjde k tíži úbytek majetku, jehož výše nepřesáhne uje .....

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Škodové,pojištění,§2816 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2816

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva,Škodové pojištění § 2816
§ 2816 Množné pojištění Je-li týž pojistný zájem pojištěn proti témuž pojistnému nebezpečí a pro tutéž dobu u několika pojistitelů, vzniká množn .....

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,Škodové,pojištění,Soupojištění,§2817 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2817

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva,Škodové pojištění § 2817
§ 2817 Soupojištění (1) Je-li ujednáno soupojištění, vedoucí pojistitel určený ve smlouvě stanoví pojistné podmínky a výši pojistného, spravuje .....

Nejčtenější na zakonycr.eu

Vlastní logotypy do ..

Máte zájem o vlastní logo v QR kodu? Jedná se o placenou službu - napište nám Logo typ musí být v PGN formátu Změnšení vlastního Loga se děje automaticky podle generovaných velikosti QR kodu ...

Čti více

VYHLÁŠKA část třetí ..

ČÁST TŘETÍ KYBERNETICKÝ BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT § 30 Typy kybernetických bezpečnostních incidentů (1) Podle příčiny jsou kybernetické bezpečnostní incidenty rozděleny do následujících typů a)& ...

Čti více

Vyhláška o významnýc ..

  317/2014 Sb. VYHLÁŠKA   ze dne 15. prosince 2014   o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích   Změna: 205/2016 Sb.      &n ...

Čti více

VYHLÁŠKA ze dne 15. ..

316 VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečn ...

Čti více

Novela vyhlášky č. 3 ..

205 VYHLÁŠKA ze dne 14. června 2016,   kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích   Národní bezpečnostní úřad a Mi ...

Čti více

KYBERNETICKÁ BEZPEČN ..

ČÁST PÁTÁ Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání § 37 V § 32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně d ...

Čti více

KYBERNETICKÁ BEZPEČN ..

ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST § 38 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. ...

Čti více

KYBERNETICKÁ BEZPEČN ..

Vymezení pojmů § 2 V tomto zákoně se rozumí a) kybernetickým prostorem digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi el ...

Čti více

Nejnovější na zakonycr.eu

E-shopy a elektronic ..

Právě u e-shopů však může být zařazení do elektronické evidence tržeb velice komplikované. Důvodem je několik možných způsobů úhrady a fakt, že obchod ...

Čti více

Zákon č. 89/2012 Sb. ..

§ 2837 Výluka z pojištění Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě sebevraždy pojištěného, trvalo-li pojištění nepřetržitě m ...

Čti více

Zákon č. 89/2012 Sb. ..

§ 2836 Zemřou-li pojištěný i obmyšlený ve stejnou dobu nebo za okolností, které brání zjištění, kdo z nich zemřel jako první, považuje se pro úč ...

Čti více

Zákon č. 89/2012 Sb. ..

§ 2835 Bylo-li uvedeno nesprávné datum narození pojištěného, má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by vzhledem k pojistným po ...

Čti více

Zákon č. 89/2012 Sb. ..

§ 2834 (1) Určil-li pojistitel chybně pojistné, pojistnou dobu, dobu placení pojistného nebo pojistnou částku proto, že pojistník uvedl nesprávn ...

Čti více

Zákon č. 89/2012 Sb. ..

Pododdíl 5: Životní pojištění § 2833 Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištěn ...

Čti více

Zákon č. 89/2012 Sb. ..

§ 2832 (1) Obmyšlený nabývá právo na pojistné plnění vznikem pojistné události. Dokud obmyšlený tohoto práva nenabude, může pojistník volně nakl ...

Čti více

Zákon č. 89/2012 Sb. ..

§ 2831 (1) Nebyl-li v době pojistné události obmyšlený určen, nebo nenabyl-li obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývá tohoto práva manžel poj ...

Čti více