Smlouva o postoupení pohledávek

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


Smlouva o postoupení pohledávekSmlouva o postoupení pohledávek

Článek I.
Smluvní strany

1. .............................................................................
IČO: .....................................
DIČ: ..........................
Zastoupena: ......................................., jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ................................., oddíl ....., vložka ........................
(dále jen postupitel)

a

2. ............................................................................
IČO: ...........................................
Zastoupena: ......................................, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ......................., oddíl ....., vložka ............................
(dále jen postupník)

uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle
níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto

Smlouvu o postoupení pohledávek:

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1.
Postupitel touto smlouvou bez jakýchkoliv výhrad či připomínek postupuje postupníkovi postupované pohledávky uvedené v příloze č................................. s příslušenstvím za dohodnutou cenu a postupník tyto pohledávky s příslušenstvím přijímá a zavazuje se za ně uhradit cenu uvedenou v článku III. Postupník přijímá postupované pohledávky ve stavu, ve kterém se k dnešnímu dni nacházejí

2.2.
Postupitel postupníkovi neodpovídá za dobytnost postupovaných pohledávek
2.3.
Postupitel předal veškeré dostupné podklady k postupovaným pohledávkám postupníkovi při podpisu této smlouvy, což postupník jejím podpisem potvrzuje.
2.4.
Postupitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi postupovaných pohledávek postoupení dle této smlouvy.

Článek III.
Kupní cena, splatnost

3.1.
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za postoupení postupovaných pohledávek uvedených v příloze č. ......................  této smlouvy ve výši .....................................................,- Kč, slovy: .................................................................
3.2.
Kupní cena, uvedená v bodě 3.1. této smlouvy bude uhrazena v hotovosti oproti pokladnímu dokladu při podpisu této smlouvy – nebo na účet č.ú. ................................................. ved. u ...................................., což postupník podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje.

Článek IV.
Místo, datace a podpisy smluvních stran

4.1.
Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají výlučně na základě svojí pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4.2.
Smluvní strany tímto bez jakýchkoliv výhrad a připomínek prohlašují, že nejsou nijak omezeny ve své vůli tuto smlouvu uzavřít.
4.3.
Smluvní strany tímto bez výhrad prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pozorně přečetly, seznámily se s jejím obsahem a se všemi právními důsledky z uzavření této smlouvy plynoucími.
4.4.
Postupník tímto bez výhrad a připomínek prohlašuje, že projev vůle postupitele je dostatečně určitý a srozumitelný. Postupitel tímto bez výhrad a připomínek prohlašuje, že projev vůle postupníka je rovněž dostatečně určitý a srozumitelný.
4.5.
Tato smlouva byla sepsána ve dvou rovnocenných vyhotoveních, přičemž všechna mají rovnocennou platnost originálu. Obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4.6 .
Oznámení o postoupení pohledávek bude zasláno dlužníkovi.
Po samostatném přečtení této Smlouvy o postoupení pohledávek každou smluvní stranou byla všechna její vyhotovení jednotlivými stranami obsahově i formálně bez jakýchkoliv výhrad a připomínek schválena a poté byla tato smlouva v níže uvedeném místě a níže uvedeného dne každou smluvní stranou na důkaz svobodného a vážného, určitého a srozumitelného projevu vůle v ní obsaženého vlastnoručně na každém vyhotovení níže podepsána.

 

V ...................................., dne ...........................................

 

 

 

………………………………                                                         …………………………
postupitel                                                                                       postupník

 

Příloha č. 1


Seznam pohledávek

Firma .................................................., IČ: ................................................................, OR vedený Krajským soudem v .............................. v oddílu ......, vložka ......................, se sídlem .......................................................................................,
za kterou jedná ............................................................., jediný člen a současně předseda představenstva

 

Leasingová smlouva č: ..............................................., Pořizovací cena: ..................................................... Kč


Popis movitého majetku ..............................................................................................

 

 

Příloha č. 2


Firma: ........................................................................................................

Doporučeně


V .................................................., dne ............................................


Věc: OZNÁMENÍ O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

Postupitel ........................................................................................, IČO: ................................................., Zastoupena: ................................................., jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu ........................................, oddíl ...., vložka .........................

na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne .........................................  (dále též jen jako: věřitel),

Vám tímto oznamuje,

že níže uvedené pohledávky věřitele za Vaším subjektem dne ................................ postoupil obchodní společnosti ....................................................................................................., IČ: ..................................., ved. KS v ......................, oddíl ......, vložka ................, zastoupena ..........................................., jednatelem společnosti (dále jen postupník). Veškerá plnění na pohledávky výše uvedeného věřitele proto směřujte přímo postupníkovi.

 

Seznam pohledávek:

Leasingová smlouva č: .........................................................., Pořizovací cena: .................................... Kč

 


Popis movitého majetku .........................................................................................................

 

 

 

 

 

V ................................................................., dne ................................................


………………………………
postupitel

 

Příloha č.3

Výpisy z obchodního rejstříku:


Firma: .............................................................................................., IČ: ........................................., ved.KS v .........................., oddíl ...., vložka ...................., zastoupena..................................................., jednatelem společnosti  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 1925 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |