Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Ve znění: zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. - přechodná ustanovení, zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006), zákona č. 495/2005 Sb. (účinnost od 23. prosince 2005), zákona č. 57/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006), zákona č. 81/2006 Sb. (účinnost od 15. března 2006), zákona č. 23 ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§1 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 1

Část první Obecná ustanovení § 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie 1) rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. (2) Tento zákon se vztahuje na a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, c) organizační složky státu podle zvláštního právního ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§2 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 2

§ 2 Předmět účetnictví Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.   ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§3 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 3

§ 3 (1) Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení n ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§4 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 4

§ 4 (1) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a c) jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku; účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. b) jsou povinny vést účetnictví ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti na území České republiky. (2) Účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. d) jsou povinny vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku, nevznikla-li jim povinnost v ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§5 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 5

§ 5 (1) Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. (2) Pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.   ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§6 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 6

§ 6 (1) Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, (dále jen "účetní případy") účetními doklady. (2) Účetní jednotky jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách (dále jen "účetní zápisy") pouze na základě průkazných účetních záznamů podle odstavce 1. (3) Účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek a závazky podle § 29 a § 30. (4) Účetní jednotky jsou povinny sestavovat účetní závěrku podle § 18 jako řádnou ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§7 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 7

§ 7 (1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. (2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosa ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,§8 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část I § 8

§ 8 (1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. (2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel. (3) Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat ..

QR (http://QRColor.cz) - účetni,záznamy,Rozsah,vedení,doklady,zápisy,knihy,§9 - www.zakonycr.eu

Zákon o účetnictví | Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví část II § 9

Část druhá Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy § 9 Rozsah vedení účetnictví (1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu. (2) Účetní jednotky uvedené v § 19a a § 23a při vedení účetnictví v plném rozsahu použijí metody podle těchto ustanovení. (3) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a) občanská ..