xFonka Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - škoda,operativní,leasing - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete. Co když nebudu schopný splácet? Stejně jako u všech jiných splátkových finančních produktů, je myšleno i na tuto variantu a obecně se samozřejmě ..

QR (http://QRColor.cz) - škoda,operativní,leasing,osobní,údaje - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete. Co když nebudu schopný splácet? Stejně jako u všech jiných splátkových finančních produktů, je myšleno i na tuto variantu a obecně se samozř ..

QR (http://QRColor.cz) - statutární,funkce,orgán - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | NOZ 2014 Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

Dosavadní úprava Dle § 66 současného obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“), který pozbude účinnosti dne 31.12.2013, se vztah mezi společností a jejím statutárním orgánem nebo členem kolektivního statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud není uzavřena samostatná smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu. K takové smlouvě se obchodní zákoník vyjadřuje pouze velice stručně – stanoví pro ni požadavek povinně písemné formy, a požadavek schvál ..

QR (http://QRColor.cz) - nájem,smlouva,najemní,byt - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Nájemní smlouva na byt 2

Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení: …………………………………, Trvalé bydliště: …………………………………, Rodné číslo: …………………………………, Číslo OP: …………………………… ..

QR (http://QRColor.cz) - ukončení,nájem,smlouva - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Dohoda o skončení nájmu

Dohoda o skončení nájmu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y jméno:____________ rodné číslo:____________ bytem:____________ (dále jen „pronajímatel“) a jméno:____________ rodné číslo:____________ bytem:____________ (dále jen „nájemce“) tuto DOHODU O SKONČENÍ NÁJMU   1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne ____________ nájemní smlouvu ohledně nájmu (dále jen „nájemní smlouva“ a „předmět nájmu“). ..

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,byt,nájem - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Nájemní smlouva na byt

Nájemní smlouva   .................................. dále jen "pronajímatel" a .................................. dále jen "nájemce" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o nájmu bytu tohoto znění: čl. I Úvodní ustanovení 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem domu čp ........ na pozemku parc. č. .......... v k.ú. .......... okres .......... , pod adresou .......... 2. Nemovitost uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je zapsána v katastru nemovito ..

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,postoupení,pohledávka - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Smlouva o postoupení pohledávek

Smlouva o postoupení pohledávek Článek I. Smluvní strany 1. ............................................................................. IČO: ..................................... DIČ: .......................... Zastoupena: ......................................., jednatelem společnosti Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ................................., oddíl ....., vložka ........................ (dále jen postupitel) a 2. .................................. ..

QR (http://QRColor.cz) - kupní smlouva,občanská zákoník - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Kupní smlouva nový občánský zákoník 2014

Úprava kupní smlouvy je v současné době svěřena jak občanskému, tak obchodnímu zákoníku. Nová úprava kupní smlouvy vychází z úpravy obsažené v obchodním zákoníku. Nová je (po vzoru Švýcarska) i systematika ustanovení o kupní smlouvě: Nejprve se formulují obecná ustanovení společná pro všechny případy koupě následují ustanovení o koupi movitých věcí, odchylky vztahující se ke koupi nemovitých věcí, ustanovení o vedlejších doložkách v kupní smlouvě, na závěr oddílu jsou připojena z ..

QR (http://QRColor.cz) - plná moc, generální plná moc,smlouva - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC Firma / Osoba . sídlem ....................................... IČ: ..................................... zastoupena jednatelem: ........................................ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....................., oddíl .................., vložka ................... tímto zplnomocňuje pana ........................., adresa ............................................ k jednání s případnými zájemci o koupi majetku vedeného na LV ....., ..

QR (http://QRColor.cz) - pohledávky,seznam,exekuce - www.zakonycr.eu

Obchodní smlouvy | Smlouva o postoupení pohledávek seznam a oznámení o postoupení pohledávek

Smlouva o postoupení pohledávek    Článek I. Smluvní strany     1.  ..................................................... s r.o., se sídlem .....................................                 IČO: .......................                 DIČ: ............................. Zastoupena: ......................... ..