Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - okeč,cz nace,statistický,úřad - www.zakonycr.eu

OKEČ končí, nahradí ho CZ-NACE

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE). Pro podnikatele její zavedení znamená kupříkladu povinnost uvádět ve vybraných příležitostech kód své činnosti podle této nové klasifikace. Převodník OKEČ do CZ-NACE naleznete na s .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistné,události,§2801 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2801

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2801
§ 2801 Přerušení pojištění (1) Pojištění se přeruší, nebylo-li pojistné zaplaceno; doba přerušení počne uplynutím dvou měsíců ode dne splatnosti pojistného až do jeho zaplacení. (2) Přeruší-li se pojištění během pojistné doby, netrvá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi. Doba přeruše .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistné,události,§2800 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2800

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2800
§ 2800 Následky porušení povinností (1) Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet. (2) Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistné,události,§2799 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2799

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2799
§ 2799 Způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká právo na pojistné plnění jen tehdy, bylo-li to výslovně ujednáno, anebo stanoví-li tak tento nebo jiný zákon. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistné,události,§2798 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2798

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2798
§ 2798 (1) Není-li splatnost pojistného plnění ujednána, je splatné do patnácti dnů ode dne skončení šetření. (2) Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojisti .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistné,události,§2797 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2797

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2797
§ 2797 (1) Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení podle § 2796 šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí po-jistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí. (2) Obsahuje-li oznámení vědomě n .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistné,události,§2796 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2796

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2796
Šetření pojistné události § 2796 (1) Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobe .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistného,rizika,§2795 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2795

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2795
§ 2795 (1) Ustanovení o zvýšení pojistného rizika se nepoužijí, pokud ke zvýšení rizika došlo z důvodu odvracení nebo zmenšení škody vyšší, nebo v důsledku pojistné události, anebo v důsledku jednání z příkazu lidskosti. (2) Pro pojištění osob pro případ nemoci se ustanovení o změně pojistného rizika nepoužijí. Pro pojištění osob pro jiné případy se ustanovení o změně pojistného rizika nepo .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistného,rizika,§2794 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2794

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2794
§ 2794 Sníží-li se podstatně pojistné riziko v pojistné době, vzniká pojistiteli povinnost snížit pojistné úměrně k snížení pojistného rizika s účinností ode dne, kdy se o tomto snížení dozvěděl. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Relativní,majetková,práva,Závazky,právních,jednání,závazky,odvážných,smluv,pojistného,rizika,§2793 - www.zakonycr.eu

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II § 2793

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2014 Část IV Hlava II, Relativní majetková práva, § 2793
§ 2793 (1) Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojistitel právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení .....

 

 

[4321]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu