OKEČ končí, nahradí ho CZ-NACE

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Klasifikace ekonomických činností / 


OKEČ končí, nahradí ho CZ-NACE



Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí s účinností od 1. ledna 2008 Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE).

Pro podnikatele její zavedení znamená kupříkladu povinnost uvádět ve vybraných příležitostech kód své činnosti podle této nové klasifikace.
Převodník OKEČ do CZ-NACE naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

Také je nutno pozorně sledovat jednotlivé kódy CZ-NACE ve vybraných dotačních titulech, protože některé výzvy jsou otevřeny jen pro podnikatele s určitým kódem CZ-NACE. Často je totiž jednou z podmínek, kterou musí podnikatel splnit, aby mohl žádat dotaci, realizování projektu v určité oblasti CZ-NACE, která je příslušným programem podporována.

Proč byla CZ-NACE zavedena?

Odvětvového třídění ekonomických činností se užívá ve státní statistice, zejména v analytických pracích a při sestavování národních účtů. První klasifikace vytvořena v ČR pro tyto účely - OKEČ - byla zavedena do statistické praxe v roce 1994. S ohledem na závazky vůči OSN, Mezinárodnímu měnovému fondu a vzhledem k připravovaným dohodám s Evropskými společenstvími (ES) bylo již při přípravě OKEČ rozhodnuto plně vycházet ze statistické klasifikace ekonomických činností ES - NACE revize 1.

To značí mimo jiné, že třídění je prakticky převzato do úrovně čtyř míst z klasifikace NACE a pouze na pátém místě byly vytvořeny upřesňující položky vyjadřující některá národní specifika. Proto přechod na klasifikaci CZ-NACE by neměl činit pro podnikatele významnější potíže.

Nová klasifikace CZ-NACE má zohlednit technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních patnáct let, a tedy být relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu, jako i lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi, protože je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly pod záštitou Statistické divize OSN.

NACE je akronym pro Statistickou klasifikaci ekonomických činností (Nomenclature générale des activités economiques dans les Communautés Européennes), kterou používá Evropská unie od roku 1970. Přídomek „CZ“ v jejím názvu označuje její českou verzi.

Předchůdci NACE ze šedesátých let byly klasifikace NICE pro těžební a zpracovatelský průmysl, energetiku a stavebnictví a NCE pro obchodní aktivity, jako i klasifikace služeb a zemědělství.

Samotná NACE vznikla v roce 1970 proto, aby pokryla všechny ekonomické činnosti. Po první revizi, provedené nařízením Rady EHS/3037/90 z 9. října 1990, byla nařízením Evropského parlamentu a Rady ES/1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým zavedena druhá revize NACE. Tato druhá revize NACE se v celé EU začne používat povinně od 1. ledna 2008. Všechny statistiky tedy v rámci Evropské unie, které se vztahují k ekonomickým činnostem, musí být prováděny podle NACE nebo národních klasifikací z ní odvozených.

Jak je klasifikace CZ-NACE uspořádaná?

CZ-NACE představuje hierarchické uspořádání činností, dané kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů a výrobků do jednotlivých statistických položek. Každá položka klasifikace zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění.

NACE se skládá ze systematické části, vysvětlivek a metodické příručky. Struktura NACE je čtyřúrovňová. První úroveň (sekce) je označena alfabetickým kódem, druhá úroveň, (oddíly), je označuje dvojmístný číselný kód, třetí úroveň (skupiny), charakterizuje trojmístný číselný kód a poslední čtvrtá úroveň (třídy), označuje čtyřmístný číselný kód.

Je samozřejmé, že ideální by bylo, kdyby statistické jednotky byly ve své činnosti co nejvíce homogenní, aby mohly být jednoznačně zatříděny. V praxi tomu tak však mnohdy není a vzniká řada problémů, protože většina jednotek provádí činnosti smíšeného charakteru. Proto je nezbytné stanovit hlavní, čili převažující, činnost jednotky, která zpravidla tvoří největší část celkové přidané hodnoty. Hlavní činnost se v praxi určuje podle výrobků, které jednotka produkuje, nebo podle služeb, které poskytuje. Rozpočtové jednotky se zpravidla zatřiďují podle charakteru činnosti, pro kterou byly zřízeny.

Podle této činnosti je následně jednotka zatříděna do klasifikace. Základní orientaci umožňuje systematická část klasifikace. Při zatřiďování podle klasifikace NACE nezáleží na typu vlastnictví statistické jednotky, nezáleží na tom, zda je jednotka obchodní společnost, zda je v soukromém nebo státním vlastnictví. NACE zahrnuje i samostatné kategorie pro nerozlišovanou výrobu zboží a služeb domácností pro vlastní potřebu. Tyto kategorie mají za úkol vypovídat o podílu ekonomických činností domácností. Jasně definovatelné činnosti domácností jsou klasifikované na jiných místech NACE.

 

 

Kompletní seznam / CZ_NACE

 • A  ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ
  Tato sekce zahrnuje činnosti spojené s využíváním rostlinných a živočišných přírodních zdrojů. Patří sem činnosti jako pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat, těžba dřeva a výroba jiných rostlinných a živočišných produktů v zemědělských podnicích nebo jejich získávání z volné přírody
 • B  TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
  Zahrnuje získávání nerostných surovin, které se v přírodě vyskytují v pevném (uhlí a rudy), kapalném (ropa) nebo plynném (zemní plyn) skupenství. Těžba těchto surovin se provádí různými metodami, např. hlubinným nebo povrchovým dolováním, pomocí vrtů, těžbou z mořského dna. Zahrnuje také pomocné činnosti, např. drcení, mletí (broušení), čištění, sušení, třídění, koncentrace rud, zkapalňování zemního plynu a aglomeraci pevných paliv. Tyto činnosti jsou často vykonávány v těžebních závodech samotných nebo v závodech nacházejících se v blízkosti místa těžby. Oddíly, skupiny a třídy této sekce jsou členěny podle suroviny, která je hlavním získávaným produktem. Oddíly 05, 06 se týkají těžby a dolování fosilních paliv (černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, zemní plyn); oddíly 07, 08 se týkají těžby rud, minerálů a produktů těžby kamenolomu. Některé technické činnosti v sekci B, které jsou úzce spojené s těžbou uhlovodíků, mohou být uskutečněny pro třetí stranu specializovanými jednotkami jako průmyslové práce anebo služby oddílu 09. Nezahrnuje: - zpracování vytěžených surovin, viz sekce C (Zpracovatelský průmysl) - využívání vytěžených surovin bez další transformace pro stavební účely, viz sekce F (Stavebnictví) - stáčení přírodních pramenů a minerálních vod do lahví (11.07) - drcení, mletí nebo jiné úpravy určitých zemin, kamenů a nerostů neprováděné v souvislosti s těžbou a dobýváním (23.9)
 • C  ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
  Tato sekce zahrnuje mechanickou, fyzikální nebo chemickou přeměnu materiálů nebo komponentů na nové produkty (zboží), ačkoliv toto nelze použít jako jednotné univerzální kritérium pro definování výroby zboží, tj. zpracovatelského průmyslu, (dále pod poznámkou ke zpracování odpadů). Materiály, látky a suroviny, které se využívají jako vstupy zpracovatelského průmyslu, jsou produkty zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, těžby, dobývání kamene a písků a jílů nebo se též může jednat o produkty jiných zpracovatelských činností. Podstatná změna, renovace nebo rekonstrukce produktů se obecně považuje za výrobu zboží, a zařazuje se tedy do zpracovatelského průmyslu. Výsledkem výrobního postupu jsou buď hotové výrobky určené pro užívání nebo spotřebu, nebo polotovary určené k dalšímu opracování nebo zpracování. Příklad: Produkt rafinace oxidu hlinitého je vstupem používaným pro primární výrobu hliníku, primární hliník je vstupem pro závod na výrobu hliníkového drátu a hliníkový drát je vstupem pro výrobu drátěných výrobků. Výroba speciálních dílů, doplňků a příslušenství ke strojům a zařízením je zásadně přiřazena do stejné třídy jako výroba příslušných strojů a zařízení. Výroba nespecializovaných dílů strojů a zařízení (např. motorů, pístů, elektromotorů, elektrických celků, ventilů, převodů, kuličkových ložisek) je zařazena v příslušných třídách odděleně od strojů a zařízení, pro které mohou být tyto díly a zařízení použity. Nicméně výroba speciálních dílů nebo speciálního příslušenství vyráběná litím nebo vytlačováním plastů je zahrnuta ve skupině 22.2. Montáž dílů produktů se rovněž zahrnuje do zpracovatelského průmyslu. Patří sem také montáž produktů ze smontovaných dílů, a to jak z dílů vlastní výroby tak z dílů koupených. Zpětné získávání surovin z odpadů, tzn. zpracování odpadů na druhotné suroviny, je zařazeno do skupiny 38.3 (Úprava odpadu k dalšímu využití). Ačkoliv tato činnost může zahrnovat též fyzikální nebo chemickou přeměnu, nepovažuje se za výrobu zboží, a nespadá tedy do zpracovatelského průmyslu. Hlavním účelem této činnosti je úprava nebo zpracování odpadů, proto je zařazena do sekce E (Zásobování vodou; činnosti spojené s odpadními vodami, odpady a sanacemi). Naopak výroba nových hotových produktů (na rozdíl od druhotných surovin) je zařazena do zpracovatelského průmyslu i tehdy, pokud jsou při této výrobě jako vstup využívány odpady. Např. získávání stříbra z odpadu filmů se tak považuje za výrobu v rámci zpracovatelského průmyslu. Specializovaná údržba, opravy a instalace strojů a zařízení patří obecně do oddílu 33 (Opravy a instalace strojů a zařízení). Avšak opravy počítačů (přístrojů na zpracování dat) a spotřebního zboží jsou zařazeny do oddílu 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost), zatímco opravy motorových vozidel do oddílu 45 (Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel). Provádí-li se instalace strojů a zařízení jako specializovaná činnost, je zahrnuta v 33.20. Poznámka: Hranice mezi výrobními činnostmi patřícími do zpracovatelského průmyslu a činnostmi spadajícími do ostatních sektorů klasifikačního systému mohou být poněkud nejasné. Obecně platí, že hospodářská odvětví sekce „Zpracovatelský průmysl“ zahrnují přeměnu materiálů na nové produkty. Výsledkem je nový výrobek. Definice nových produktů však může být subjektivní. Pro ujasnění jsou zde uvedeny činnosti, které v CZ-NACE do zpracovatelského průmyslu spadají: - zpracování čerstvých ryb (filetování ryb), otevírání ústřic apod., které není prováděno na rybářském plavidle (10.20) - pasterování a stáčení mléka do lahví (10.51) - zpracování usní (15.11) - impregnování dřeva (16.10) - tisk a s ním související činnosti (18.1) - protektorování pneumatik (22.11) - výroba hotových betonových směsí (23.63) - elektrochemické pokovování, pokovování, tepelné opracování kovů, leštění (25.61) - přestavba a rekonstrukce strojů (např. automobilových motorů) (29.10) Naopak existují činnosti, které sice příležitostně zahrnují transformační postupy, jsou však zařazeny do jiných sekcí CZ-NACE (nebo, jinak řečeno, nepatří do zpracovatelského průmyslu). Mezi takové činnosti patří např.: - těžba dřeva, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství) - úprava zemědělských produktů, zařazená do sekce A (Zemědělství, lesnictví a rybářství) - úprava potravin pro okamžitou spotřebu na místě, zařazená do oddílu 56 (Stravování a pohostinství) - úprava rud a jiných nerostů, zařazená do sekce B (Těžba a dobývání) - výstavba a montážní činnosti prováděné na staveništi, zařazené do sekce F (Stavebnictví) - rozdělování zboží z velkých balení do menších, a to vč. balení, přebalování nebo plnění lihovin, chemikálií a jiných tekutin do lahví, třídění odpadu; míchání barev dle přání zákazníka; řezání kovů dle přání zákazníka; zpracování, jehož výsledkem není rozdílné zboží, zařazené do sekce G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel)
 • D  VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
  Tato sekce zahrnuje zásobování elektřinou, plynem, párou, teplou vodou apod. prostřednictvím stálé sítě infrastruktury, vedením, rozvodem a potrubím. Rozsah sítí není rozhodující. Sekce zahrnuje distribuci elektřiny, plynu, páry, horké vody apod. do průmyslových areálů nebo do obytných budov. Tato sekce tedy zahrnuje provoz zařízení, která vyrábějí, regulují a rozvádějí elektřinu nebo plyn. Sekce zahrnuje rovněž výrobu a dodávání tepla, klimatizovaného vzduchu a ledu. Tato sekce nezahrnuje provoz zařízení vodovodů a kanalizací (viz 36 a 37) ani dopravu plynu dálkovým potrubím (49.50)
 • E  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
  Tato sekce zahrnuje činnosti související s nakládáním (shromažďováním, sběrem, úpravou, odstraňováním) s různými druhy odpadů, např. pevnými nebo nepevnými průmyslovými nebo komunálními odpady a sanace kontaminovaných míst. Konečné produkty úpravy odpadů a odpadních vod mohou být buď odstraněny, nebo využity v nových výrobních procesech jako druhotná surovina. Tato sekce zahrnuje také činnosti spojené se zásobováním vodou, protože jsou často prováděné ve spojení s úpravou odpadních vod nebo je provádějí jednotky, které se zabývají také úpravou odpadních vod
 • F  STAVEBNICTVÍ
  Tato sekce zahrnuje specializované i nespecializované stavební činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy, provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba prefabrikovaných objektů na staveništi a staveb dočasného charakteru. Jedná se o výstavbu kompletních bytových, kancelářských a obchodních budov, ostatních veřejných budov, zemědělských budov, sportovních hal a tělocvičen atd. na straně jedné a dálnic, silnic, mostů, tunelů, železničních tratí, vzletových a přistávacích drah, přístavů a jiných vodních staveb, zavlažovacích kanálů, kanalizací, průmyslových objektů, potrubí a elektrických vedení, otevřených sportovních stadionů a hřišť atd. na straně druhé. Tyto práce mohou být prováděny na vlastní účet nebo na základě smlouvy nebo dohody. Část prací, někdy také veškeré práce, mohou být zadány subdodavatelům (tzv. outsourcing). Do této sekce se zatřiďují jednotky, které nesou celkovou odpovědnost za stavební projekt. Sekce rovněž zahrnuje opravy budov a inženýrských děl. Tuto sekci tvoří výstavba budov (oddíl 41), inženýrských děl (oddíl 42) a specializované stavební činnosti v případě, kdy představují pouze část z celkového stavebního procesu (oddíl 43). Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením. Tato sekce také zahrnuje developerskou činnost v oblasti bytových i nebytových stavebních projektů, a to formou zajištění finančních, technických a hmotných zdrojů. Pokud tyto činnosti nejsou zaměřeny na pozdější prodej staveb, ale na jejich užívání (např. na pronájem prostor v takovýchto budovách nebo užívání těchto objektů k výrobním účelům), nejsou jednotky zařazeny do této sekce, nýbrž podle druhu provozních činností, např. do sekce L (Činnosti v oblasti nemovitostí), do sekce C (Zpracovatelský průmysl) atd.
 • G  VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
  Tato sekce zahrnuje velkoobchod a maloobchod (tj. nákup a prodej bez dalšího zpracování) jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Velkoobchod a maloobchod jsou posledními články v distribuci zboží. Tato sekce dále zahrnuje údržbu a opravy motorových vozidel a motocyklů. Prodej bez dalšího zpracování zahrnuje činnosti (úkony) spojené s obchodem, např. třídění, klasifikování a sestavování zboží, míchání (míšení) zboží, např. písku, plnění do lahví (s předchozím mytím lahví nebo bez mytí), balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, skladování (i mražením nebo chlazením). Oddíl 45 zahrnuje všechny činnosti související s obchodem a opravami motorových vozidel a motocyklů. Oddíl 46 a 47 zahrnuje všechny ostatní obchodní činnosti. Pro rozlišení těchto oddílů je rozhodující převládající typ zákazníků. Velkoobchod zahrnuje nákup a další prodej nového a použitého zboží maloobchodníkům, obchodním zástupcům (např. v průmyslu, obchodu, institucích) nebo profesním uživatelům. Zahrnuje také další prodej jiným velkoobchodníkům, nebo působení jako agent nebo makléř (jako osoba či firma) při nákupu nebo prodeji zboží. Typičtí velkoobchodníci jsou ti, kteří jsou vlastníky zboží, s nímž obchodují, prodávající vlastním jménem. Dále sem patří zprostředkovatelé, průmysloví distributoři, exportéři, dovozci, nákupní družstva, prodejní pobočky nebo prodejní kanceláře (nikoliv maloobchodní), které jsou zřizovány výrobními nebo důlními podniky odděleně od míst svých závodů za účelem prodeje svých výrobků a které nepřijímají objednávky pro přímou dodávku zboží ze závodu nebo dolu. Dále sem patří obchodní a komoditní makléři, pověření obchodníci, agenti a montéři, nákupní a družstevní svazy provozující nákup zemědělských plodin. Velkoobchodníci zpravidla ve vlastní režii provádějí operace související s prodejem zboží, např. fyzicky montují, třídí a klasifikují zboží ve velkých množstvích, rozbalují velká balení, přebalují a znovu distribuují v malých množstvích (např. farmaceutické zboží), skladují, chladí, dodávají a instalují zboží, zabývají se propagací prodeje pro své zákazníky a označují zboží etiketou. Maloobchod je dalším typem nákupu a prodeje nového a použitého zboží hlavně široké veřejnosti pro osobní spotřebu a využití v domácnostech. Je uskutečňován v obchodech, obchodních domech, stáncích, zásilkových domech, pouličními a podomními prodavači, spotřebními družstvy, aukčními domy atd. Většina maloobchodníků jsou zároveň vlastníky prodávaného zboží, ale někteří působí jako obchodní zástupci, vykonávají činnost pro mandanta a prodávají na konsignačním nebo komisionářském základě. Patří sem také operace související s prodejem zboží, prováděné ve vlastní režii
 • H  DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
  Tato sekce zahrnuje činnosti osobní a nákladní dopravy, pravidelné nebo nepravidelné, po kolejích, potrubím, po silnici, vodě či vzduchem a související činnosti, jako činnosti terminálů, parkovacích a skladovacích zařízení, překladišť atd. Do této sekce patří pronajímání dopravních zařízení s řidičem nebo operátorem. Patří sem rovněž poštovní a kurýrní činnosti. Tato sekce nezahrnuje: - průmyslovou přestavbu, renovace a generální opravy dopravních zařízení, kromě motorových vozidel (30) - opravy a údržba dopravních zařízení, kromě motorových vozidel (33.1) - výstavbu, údržbu a obnovu silnic, kolejových tratí, přístavů, letištních ploch (42) - údržbu a opravy motorových vozidel, kromě motocyklů (45.20) - pronájem dopravních zařízení bez řidiče nebo operátora (77.1 a 77.3)
 • I  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
  Tato sekce zahrnuje krátkodobé ubytování hostů a poskytováni kompletního stravování určeného k okamžité spotřebě. Rozsah a druh doplňkových služeb poskytovaných v rámci této sekce se může velmi měnit. Tato sekce nezahrnuje dlouhodobé ubytování, které je klasifikováno v rámci činností v oblasti nemovitostí (sekce L). Také nezahrnuje přípravu jídel a nápojů, které nejsou určeny k okamžité konzumaci nebo se prodávají přes nezávislé distribuční kanály, tj. prostřednictvím velkoobchodu nebo maloobchodu. Příprava těchto jídel patří do výroby (sekce C).
 • J  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
  Tato sekce zahrnuje výrobu a distribuci informačních a kulturních produktů, poskytování prostředků pro distribuci těchto produktů a pro zprostředkování přenosu dat či komunikaci, činnosti v oblasti informačních technologií, zpracování dat a jiné informační činnosti. Do této sekce spadají: vydavatelská činnost, vč. vydávání softwaru (oddíl 58); výroba filmů a zvukových nahrávek a související činnosti (oddíl 59); výroba a vysílání televizních a rozhlasových programů (oddíl 60); telekomunikace (oddíl 61); činnosti v oblasti informačních technologií (oddíl 62) a ostatní informační činnosti (oddíl 63). Vydavatelská činnost zahrnuje také získávání vlastnických práv k publikovaným obsahům (informačním produktům). Patří sem též poskytování těchto obsahů veřejnosti tak, že se různým způsobem (vlastními prostředky či dodavatelsky) zajišťuje jejich rozmnožování a distribuce. Tato sekce zahrnuje všechny možné formy vydavatelské činnosti (v tištěné, elektronické nebo audiovizuální podobně, na internetu, ve formě multimediálních produktů, jako např. referenčních děl na CD-ROM atd.). Činnosti související s výrobou a distribucí televizních programů jsou klasifikovány v oddílech 59, 60 a 61, a to v závislosti na fázi tohoto procesu. Jednotlivé složky jako filmy, televizní seriály atd. spadají do oddílu 59, zatímco výroba kompletních programů televizních kanálů, ať se již skládají ze složek podle oddílu 59 nebo z jiných součástí (např. živého zpravodajství), patří do oddílu 60. Oddíl 60 rovněž zahrnuje vysílání programů jejich výrobcem. Distribuce celých (tj. obsahově nezměněných) televizních programů třetími osobami patří do oddílu 61 a může být zajištěna vysílacími, satelitními nebo kabelovými systémy.
 • K  PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
  Tato sekce zahrnuje poskytování finančních služeb, vč. pojištění a zajištění, činnosti penzijních fondů a činnosti pro podporu finančních služeb. Tato sekce dále obsahuje činnosti s držbou jmění (majetkové hodnoty), jako jsou činnosti holdingových společností, fondů a podobných finančních entit.
 • L  ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
  Tato sekce zahrnuje činnosti pronajímatelů, agentů nebo makléřů v jedné nebo v několika následujících činnostech: prodej nebo nákup nemovitostí, pronájem nemovitostí, poskytování ostatních služeb v souvislosti s nemovitostmi, např. oceňování nemovitostí nebo vykonávání činností agentů podmíněných smluv o nemovitostech. Činnosti v této sekci mohou být prováděny s vlastním nebo pronajatým majetkem a mohou být vykonávány za úplatu nebo na smluvním základě. Sekce zahrnuje také stavební práce spojené s údržbou vlastních nebo pronajatých objektů. Do této sekce patří také činnosti správců majetku.
 • M  PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
  Tato sekce zahrnuje profesní, vědecké a technické činnosti. Tyto činnosti vyžadují vysokou míru vzdělání, školení a dávají uživatelům k dispozici odborné znalosti a zkušenosti.
 • N  ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
  Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které podporují obecně obchodní činnosti. Tyto činnosti se odlišují od činností v sekci M tím, že jejich hlavním účelem není předávání odborných znalostí.
 • O  VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
  Tato sekce zahrnuje činnosti státní povahy, které obvykle vykonává veřejná správa. Patří k tomu vydávání rozhodnutí, předpisů, právní výklad zákonů a z nich vyplývajících předpisů stejně jako správa programů na nich založených, legislativní činnosti, daňová správa, obrana země, veřejná bezpečnost a pořádek, imigrační služby, zahraniční věci a správa vládních programů. Tato sekce dále zahrnuje povinné sociální pojištění. Právní nebo institucionální postavení není samo o sobě rozhodující pro zařazení určité činnosti do této sekce, nýbrž mnohem více ta okolnost, že určitá činnost vykazuje charakter popsaný v předcházejícím odstavci. Tzn., že činnosti uvedené v jiné části této klasifikace nespadají do této sekce, i když jsou prováděny veřejnými subjekty. Např. správa školského systému (předpisy, dozor, učební osnovy) spadá do této sekce, avšak samotná výuka ne (viz sekce P); péče ve vězeňských nebo vojenských nemocnicích je zatříděna ve zdravotní péči (viz sekce Q). Na druhé straně některé činnosti uvedené v této sekci mohou být vykonávány jinými institucemi než státními nebo veřejnými.
 • P  VZDĚLÁVÁNÍ
  Tato sekce zahrnuje vzdělávání na všech stupních a pro všechna povolání. Výuku lze provádět ústně nebo písemně, prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo jako dálkový kurz. Sekce zahrnuje jak vzdělávání nejrůznějšími institucemi řádného školského systému na různých stupních, tak i vzdělávání dospělých, alfabetizační programy atd. Patří sem rovněž vzdělávání na různých stupních vojenských škol a akademií, vězeňských škol atd. Sekce zahrnuje jak veřejné, tak i soukromé vzdělávání. V každé úrovni vzdělávání je v počátečním stadiu zahrnuto také zvláštní vzdělávání pro tělesně nebo duševně postižené žáky. Členění této sekce je založeno na úrovních vzdělání definovaných v klasifikaci ISCED 1997. Činnosti vzdělávacích zařízení poskytujících výuku na úrovni ISCED 0 jsou klasifikovány v 85.10, na úrovni ISCED 1 v 85.20, na úrovních ISCED 2-3 ve skupině 85.3, na úrovni ISCED 4 v 85.41 a na úrovních ISCED 5-6 v 85.42. Tato sekce zahrnuje také výuku týkající se primárně sportovních a rekreačních činností, jako jsou tenis nebo golf, a podpůrné činnosti ve vzdělávání.
 • Q  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
  Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem lékařské péče až po činnosti sociální péče bez lékařské péče.
 • R  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
  Tato sekce zahrnuje celou řadu činností, které pokrývají nejrůznější zájmy široké veřejnosti a týkají se kultury, zábavy a volného času; jsou v ní zahrnuta živá vystoupení, provoz muzeí, činnosti heren, sportovní a rekreační činnosti.
 • S  OSTATNÍ ČINNOSTI
  Tato sekce (jako „zbytková skupina“) zahrnuje činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a řadu jiných osobních služeb, které nejsou uvedené v jiné části této klasifikace.
 • T  ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ
  Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu


  


QR (http://qrlogo.eu) - - www.zakonycr.eu



Průměr:  2,98 | Hodnotilo: 3005 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |