Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - exekuce,zadlužení,insolvence - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Opatření v oblasti exekucí podle ministerstva spravedlnosti

Zastavování exekucí Opatření v oblasti exekucí podle ministerstva spravedlnosti míří na dlužníky, kteří jsou dlouhodobě v tíživé finanční situaci a v současné době patří mezi nejohroženější skupiny, protože nemají žádnou finanční rezervu, jejich zaměstnání je mnohdy nestabilní a v podstatě ze dne na den se mohou ocitnout bez příjmu. Ti mají mnohdy víc exekucí, jejichž vymáhání je bezvýsledné. Ministerstvo proto navrhuje takové exekuce za určitých podmínek zastavit. Soudní exekutoři budou mít p ..

QR (http://QRColor.cz) - eet,tržby,evidence - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | E-shopy a elektronická evidence tržeb

Právě u e-shopů však může být zařazení do elektronické evidence tržeb velice komplikované. Důvodem je několik možných způsobů úhrady a fakt, že obchodník ve většině případů nepřijde do přímého kontaktu se zákazníkem. Které e-shopy mají povinnost EET V České republice je registrováno více než 36.000 e-shopů. Přestože řada z nich slouží provozovatelům jen jako forma přivýdělku, nejsou z povinnosti elektronicky evidovat tržby vyloučeni. Poslaneckou sněmovnou totiž o pouhých pět hlasů neprošel n ..

QR (http://QRColor.cz) -  - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Tomio Okamura, dovolte mi představit novelu zákona o exekutorech

Dovolte mi představit novelu zákona o exekutorech, kterou vkládáme k projednání do Poslanecké sněmovny: Dnes přicházíme s první změnou exekučního řádu, kterou jsme spolu s našimi odborníky připravili a kterou dáváme k projednání do Sněmovny. Je to změna relativně jednoduchá, ale zcela zásadní. Přináší konec byznysu s dluhy pro exekutory. Navrhujeme, aby exekuční případy byly rovnoměrně přidělované exekutorům podle místní příslušnosti. Konkrétně ty zásadní paragrafy zní: „K vedení exekuc ..

QR (http://QRColor.cz) - rejstřík,veřejný - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2180

(1) Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu. (2) Není-li kupující zapsán do veřejného rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku účinností smlouvy. (3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti zapsat práva k věcem podle jiných právních předpisů, ani omezení vyplývající z licenčních nebo obdobných smluv. ..

QR (http://QRColor.cz) - pohledávky,zákon,závod - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2181

Zhorší-li se prodejem závodu dobytnost pohledávky, má věřitel prodávajícího, který s prodejem nesouhlasil, právo domáhat se, aby soud rozhodl, že prodej závodu je vůči němu neúčinný. Toto právo zaniká, neuplatní-li je věřitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se o prodeji dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne účinnosti smlouvy. ..

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,právo,závod - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2178

Zakazuje se převést prodejem závodu na kupujícího právo vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u něhož to vylučuje smlouva, kterou bylo právo prodávajícímu poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha takového práva. ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,zápis,závod - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2179

(1) V zápisu o předání závodu strany uvedou výčet všeho, co závod zahrnuje a co se kupujícímu předává, jakož i všeho, co chybí, ač to podle smlouvy nebo účetních záznamů závod spoluvytváří. Prodávající nejpozději v zápisu kupujícího upozorní na vady předmětu prodeje, o kterých ví, nebo o kterých vědět měl a mohl. (2) Neuvede-li se v zápisu věc náležející k závodu, nabývá ji kupující společně se závodem. Neuvede-li se v zápisu dluh, kupující jej nabývá, musel-li jeho existenci alespoň rozumně př ..

QR (http://QRColor.cz) - kupní cena - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2176

 Má se za to, že je kupní cena ujednána na základě údajů o převáděném jmění v účetních záznamech o prodávaném závodu a ve smlouvě ke dni jejího uzavření; má-li smlouva nabýt účinnosti později, mění se kupní cena v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí. ..

QR (http://QRColor.cz) - koupi,závodu - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2175

 (1) Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží. O koupi závodu se jedná i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu. (2) Koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele. ..

QR (http://QRColor.cz) - koupi,závod,dluhu,věřitel - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2177

 (1) Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží; z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu. Nabytí pohledávek kupujícím se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. (2) Prodávající oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy kupující koupí ..