Odvolání proti exekuci bez výzvy

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti exekuci bez výzvy

(1) Nezaplatí-li daňový dlužník splatný daňový nedoplatek včetně nedoplatku na pokutách uložených podle tohoto zákona v zákonné lhůtě, vyzve ho správce daně, aby daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. Proti výzvě se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Odvolání nemá odkladný účinek. (2) Vymáhání lze zahájit i bez výzvy, pokud hrozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně. (8) Exekuční příkaz se doručuje daňovému dlužníkovi nebo ručiteli a dalším osobám, kterým jsou exekučním příkazem ukládány povinnosti. Všechny tyto osoby mohou proti němu podat do patnácti dnů námitky. O námitkách rozhodne správce daně, který exekuci nařídil. Pokud byla zahájena exekuce podle odstavce 2, je proti exekučnímu příkazu připuštěno odvolání, stejně jako u výzvy podle odstavce 1

Odvolání proti exekuci bez výzvy
(§73 odst. 2, 8 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
na základě exekučního příkazu ze dne ..........., který mi byl doručen dne ........ se v zákonné lhůtě 15 dnů odvolávám a uvádím následující.
 
Postup při vymáhání daňových nedoplatků stanoví zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen daňový řád) ve svém ustanovení § 73. V odstavci 1 ukládá správci daně vyzvat daňového dlužníka, aby neuhrazený daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání. Odstavec 2 tohoto ustanovení pak připouští možnost zahájení vymáhání daňového nedoplatku bez výzvy, tento postup však podmiňuje tím, že hrozí nebezpečí zmatení účelu vymáhání, pokud se k vymáhání nepřistoupí neprodleně. Z exekučního příkazu je nesporné, že správce daně u naší společnosti zvolil při vymáhání daňového nedoplatku, jehož výše a oprávněnost dosud nebyla stanovena, postup dle odstavce 2 shora zmiňované právní úpravy.
 
Daňová kontrola, která byla u naší společnosti zahájena dne ……. je prováděna správcem daně již počet let. Prodlevy správce daně při jednotlivých úkonech a doba prováděné kontroly ostře kontrastují s exekučním vymáháním bez předchozí výzvy.
 
Daňový řád daňovému subjektu umožňuje, aby mu v případě neuhrazení nedoplatku byla dána ještě náhradní, nejméně osmidenní lhůta k byť opožděnému zaplacení, a to na základě výzvy správce daně. Povinnost vyzvat daňového dlužníka není správci daně uložena pouze za předpokladu splnění taxativně stanovených podmínek, pokud hrozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně. Jde tedy o zákonnou úpravu, která připouští správní uvážení správce daně spočívající v posouzení, zda je třeba vzhledem ke konkrétním okolnostem případu přistoupit k okamžitému vymáhání nedoplatku, neboť další prodloužení lhůty k zaplacení by mohlo účel vymáhání zmařit.
 
Domníváme, že v našem případě nejsou naplněny podmínky pro zvolený postup správce daně. Naše podnikání i postupy směrem k finančnímu úřadu jsou transparentní. V případě pravomocného nedoplatku se nebráníme jeho zaplacení. Způsob, kterým však správce daně přistupuje k vymáhání je neadekvátní okolnostem a výrazným způsobem nás omezuje v podnikání.
 
Navrhujeme tedy, aby byla výše uvedená exekuce zastavena.
 
Děkuji za pochopení.
 
V dokonalé úctě
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 2159 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |