Exekuční příkaz

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Exekuční příkaz

Nařízení exekuce odesílá soudní exekutor všem účastníkům řízení (např. u exekuce na srážky ze mzdy je toto odesíláno povinnému a jeho manželovi, plátci mzdy, oprávněnému). Tento dokument obsahuje a konkretizuje věci, které jsou exekucí přímo postihnuté (mzda, stipendium, důchod, movité věci, ochranné známky atp

Exekutorský úřad v        …………………………………........
Exekutor                      ……………………………………….
Sídlo                            ……………………………………….
Město                          ……………………………………….
PSČ                             ……………………………………….
Banka                          ……………………………………….
Účet č.                         ……………………………………….
 
Ke sp.zn.:                    …………………….........................
 
 
Exekuční příkaz
 
Soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě usnesení ……..………. soudu v…………………………………….. ze dne …………….., kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného rozsudku ………………………...…… soudu v ………………………. ze dne .…………….. č.j.: ……………...…….., k uspokojení pohledávky oprávněného …………………………………… v částce ……………………… s …….. % úroky …….….…………. od ….…………. do zaplacení, jakož i nákladů exekuce proti povinnému ………………………… rozhodl o provedení exekuce
 
I.
 
odebráním věci ........................................... sestávající z ................................... povinnému nebo tomu, kdo je má a je ochoten je vydat a jejich odevzdání oprávněnému.
 
Odebrání věci nebude provedeno, nebude-li mu přítomen oprávněný nebo jeho zástupce.
 
 
Poučení: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek
 
 
V …………………………….dne ……………..                             
 
 
Soudní exekutor


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 1987 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |