Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - škoda,operativní,leasing - www.zakonycr.eu

ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

ŠKODA BEZ STAROSTÍ, Body smlouvy 1 až 11
Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete. Co když nebudu schopný splácet? Stejně jako u .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - škoda,operativní,leasing,osobní,údaje - www.zakonycr.eu

ŠKODA BEZ STAROSTÍ – Smlouva a odpovědi na všetečné otázky

ŠKODA BEZ STAROSTÍ , Body smlouvy 12 a 13, osobní údaje, NEBANKOVNÍ REGISTR, PRÁVA KLIENTA
Operativní leasing - né ale pro každého, i když jak tvrdí že je to škoda bez starostí I když si myslíte že je to právě pro vás, dejte si pozor na úskalí všeobecných podmínek, které vlastně nikdo nikdy z klientů nečetl a nečte. Pokud se dostanete z jakých koliv důvodu do platební neschopnosti, může Vás tato smlouva zruinovat aniž si toto uvědomujete. Co když nebudu schopný splácet? Stejně jako u .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - statutární,funkce,orgán - www.zakonycr.eu

NOZ 2014 Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu
Dosavadní úprava Dle § 66 současného obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“), který pozbude účinnosti dne 31.12.2013, se vztah mezi společností a jejím statutárním orgánem nebo členem kolektivního statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud není uzavřena samostatná smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu. K takové smlouvě se obchodní zákoník vyjad .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - nájem,smlouva,najemní,byt - www.zakonycr.eu

Nájemní smlouva na byt 2

Nájemní smlouva, se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 685
Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení: …………………………………, Trvalé bydliště: …………………………………, Rodné číslo: …………………………………, .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - ukončení,nájem,smlouva - www.zakonycr.eu

Dohoda o skončení nájmu

Dohoda o skončení nájmu, Pronajímatel a nájemce uzavřeli nájemní smlouvu ohledně nájmu (dále jen „nájemní smlouva“ a „předmět nájmu“).
Dohoda o skončení nájmu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli/y jméno:____________ rodné číslo:____________ bytem:____________ (dále jen „pronajímatel“) a jméno:____________ rodné číslo:____________ bytem:____________ (dále jen „nájemce“) tuto DOHODU O SKONČENÍ NÁJMU   1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne ____________ náj .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,byt,nájem - www.zakonycr.eu

Nájemní smlouva na byt

Nájemní smlouva na byt, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o nájmu bytu tohoto znění
Nájemní smlouva   .................................. dále jen "pronajímatel" a .................................. dále jen "nájemce" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o nájmu bytu tohoto znění: čl. I Úvodní ustanovení 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem domu čp ........ na pozemku parc. č. .......... v k.ú. .......... okres .......... , pod adre .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,postoupení,pohledávka - www.zakonycr.eu

Smlouva o postoupení pohledávek

Smlouva o postoupení pohledávek, uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o postoupení pohledávek:
Smlouva o postoupení pohledávek Článek I. Smluvní strany 1. ............................................................................. IČO: ..................................... DIČ: .......................... Zastoupena: ......................................., jednatelem společnosti Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ................................., oddíl ... .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - kupní smlouva,občanská zákoník - www.zakonycr.eu

Kupní smlouva nový občánský zákoník 2014

Kupní smlouva nový občánský zákoník 2014 novinky
Úprava kupní smlouvy je v současné době svěřena jak občanskému, tak obchodnímu zákoníku. Nová úprava kupní smlouvy vychází z úpravy obsažené v obchodním zákoníku. Nová je (po vzoru Švýcarska) i systematika ustanovení o kupní smlouvě: Nejprve se formulují obecná ustanovení společná pro všechny případy koupě následují ustanovení o koupi movitých věcí, odchylky vztahující se ke koupi nemo .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - plná moc, generální plná moc,smlouva - www.zakonycr.eu

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Plná moc k jednání s případnými zájemci o koupi majetku vedeného
GENERÁLNÍ PLNÁ MOC Firma / Osoba . sídlem ....................................... IČ: ..................................... zastoupena jednatelem: ........................................ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....................., oddíl .................., vložka ................... tímto zplnomocňuje pana ........................., adresa ............... .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - pohledávky,seznam,exekuce - www.zakonycr.eu

Smlouva o postoupení pohledávek seznam a oznámení o postoupení pohledávek

Smlouva o postoupení pohledávek seznam a oznámení o postoupení pohledávek
Smlouva o postoupení pohledávek    Článek I. Smluvní strany     1.  ..................................................... s r.o., se sídlem .....................................                 IČO: .......................           &nbs .....

 

 

[21]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 20 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu