Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - katastr,zápisy,vklad - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | POPLATKY ZA ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ROCE 2014

V roce 2012 se zvedl poplatek za zpracování vkladu do katastru nemovitostí z 500 na 1000 korun. V letošním roce se sice poplatky nezvýšily, nicméně přibylo situací, ve kterých je musíte zaplatit. Stát si má díky změně katastrálního zákona podle odhadu přijít na dalších 300 milionů ročně, což je zhruba stejný nárůst, který se odhadoval při předloňském zdražení. Kterých zápisů práv k nemovitostem se tedy zpoplatněné návrhy na vklad týkají? Dosud se k evidovaným nemovitostem zapisovala následuj ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Správní,delikty,§58 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §58

§ 58 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle své ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Správní,delikty,§57 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §57

Část čtvrtá Správní delikty § 57 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. (2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce, b) neoznačí ve stanovené l ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Správní,delikty,§59 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §59

§ 59 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§60 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §60

Část pátá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení § 60 Za účelem založení do sbírky listin může katastrální úřad převést z elektronické podoby písemnost ve formě datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, a která je předložena pro zápis do katastru, do listinné podoby. Při převedení katastrální úřad nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v písemnosti ve formě datové zprávy. Při poskytování kopií písemností vedených v elek ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§61 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §61

§ 61 Zaměstnanci katastrálního úřadu a členové komise pro zjišťování hranic jsou při své činnosti oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na pozemky a provádět na nich průklesty a zeměměřické činnosti pro účely katastru za podmínek stanovených jiným právním předpisem.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§62 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §62

§ 62 (1) Pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do doby ukončení pozemkových úprav podle jiného právního předpisu, v katastru evidují zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení a evidence nemovitostí. (2) Pozemky evidované v katastru podle odstavce 1 se považují pro účely zápisu práv z ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§63 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §63

§ 63 (1) Údaje v katastru se vedou podle dosavadních právních předpisů do doby, než jednotlivé evidované údaje budou dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s tímto zákonem i dříve z moci úřední. (2) O údajích o budově evidované podle dřívějších právních předpisů se má za to, že se jedná o trvalou stavbu, pokud z údajů katastru nevyplývá, že se jedná o stavbu dočasnou. Doloží-li vlastník této stavby nebo jiný oprávněný, že se jedná o stavbu doča ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§67 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §67

§ 67 Zrušuje se: 1. Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 2. Čl. III části čtvrté zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu ná ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§64 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §64

§ 64 (1) V případech, kdy je třeba získat jako listinu pro zápis do katastru rozhodnutí nebo osvědčení orgánu veřejné moci a osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje tento zákon, a proto není možné označit ji v řízení před tímto orgánem údaji požadovanými právním předpisem, na jehož základě lze rozhodnutí nebo osvědčení orgánu veřejné moci vydat, postačí k jejímu označení v řízení před tímto orgánem i v řízení o zápis ..