Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,manželé,platby - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Manželé budou platit i staré dluhy svých partnerů a to celé

V rámci přijímání nového občanského zákoníku došlo také ke změnám v exekučním řádu. Jednou ze změn je možnost postihnout společné jmění manželů, a to i soudem zúžené, nebo zrušené i v případě, že dluh vznikl jednomu z manželů před vstupem do manželství. Jak se taková strašná věc do zákona dostala? Zákon pochází ze sněmovního tisku 930. Ovšem původní vládní návrh obsahoval pojistku proti zneužití. Změna paragrafu 42 v exekučním řádu zněla původně takto: § 42 (1) Exekuci na součást spo ..

QR (http://QRColor.cz) - jednací,rozhodčí,řízení,komor,Rozhodce - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Jednací řád rozhodčího řízení vedeného řádnými členy Smírčí a rozhodčí komory České republiky

Jednací řád rozhodčího řízení vedeného řádnými členy Smírčí a rozhodčí komory   O B S A H : Preambule ČÁST PRVNÍ. OBECNÁ USTANOVENÍ §1 Jednací řád ČÁST DRUHÁ. ŘÍZENÍ   Hlava I. Základní ustanovení §2 Rozhodce (Rozhodčí senát) §3 Tajemník pro rozhodčí řízení §4 Jednací místo §5 Postup v řízení §6 Předkládání písemností §7 Jazyk rozhodčího řízení §8 Rozhodné právo §9 Účastníci řízení §10 Zástupci účastníků řízení §1 ..

QR (http://QRColor.cz) - rozhodčí,řízení - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Výhody rozhodčího řízení

Rychlost Rozhodčí řízení vedené před rozhodcem, popř. rozhodčím senátem jmenovaným tajemníkem Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., je obvykle záležitostí několika týdnů. Je-li navíc sjednána možnost rozhodčího řízení jen na základě písemných dokumentů, zcela odpadá umělé prodlužování celého řízení. Neveřejnost Poskytuje oběma účastníkům řízení jistotu, že skutečnosti tvořící předmět sporu nebudou veřejně prezentovány. Zatímco rozsudek obecného soudu musí být vyhlášen veřejně a v pr ..

QR (http://QRColor.cz) - Rozhod,řízení,arbitráž,doložka - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Rozhodčí soud, rozhodčí řízení, arbitráž, rozhodčí doložka, rozhodčí nález

Spory existovaly a budou existovat. Zvláštní skupinou sporů jsou spory majetkové. Rozhodčí řízení a smírčí řízení jsou nestrannými a nezávislými mechanizmy, kterými lze tyto spory vyřešit v co nejkratším čase, s co nejnižšími finančními náklady a tak, aby nalezené řešení bylo co nejpřijatelnější, co nejspravedlivější. Rozhodčí řízení spočívá v tom, že spor posoudí a rozhodne třetí osoba, na které se účastníci sporu dohodnou. Rozhodčí nález pak je konečným rozhodnutím (nelze jej napadnout odvol ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,podjatost,soudní,exekutor,pověřen,provedením exekuce - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce

Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce     Okresnímu soudu v        ................................................., Kke sp.zn.                    ...................................................   Navrhovatel:                  ............ ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,nepříslušnosti,exekučního soudu - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu

Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu     Krajskému soudu v        ................................................., se sídlem:                    ..................................................   Ke sp.zn.               &n ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,příkaz,úhrad,nákladů exekuce - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce 2

Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce     Dne .................... mi byl soudním exekutorem .............................................. doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce,   ke sp.zn. Ex     ..................................................     Proti tomuto příkazu vznáším v zákonné lhůtě námitku, a to z těchto důvodů: & ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,přííkaz,úhrad,náklad,exekuce - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce     ke sp.zn. Ex     ..................................................     Dne .................... mi byl soudním exekutorem .............................................. doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce,       Proti tomuto příkazu vznáším v zákonné lhůtě námitky, a to z těchto důvodů:   1) V obecné rovině vznáším námitku podjatosti soudního exekutora ................ ..

QR (http://QRColor.cz) - Námitka,exekuční,příkaz,daňov,nedoplatku - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku

Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku dle ust. § 73 odst. 8 zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:              ........................................... PSČ:   &nb ..

QR (http://QRColor.cz) - Doložka,smluv,přím,vykonatelnost,práv,exekuc,povinného,část majetku,movité věci - www.zakonycr.eu

Exekuční smlouvy | Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku-movité věci

Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci   Svolení k vykonatelnosti Povinný místopřísežně prohlašuje, že tímto přímo svoluje k tomu, aby v případě nesplnění jeho závazku vůči oprávněnému z této smlouvy vyplývajícího, byl na základě tohoto zápisu proti němu veden přímý výkon rozhodnutí soudem, nebo aby na základě tohoto zápisu byla proti němu provedena exekuce soudním exekutorem. Toto ujednání postihuje soubor věcí movitých, konkrétně ..