Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - eet,tržby,evidence - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | E-shopy a elektronická evidence tržeb

Právě u e-shopů však může být zařazení do elektronické evidence tržeb velice komplikované. Důvodem je několik možných způsobů úhrady a fakt, že obchodník ve většině případů nepřijde do přímého kontaktu se zákazníkem. Které e-shopy mají povinnost EET V České republice je registrováno více než 36.000 e-shopů. Přestože řada z nich slouží provozovatelům jen jako forma přivýdělku, nejsou z povinnosti elektronicky evidovat tržby vyloučeni. Poslaneckou sněmovnou totiž o pouhých pět hlasů neprošel n ..

QR (http://QRColor.cz) -  - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Tomio Okamura, dovolte mi představit novelu zákona o exekutorech

Dovolte mi představit novelu zákona o exekutorech, kterou vkládáme k projednání do Poslanecké sněmovny: Dnes přicházíme s první změnou exekučního řádu, kterou jsme spolu s našimi odborníky připravili a kterou dáváme k projednání do Sněmovny. Je to změna relativně jednoduchá, ale zcela zásadní. Přináší konec byznysu s dluhy pro exekutory. Navrhujeme, aby exekuční případy byly rovnoměrně přidělované exekutorům podle místní příslušnosti. Konkrétně ty zásadní paragrafy zní: „K vedení exekuc ..

QR (http://QRColor.cz) - rejstřík,veřejný - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2180

(1) Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu. (2) Není-li kupující zapsán do veřejného rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku účinností smlouvy. (3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti zapsat práva k věcem podle jiných právních předpisů, ani omezení vyplývající z licenčních nebo obdobných smluv. ..

QR (http://QRColor.cz) - pohledávky,zákon,závod - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2181

Zhorší-li se prodejem závodu dobytnost pohledávky, má věřitel prodávajícího, který s prodejem nesouhlasil, právo domáhat se, aby soud rozhodl, že prodej závodu je vůči němu neúčinný. Toto právo zaniká, neuplatní-li je věřitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se o prodeji dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne účinnosti smlouvy. ..

QR (http://QRColor.cz) - smlouva,právo,závod - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2178

Zakazuje se převést prodejem závodu na kupujícího právo vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u něhož to vylučuje smlouva, kterou bylo právo prodávajícímu poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha takového práva. ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,zápis,závod - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2179

(1) V zápisu o předání závodu strany uvedou výčet všeho, co závod zahrnuje a co se kupujícímu předává, jakož i všeho, co chybí, ač to podle smlouvy nebo účetních záznamů závod spoluvytváří. Prodávající nejpozději v zápisu kupujícího upozorní na vady předmětu prodeje, o kterých ví, nebo o kterých vědět měl a mohl. (2) Neuvede-li se v zápisu věc náležející k závodu, nabývá ji kupující společně se závodem. Neuvede-li se v zápisu dluh, kupující jej nabývá, musel-li jeho existenci alespoň rozumně př ..

QR (http://QRColor.cz) - kupní cena - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2176

 Má se za to, že je kupní cena ujednána na základě údajů o převáděném jmění v účetních záznamech o prodávaném závodu a ve smlouvě ke dni jejího uzavření; má-li smlouva nabýt účinnosti později, mění se kupní cena v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění, k němuž došlo v mezidobí. ..

QR (http://QRColor.cz) - koupi,závodu - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2175

 (1) Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží. O koupi závodu se jedná i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu. (2) Koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele. ..

QR (http://QRColor.cz) - koupi,závod,dluhu,věřitel - www.zakonycr.eu

Zákony ČR | Zákon § 2177

 (1) Koupí závodu se kupující stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které k závodu náleží; z dluhů však kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu. Nabytí pohledávek kupujícím se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. (2) Prodávající oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy kupující koupí ..