Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §23

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zákony ČR / Katastrální zákon / 


Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §23§ 23

(1) K nemovitosti se zapisuje poznámka o

a) podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti,
b) exekučním příkazu ke správě nemovitosti a k prodeji nemovitosti,
c) exekučním příkazu k postižení obchodního závodu,
d) usnesení o pokračování vedení exekuce správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě,
e) usnesení o pokračování výkonu rozhodnutí správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě,
f) usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního závodu,
g) usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti,
h) vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka,
i) usnesení o nařízení předběžného opatření,
j) uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné,
k) žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu,
l) zahájení pozemkových úprav,
m) rozhodnutí o schválení pozemkových úprav,
n) jiném rozhodnutí než podle písmene m) nebo opatření obecné povahy, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru nebo se kterým je zákonem spojeno omezení,
o) podané žalobě, kterou se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden vklad do katastru, pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti zápisu,
p) výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti,
q) dovolání se neúčinnosti právního jednání,
r) právu užívání nebo požívání, o němž se neprovádí zápis vkladem, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky,
s) výhradě přednostního pořadí pro jiné právo,
t) přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu,
u) odkladu zrušení spoluvlastnictví a odkladu oddělení ze spoluvlastnictví,
v) ujednání o tom, že vlastník pozemku nemá předkupní právo k právu stavby a vlastník práva stavby nemá předkupní právo k pozemku,
w) výhradě souhlasu se zatížením práva stavby,
x) zákazu zřídit zástavní právo k nemovitosti,
y) závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh,
z) závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého,
za) stavbě, která není součástí pozemku.

(2) K nemovitosti se dále zapisuje poznámka o

a) započetí výkonu zástavního práva,
b) ujednání pořadí zástavních práv,
c) uvolnění zástavního práva,
d) svěřenském nástupnictví,
e) zákazu nakládat s nemovitostí,
f) dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu,
g) předání údaje o nemovitosti do evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
h) omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků.

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 1225 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |