Občanský zákoník nazakonycr.eu

Novela vyhlášky č. 317/2014 Sb.

Novela vyhlášky č. 317/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

  
205
VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2016,
 
kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 
Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti):
 
Čl. I
 
Ve vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích příloha č. 1 zní:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb.
 
Významné informační systémy
 
SPRÁVCE
NÁZEV
1
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ekonomický informační systém JASU CS
2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Elektronický systém spisové služby - státní správa
3
Česká inspekce životního prostředí
Centrální informační systém (CIS)
4
Česká národní banka
JERRS­ – Jednotná evidence regulovaných a registrovaných subjektů
5
Česká národní banka
KRZR – Komunikační rozhraní pro Základní registry
6
Český statistický úřad
Integrovaný agendový informační systém – registr osob (IAIS-ROS)
7
Český telekomunikační úřad
ASMKS
8
Český telekomunikační úřad
MOSS
9
Český telekomunikační úřad
Spectra
10
Český úřad zeměměřický
a katastrální
IS územní identifikace (ISÚI)
11
Český úřad zeměměřický
a katastrální
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN)
12
Energetický regulační úřad
Jednotný informační systém Energetického regulačního úřadu
13
Generální ředitelství cel
Centrální registr subjektů (CRS)
14
Hlavní město Praha
Ekonomický systém
15
Hlavní město Praha
Spisová služba
16
Hlavní město Praha
Webový portál (Praha.eu)
17
Hlavní město Praha
Elektronický poštovní systém
18
Jihočeský kraj
Elektronický systém
19
Jihočeský kraj
Spisová služba
20
Jihočeský kraj
Firemní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém)
21
Jihočeský kraj
Webový portál (webové stránky kraje)
22
Jihomoravský kraj
Poštovní server – Exchange
23
Jihomoravský kraj
Geoportál
24
Jihomoravský kraj
Ginis
25
Jihomoravský kraj
Kevis  – Krajský evidenční informační systém
26
Jihomoravský kraj
Redakční systém JMK
27
Kancelář veřejného ochránce práv
Personální informační systém VEMA
28
Kancelář veřejného ochránce práv
Informační systém spisové služby a ekonomických informací GINIS
29
Kancelář veřejného ochránce práv
Systém elektronické pošty MS Exchange
30
Karlovarský kraj
Ekonomický systém (ERP)
31
Karlovarský kraj
Spisová služba
32
Karlovarský kraj
Integrační směrnice
33
Karlovarský kraj
Webový portál (Webové stránky kraje) 
34
Kraj Vysočina
Webový portál WISMO
35
Kraj Vysočina
Elektronický poštovní systém
36
Kraj Vysočina
GINIS – spisová služba
37
Kraj Vysočina
GINIS – ekonomické moduly
38
Královéhradecký kraj
Spisová služba EZOP
39
Královéhradecký kraj
Ekonomický informační systém
40
Liberecký kraj
Informační systém ekonomické agendy
41
Liberecký kraj
Informační systém elektronické spisové služby
42
Liberecký kraj
Webový portál Libereckého kraje
42
Liberecký kraj
Elektronický poštovní systém
43
Ministerstvo dopravy
Přeprava nebezpečných věcí (ADR)
44
Ministerstvo dopravy
Centralizovaný informační systém STK (CIS STK)
45
Ministerstvo dopravy
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD)
46
Ministerstvo dopravy
Databáze vozidel (DAVOZ)
47
Ministerstvo dopravy
Aplikace pro testování nových řidičů a dopravců v rámci autoškol (eTesty)
48
Ministerstvo dopravy
IS Digitální tachograf (ISDT)
49
Ministerstvo dopravy
Informační systém pro podporu při schvalování technické způsobilosti vozidel (ZTP)
50
Ministerstvo dopravy
Evidence údajů o mýtném (MÝTO)
51
Ministerstvo dopravy
Informační systém o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS)
52
Ministerstvo financí
ISPROFIN - IS programového financování
53
Ministerstvo obrany
Biologický a monitorovací informační systém (BMIS)
54
Ministerstvo obrany
Informační systém Vojenské policie (ISVP)
55
Ministerstvo obrany
LETVIS
56
Ministerstvo obrany
Síť včasného zjištění armádní radiační monitorovací sítě (SVZ ARMS)
57
Ministerstvo obrany
Štábní informační systém AČR (ŠIS)
58
Ministerstvo obrany
Zdravotnický IS (ZDRAVIS)
59
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Informační systém registr poskytovatelů sociálních služeb
60
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí
61
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Informační systém sociálně- právní ochrany dětí
62
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registr živnostenského podnikání
63
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ekonomický informační systém
64
Ministerstvo spravedlnosti
Evidence znalců a tlumočníků – prezenční část
65
Ministerstvo spravedlnosti
Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost
66
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informační systém pro kvalifikace a autorizace ISKA
67
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
EIS (Ekonomický IS)
68
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
EPD
69
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informační systém Akreditační komise (ISACC)
70
Ministerstvo vnitra
AIS PČR – Agendový informační systém Policie ČR
71
Ministerstvo vnitra
AZYL II – Informační systém pro evidenci udělení azylu
72
Ministerstvo vnitra
DP-2 – Informační systém orgánu sociálního zabezpečení, výpočet a výplata dávek sociálního zabezpečení
73
Ministerstvo vnitra
EKIS MV – Ekonomický informační systém Ministerstva vnitra
74
Ministerstvo vnitra
GINIS – Informační systém elektronické spisové služby
75
Ministerstvo vnitra
IS ISVS – Informační systém o informačních systémech veřejné správy
76
Ministerstvo vnitra
PVS – Portál veřejné správy
77
Ministerstvo vnitra
Systém SO – Informační systém – registr státního občanství
78
Ministerstvo vnitra
Informační systém Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky
79
Ministerstvo vnitra
ISoSS – Informační systém o státní službě
80
Ministerstvo zahraničních věcí
ePasy
81
Ministerstvo zahraničních věcí
Víza ČR (EVC2)
82
Ministerstvo zdravotnictví
Národní zdravotnický informační systém (NZIS)
83
Ministerstvo zdravotnictví
Ochrana veřejného zdraví
84
Ministerstvo zemědělství
Informační systém VODA
85
Ministerstvo zemědělství
Informační systém vodovodů a kanalizací (IS VaK)
86
Ministerstvo zemědělství
Integrovaný zemědělský registr (IZR)
87
Ministerstvo zemědělství
Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)
88
Ministerstvo zemědělství
Společný zemědělský registr (SZR)
89
Ministerstvo životního prostředí
IRZ – Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
90
Ministerstvo životního prostředí
ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
91
Ministerstvo životního prostředí
Informační systém SEA
92
Ministerstvo životního prostředí
Informační systém EIA
93
Ministerstvo životního prostředí
MA ISOH – modul autovraky IS odpadového hospodářství
94
Ministerstvo životního prostředí
Registr CITES
95
Ministerstvo životního prostředí
IPPC – IS integrované prevence
96
Moravskoslezský kraj
Integrační sběrnice
97
Moravskoslezský kraj
Firemní e-mailová komunikace (Elektronický poštovní systém)
98
Moravskoslezský kraj
Webový portál (Webové stránky kraje www.msk.cz)
99
Moravskoslezský kraj
Systém GINIS
100
Nejvyšší kontrolní úřad
Kontrolní informační systém (KIS)
101
Nejvyšší státní zastupitelství
Centrální evidence stíhaných osob
102
Olomoucký kraj
ERP - Ekonomický systém
103
Olomoucký kraj
Spisová služba (SSL)
104
Olomoucký kraj
Integrační směrnice (ISb)
105
Olomoucký kraj
Webový portál (WP)
106
Olomoucký kraj
Elektronický poštovní systém (EPS)
107
Pardubický kraj
Integrovaný informační systém GINIS
108
Plzeňský kraj
Mailový server
109
Plzeňský kraj
Integrační sběrnice
110
Plzeňský kraj
Spisová služba
111
Plzeňský kraj
Webový portál kraje
112
Plzeňský kraj
ERP
113
Probační a mediační služba
Agendový informační systém AIS PMS
114
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Intranet RRTV
115
Správa státních hmotných rezerv
IS Argis – IS pro plánování civilních zdrojů (provozní i cvičné prostředí)
116
Správa státních hmotných rezerv
IS Krizkom – IS krizové komunikace
117
Správa základních registrů
Systém řízení přístupů do základních registrů (RACS)
118
Státní fond životního prostředí
EIS-JASU
119
Státní fond životního prostředí
SFZP-CENTRAL
120
Státní fond životního prostředí
E-SPIS
121
Státní pozemkový úřad
Agendový systém pro pozemkové úpravy (ASPU – DMS)
122
Státní pozemkový úřad
Centrální informační systém (CIS)
123
Státní úřad inspekce práce
Registr elektronizace úkonů inspekce práce (REÚIP)
124
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Registr externích adres (REA)
125
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Centrální úložiště elektronických receptů
126
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Registr léčivých přípravků s omezením
127
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Kontrolní a laboratorní činnost (KLČ)
128
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Spisová služba SZPI
129
Státní zemědělský intervenční fond
Informační systém platební agentury (ISPA)
130
Středočeský kraj
IS Ginis – ekonomický systém
131
Středočeský kraj
E-spis – spisová služba
132
Středočeský kraj
Firemní e-mailová komunikace (elektronický poštovní systém)
133
Středočeský kraj
Webový portál (webové stránky kraje)
134
Úřad pro civilní letectví
IS Úřadu pro civilní letectví
135
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
GINIS – gordic integrovaný informační systém
136
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
elektronická pošta
137
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
internetové stránky
138
Úřad pro ochranu osobních údajů
IS ÚOOÚ
139
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Informační systém majetku státu (ISMS)
140
Úřad průmyslového vlastnictví
Informační systém duševního vlastnictví (ISDV)
141
Úřad průmyslového vlastnictví
Systém průmyslových práv (SyPP)
142
Úřad vlády České republiky
Elektronická knihovna legislativního procesu (eKLEP)
143
Úřad vlády České republiky
IS výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI)
144
Ústecký kraj
Ekonomický systém Navision
145
Ústecký kraj
Spisová a archivní služba EZOP
146
Ústecký kraj
Internetový portál Ústeckého kraje VISMO
147
Ústecký kraj
Poštovní server Microsoft Exchange
148
Vězeňská služba České republiky
Vězeňský informační systém (VIS)
149
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Centrální registr pojištěnců
150
Zeměměřický úřad
IS zeměměřictví
151
Zlínský kraj
Ekonomický systém a spisová služba
152
Zlínský kraj
Webové stránky kraje
153
Zlínský kraj
Elektronický poštovní systém
        “.
 
Čl. II
Účinnost
 
  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.
 
Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.
 
Ministr:
Chovanec v. r.
 
 QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu