Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku

Všechny osoby, které jsou postiženy exekučním příkazem mohou proti němu podat do patnácti dnů námitky a to ke správci daně, který exekuci nařídil a který o námitce rozhodne (odvolání nemá odkladný účinek). Námitky a odvolání mohou obsahovat cokoliv, např. že pohledávka byla splacena, exekuce je vedena neúměrně závazku, nebo že je exekuce směřována nezákonným postupem správce daně při vymáhání daňových nedoplatků. Všechny vzory pro exekuční řízení (nejen daňové) najdete v produktu Exekutor na internetovém portálu www.legis.cz § 73 Vymáhání daňových nedoplatků (1) Nezaplatí-li daňový dlužník splatný daňový nedoplatek včetně nedoplatku na pokutách uložených podle tohoto zákona v zákonné lhůtě, vyzve ho správce daně, aby daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. Proti výzvě se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Odvolání nemá odkladný účinek. (2) Vymáhání

Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku
dle ust. § 73 odst. 8 zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       K č.j.:   .............................................................
 
 
 
Vážení,
dne mi byl doručen exekuční příkaz pod výše uvedeným č.j..
 
Jeho výkon je veden proti mé části majetku, konkrétně ................................. v celkové výši ...............,- Kč (viz znalecký odhad). Tímto ve vztahu k mému nedoplatku podávám námitku a to proto, že exekuce je vedena proti neúměrné hodnotě majetku. Celkový nedoplatek činí .........................,- Kč, přičemž příkaz zamýšlené exekuce se vztahuje na majetek ve výši pětinásobné.
 
Tímto navrhuji, aby byla exekuce vedena vůči jiným částem majetku, které mimo dalších skutečností neohrozí mé další podnikání a celý právní úkon bude přiměřenější, vzhledem k výši mého daňového nedoplatku.
 
V úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
Příloha: - znalecký odhad majetku
            - seznam návrhu majetku k exekuci


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,00 | Hodnotilo: 1668 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |