Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Způsob,oceňování,§25 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část IV § 25

§ 25 (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Inventarizace,majetku,závazků,§30 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část V § 30

§ 30 (1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. (2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí j ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Inventarizace,majetku,závazků,§29 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část V § 29

Část pátá Inventarizace majetku a závazků § 29 (1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen "periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jedn ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Způsob,oceňování,§28 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část IV § 28

§ 28 (1) Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, není-li dále stanoveno jinak, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. V případech smlouvy o výpůjčce 24) po dobu zajištění závazků převodem práva 25) nebo v případech, kdy se vlastnické právo k movitým věcem nabývá na základě projevu vůle jiným způsobem než převzetím věci, 26) jakož i v dalších případech stanovených z ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Způsob,oceňování,§27 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část IV § 27

§ 27 (1) Z jednotlivých složek majetku a závazků k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm. b) se reálnou hodnotou oceňují a) cenné papíry, s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených účetní jednotkou k obchodování, cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem a cenných papírů emitovaných účetní jednotkou, b) deriváty, c) finanční umístění, s výjimkou dluhopisů držených do splatn ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Způsob,oceňování,§26 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část IV § 26

§ 26 (1) Pokud se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se ocení v účetnictví a v účetní závěrce touto nižší cenou. (2) Pokud se při inventarizaci zjistí, že hodnota závazků je vyšší, popřípadě i nižší než jejich výše v účetnictví, uvedou se závazky v účetnictví a v účetní závěrce v tomto zjištěném ocenění. (3) Ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3 vyjadřují ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,závěrka,§23 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část III § 23

§ 23 (1) Konsolidující účetní jednotka je povinna pro sestavení konsolidované účetní závěrky použít metody a) plné konsolidace, b) poměrné konsolidace, nebo c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou). (2) Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující účetní jednotky. (3) Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a jí konsolidovaných účetních jednotek a účetních jednotek pod společným vlivem použité pro sestavení konsolidované účetní závěrky sestav ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,závěrka,§21 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část III § 21

§ 21 Výroční zpráva (1) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v § 20 odst. 2. (2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace a) o skutečnostech, kter ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,závěrka,§22 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část III § 22

§ 22 (1) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace. Nestanoví-li se dále jinak, ustanovení tohoto zákona týkající se účetní závěrky se použijí i pro konsolidovanou účetní závěrku; konsolidovaná účetní závěrka je ověřována auditorem. (2) Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, účetní jednotka, která je obchodní společností a je ovládající osobou 20), s ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Úschova,,záznamů,§31 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část VI § 31

Část šestá Úschova účetních záznamů § 31 (1) Účetní jednotky jsou povinny uschovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou v odstavci 2 nebo 3. Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro nakládání s nimi zvláštní právní předpisy. 28) (2) Účetní záznamy se uschovávají, pokud v § 32 není stanoveno jinak, a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, in ..