Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - bezpečnostních opatřeních,kybernetických bezpečnostních incidentech,reaktivních opatřeních - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech

316 VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)     Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 28 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 6 písm. a) až c), § ..

QR (http://QRColor.cz) - bezpečnostních opatřeních,kybernetických bezpečnostních incidentech,reaktivních opatřeních - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | VYHLÁŠKA část třetí o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech

ČÁST TŘETÍ KYBERNETICKÝ BEZPEČNOSTNÍ INCIDENT § 30 Typy kybernetických bezpečnostních incidentů (1) Podle příčiny jsou kybernetické bezpečnostní incidenty rozděleny do následujících typů a) kybernetický bezpečnostní incident způsobený kybernetickým útokem nebo jinou událostí vedoucí k průniku do systému nebo k omezení dostupnosti služeb, b) kybernetický bezpečnostní incident způsobený škodlivým kódem, c) kybernetický bezpečnostní incident způsobený překonáním te ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,kontrola,správní,delikty - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava V § 26

§ 26 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost uvedenou v § 10 odst. 1. (2) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč. ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,kontrola,správní,delikty - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava VI § 30

§ 30 Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c) a d) a) oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději do 30 dnů ode dne určení jejich informačního systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou, b) začnou plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 a 3 nejpozději do 1 roku ode dne určení jejich informačního systému nebo komunikačního systému kritickou informační infrastrukturou a c) zavedou bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2 nejpozději do 1 roku ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,kontrola,správní,delikty - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava VI § 29

Přechodná ustanovení § 29 (1) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (2) Orgány a osoby uvedené v § 3 písm. b) začnou plnit povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 a 2 nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,kontrola,správní,delikty - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava VI § 28

Hlava VI Závěrečná ustanovení § 28 Zmocňovací ustanovení (1) Úřad a Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou významné informační systémy a jejich určující kritéria podle § 6 písm. d). (2) Úřad stanoví vyhláškou a) obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace, obsah bezpečnostních opatření a rozsah bezpečnostních opatření podle § 6 písm. a) až c), b) typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů a náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu pod ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,kontrola,správní,delikty - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava V § 27

§ 27 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán. (3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spá ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,kontrola,správní,delikty - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava V § 24

§ 24 Nápravná opatření (1) Zjistí-li Úřad při kontrole nedostatky, uloží kontrolovanému orgánu nebo osobě, aby je ve stanovené lhůtě odstranila, popřípadě určí, jakým způsobem. (2) Pokud je informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém pro zjištěné nedostatky bezprostředně ohrožen kybernetickým bezpečnostním incidentem, který jej může významně poškodit nebo zničit, může kontrolní orgán zakázat k ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,Stav,opatření - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava IV § 22

Hlava IV Výkon státní správy § 22 (1) Státní správu v oblasti kybernetické bezpečnosti vykonává Úřad, nestanoví-li zákon jinak. (2) Úřad a) stanoví bezpečnostní opatření, b) vydává opatření, c) zajišťuje činnost Národního centra kybernetické bezpečnosti, d) vede evidence podle tohoto zákona, e) ukládá pokuty za správní delikty podle tohoto zákona, f) působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí, g) spolupracuje s orgány a osobami, které působí v oblasti kybern ..

QR (http://QRColor.cz) - kybernetická,bezpečnost,kontrola,správní,delikty - www.zakonycr.eu

Kybernetická bezpečnost | KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Hlava V § 23

Hlava V Kontrola, nápravná opatření a správní delikty § 23 Kontrola (1) Úřad vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při výkonu kontroly Úřad zjišťuje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími a opatřeními obecné povahy vydanými Úřadem, a dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. (2) Úřad kontroluje, jak a) orgány a osoby uvedené v § 3 písm. a) a b) plní povinnosti uložené Úřadem v rozh ..