Výhody rozhodčího řízení

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Výhody rozhodčího řízeníRychlost
Rozhodčí řízení vedené před rozhodcem, popř. rozhodčím senátem jmenovaným tajemníkem Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., je obvykle záležitostí několika týdnů. Je-li navíc sjednána možnost rozhodčího řízení jen na základě písemných dokumentů, zcela odpadá umělé prodlužování celého řízení.

Neveřejnost
Poskytuje oběma účastníkům řízení jistotu, že skutečnosti tvořící předmět sporu nebudou veřejně prezentovány. Zatímco rozsudek obecného soudu musí být vyhlášen veřejně a v průběhu řízení lze vyloučit veřejnost jen ve výjimečných případech, rozhodčí nález je vydán jen před spornými stranami. To, spolu se zákonnou mlčenlivostí rozhodce, oceníte zejména tehdy, když si vážíte svého obchodního či jiného tajemství či svého dobrého jména.

Efektivnost
Vyřízení sporů před rozhodci vybranými z řádných členů Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., je při srovnání se standardním soudním řízením obvykle stejně nákladné nebo dokonce trochu levnější. Ale značné úspory přináší rychlost řízení, neboť se svých práv domůžete rychleji.

Široká vykonatelnost
Jakmile je rozhodčí nález doručen sporným stranám, nabývá účinků pravomocného soudního rozsudku. Je řádným exekučním titulem, a na jeho základě lze proto okamžitě začít vést výkon rozhodnutí. Za velkou výhodu lze považovat také širokou vykonatelnost rozhodčího nálezu v cizích zemích - v tomto ohledu je daleko lepším exekučním titulem než rozsudek soudní, který je v zahraničí považován za rozhodnutí cizí státní moci a jeho vykonatelnost je tak uznávána velmi nepravidelně.

Kvalita, důvěryhodnost
Spory jsou rozhodovány důvěryhodnými rozhodci. Většinou jde o zkušené právníky, obvykle s praxí advokátů a soudních vykonavatelů, podle potřeby však spory rozhodují i odborníci z oblasti ekonomické praxe, dokonale obeznámení se zvyklostmi v této sféře. Všichni mají široké spektrum kontaktů, díky kterým mohou pohotově konzultovat sporné otázky s předními odborníky působícími v justici, bankovnictví i finanční a podnikatelské sféře, na vysokých školách a ve vědeckých ústavech.

Neformálnost
Rozhodčí řízení je mnohem neformálnější než řízení před soudy, probíhá především v písemné formě a na základě stručných a přehledných procesních pravidel. Přísné dodržování procesních předpisů je však samozřejmě zaručeno.

Jednoinstančnost
Rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu je konečné a po jeho doručení stranám pravomocné, poté je vykonatelné. Proti rozhodčímu nálezu není možné podat řádný opravný prostředek. Soud může zrušit rozhodčí nález jen z důvodů uvedených v zákoně. To však nedává prostor pro nedodržování zákonnosti.

Větší šance na uzavření smíru
Rozhodci postupují bez zbytečných formalit, což jim lépe umožňuje pochopit stanoviska obou stran, a proto se často podaří dojít ke smíru, který reálně reflektuje skutečné zájmy a skutečné možnosti obou stran sporu.

Spravedlnost
Dohodnou-li se na tom smluvní strany předem, může se rozhodce při svém rozhodování i nad rámec platného práva držet zásady spravedlnosti, a to bez ohledu na někdy sporná ustanovení platného hmotného práva. Zásada ex aequo et bono umožňuje rozhodcům více využívat zkušeností z ekonomické a právní praxe, a dobrat se tak opravdu spravedlivého rozhodnutí.

Vstřícnost
Zatímco u státních soudů se můžete setkat s rutinním, někdy až lhostejným přístupem, u řádných členů Smírčí a rozhodčí komory České republiky, o.s., se s ničím takovým nesetkáte. Rozhodci velmi dobře vědí, že když budou liknaví či když jejich nálezy budou běžně rušeny soudem, tak si je příště nikdo nevybere... Vědí, že rozhodčí řízení je služba, se kterou všichni zúčastnění musejí být maximálně spokojeni.   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 3019 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |