Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - katastr,zápisy,vklad - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | POPLATKY ZA ZÁPIS DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ROCE 2014

V roce 2012 se zvedl poplatek za zpracování vkladu do katastru nemovitostí z 500 na 1000 korun. V letošním roce se sice poplatky nezvýšily, nicméně přibylo situací, ve kterých je musíte zaplatit. Stát si má díky změně katastrálního zákona podle odhadu přijít na dalších 300 milionů ročně, což je zhruba stejný nárůst, který se odhadoval při předloňském zdražení. Kterých zápisů práv k nemovitostem se tedy zpoplatněné návrhy na vklad týkají? Dosud se k evidovaným nemovitostem zapisovala následuj ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Správní,delikty,§57 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §57

Část čtvrtá Správní delikty § 57 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. (2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce, b) neoznačí ve stanovené l ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§68 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §68

§ 68 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Němcová v. r. Zeman v. r. Rusnok v. r.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§67 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §67

§ 67 Zrušuje se: 1. Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 2. Čl. III části čtvrté zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu ná ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§66 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §66

§ 66 (1) Český úřad zeměměřický a katastrální vyhláškou stanoví a) obsah souboru geodetických informací v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 2 písm. a) tak, aby obsahoval údaje nezbytné pro plnění účelů, ke kterým katastr slouží podle § 1 odst. 2, b) obsah souboru popisných informací v rozsahu uvedeném v § 5 odst. 2 písm. b) tak, aby obsahoval údaje nezbytné pro plnění účelů, ke kterým katastr slouží podle § 1 odst. 2, c) činnost při správě a obnově katastrálního operátu v ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§65 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §65

§ 65 (1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převezme údaje o nemovitostech uvedených v § 64 odst. 2 a známé údaje o jejím vlastníkovi a vede jejich evidenci. Tuto evidenci včetně známých údajů o zapsaném vlastníkovi zveřejní na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň tyto údaje předá obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitost nachází. (2) Obecní úřad zveřejní převzaté údaje podle odstavce 1 na úřední desce. (3) Součástí zveře ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§64 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §64

§ 64 (1) V případech, kdy je třeba získat jako listinu pro zápis do katastru rozhodnutí nebo osvědčení orgánu veřejné moci a osoba dosud zapsaná v katastru jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje tento zákon, a proto není možné označit ji v řízení před tímto orgánem údaji požadovanými právním předpisem, na jehož základě lze rozhodnutí nebo osvědčení orgánu veřejné moci vydat, postačí k jejímu označení v řízení před tímto orgánem i v řízení o zápis ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§63 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §63

§ 63 (1) Údaje v katastru se vedou podle dosavadních právních předpisů do doby, než jednotlivé evidované údaje budou dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny uvést zápisy v katastru do souladu s tímto zákonem i dříve z moci úřední. (2) O údajích o budově evidované podle dřívějších právních předpisů se má za to, že se jedná o trvalou stavbu, pokud z údajů katastru nevyplývá, že se jedná o stavbu dočasnou. Doloží-li vlastník této stavby nebo jiný oprávněný, že se jedná o stavbu doča ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§61 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §61

§ 61 Zaměstnanci katastrálního úřadu a členové komise pro zjišťování hranic jsou při své činnosti oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na pozemky a provádět na nich průklesty a zeměměřické činnosti pro účely katastru za podmínek stanovených jiným právním předpisem.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§62 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §62

§ 62 (1) Pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se do doby jejich zobrazení v katastrální mapě, nejpozději však do doby ukončení pozemkových úprav podle jiného právního předpisu, v katastru evidují zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení a evidence nemovitostí. (2) Pozemky evidované v katastru podle odstavce 1 se považují pro účely zápisu práv z ..