Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

V případě nutnosti ošetřit vlastní práva přímou exekuční vykonatelností (např. u smlouvy o půjčce atp.).

Exekutorský úřad v        …………………………………........
Exekutor                      ……………………………………….
Sídlo                            ……………………………………….
Město                          ……………………………………….
PSČ                             ……………………………………….
Banka                          ……………………………………….
Účet č.                         ……………………………………….
 
 
 
Exekutorský zápis
se svolením k vykonatelnosti
dle ust. § 77 - § 79 zák. č. 120/2001 Sb.
 
Dne ................ v .......................... se dostavil pan ..................................... , podnikatel, se sídlem....................................., IČ: ................................. a po předložení občanského průkazu požádal soudního exekutora shora označeného o sepsání tohoto exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.
 
I.
Žadatel předložil dohodu o uznání dluhu uzavřenou dne .............. mezi ním, jako věřitelem a dlužníkem ................................. a ........................................., jakožto účastníky sdružení podle § 829 občanského zákoníku pod názvem ........................ , se sídlem: .......................................... IČ: .............................. . Sepsání tohoto zápisu je přítomen ..........................................., narozen.:......................, bytem ...................................................... a ..............................., narozen:.........................., bytem ..................................................................... .
 
Oba shodně prohlašují, že shora uvedené sdružení založili jako jediní dva společníci, každý z nich je oprávněn jednat za sdružení samostatně a za závazky sdružení odpovídají společně a nerozdílně. Z dohody o uznání dluhu, která je přílohou tohoto zápisu, vyplývá, že dlužník dluží věřiteli ........................ Kč a dohodou o uznání dluhu se zavázal uhradit tento dluh do ...............
 
II.
Oba dlužníci shodně uvádějí, že z titulu dodaných prací a sice, .................................., mají pohledávku ve výši ................................... Kč za .......................................................... se sídlem: ......................................, IČ:............................ Pohledávka dosud není splatná a to z důvodu nedokončení prací a převzetí díla. Lze předpokládat, že se tak stane nejpozději do ...................
 
III.
 
Dlužníci, pan ................................ a ...................................... shodně prohlašují, že svolují k přímé vykonatelnosti tohoto zápisu, jestliže do ...................... nedojde k úhradě dluhu, který je předmětem dohody v příloze tohoto zápisu. Souhlasí s tím, aby exekuce byla provedena formou přikázání pohledávky, kterou dlužníci mají za .............................. . souhlasí také s tím, aby jeden stejnopis tohoto zápisu byl vydán ............................... jako poddlužníkovi.
 
IV.
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento zápis přečetly a že tento plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.
 
Tento zápis je vyhotoven v ........ stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po ......... . Jeden stejnopis bude uložen u soudního exekutora ..............................................., který tento zápis sepsal.
 
 
 
 
 
....................................... - oprávněný
 
 
....................................... - povinný
 
 
....................................... - soudní exekutor


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,97 | Hodnotilo: 1894 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |