Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,poznamky - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon poznamky

Poznámky pod čarou 2) Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. 3) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. 4) Občanský soudní řád. 5) § 9 odst. 4, § 11, 84 až 89 občanského soudního řádu. 6) Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů. 7) § 92 odst. 1 občanskéh ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Závěrečná,ustanovení,§434 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava III § 434

§ 434 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Závěrečná,ustanovení,§433 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava III § 433

§ 433 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 2. Zákon č. 122/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 3. Zákon č. 12/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 4. Zákon č. 214/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 5. Zákon č. 368/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 530/1 ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Závěrečná,ustanovení,§432 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava III § 432

§ 432 Přechodné ustanovení (1) Pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy. (2) Jestliže v době do 31. prosince 2008 dojde insolvenční návrh insolvenčnímu soudu mimo rozvrženou pracovní dobu insolvenčního soudu, nebo ve dnech pracovního klidu, pak se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (&sec ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Závěrečná,ustanovení,§431 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava III § 431

Část třetí Společná ustanovení Hlava III: Závěrečná ustanovení § 431 Zmocňovací ustanovení Ministerstvo stanoví vyhláškou a) náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu, seznamu přihlášených pohledávek, formuláře přihlášek pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich, náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti zprávy o reorganizačním plánu a formuláře návrhu na povolení oddlužení, náležitosti formuláře popření pohledáv ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Vztah,státům,§430 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava II § 430

§ 430 Známí věřitelé (1) Známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. (2) Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. (3) Zná ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Vztah,státům,§429 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava II § 429

§ 429 Zveřejnění některých rozhodnutí Rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce vydané v členském státě Evropské unie s výjimkou Dánska podle přímo použitelného předpisu práva Evropských společenství 59) vůči dlužníku, který má na území České republiky provozovnu, musí být zveřejněno v České republice. Insolvenční soud, v jehož obvodu je umístěna provozovna, rozhodnutí cizího orgánu zveřejní vyhláškou neprodleně poté, co mu bude doručeno ins ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Vztah,státům,§428 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava II § 428

§ 428 Insolvenční správce Insolvenční správce ustanovený do funkce rozhodnutím příslušného soudu některého z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska se na území České republiky prokazuje úředně ověřenou kopií rozhodnutí o svém ustanovení; je-li o to požádán, je povinen předložit úředně ověřený překlad této kopie do českého jazyka.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Vztah,státům,§427 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava II § 427

§ 427 Zastavení insolvenčního řízení Vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství 59) byly ke dni zahájení insolvenčního řízení hlavní zájmy dlužníka soustředěny v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska a že dlužník k tomuto dni neměl ani provozovnu na území České republiky, insolvenční soud insolvenční řízení zastaví.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Vztah,státům,§426 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava II § 426

Část třetí Společná ustanovení Hlava II: Vztah ke státům Evropské unie § 426 (1) Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem a jeho účinky se řídí přímo použitelným předpisem práva Evropských společenství 59) a ustanoveními právního řádu toho členského státu Evropské unie, na něž přímo použitelný předpis práva Evropských společenství odkazuje. (2) Evropským mezinárodním prvkem se rozumí v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství 59) skutečnost, že hl ..