Konkurenční doložka

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Konkurenční doložka

1.Zaměstnanec se zavazuje, že po skončení tohoto pracovního poměru se po dobu 12 měsíců zdrží výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele

Konkurenční doložka
uzavřená dle ust. § 310 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
 
Název:              _______________________________________________________________________________________________
 
sídlem:             _______________________________________________________________________________________________
 
IČ:                     ____________________________________________, číslo účtu:__________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
Jméno:             _______________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:___________________________________
 
bytem:              _______________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 
článek 1
 
Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy od _____________________ a vykonává
 
práci _______________________________________________________________________________________________________
 
článek 2
 
1.    Zaměstnanec se zavazuje, že po skončení tohoto pracovního poměru se po dobu 12 měsíců zdrží výkonu výdělečné činnosti,
 
která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, a to ______________________________________________________________, nebo jiné činnosti, která by měla vůči němu soutěžní povahu.
2.    Zaměstnavatel se zavazuje, že zaměstnanci bude poskytovat peněžité vyrovnání ve výši _____________________(jeho průměrného měsíčního výdělku, který bude u něho určen a používán při skončení pracovního poměru), za každý měsíc plnění zaměstnancova závazku uvedeného v článku 2 bodu 1. této smlouvy. Peněžité vyrovnání je splatné vždy 15. dne každého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí měsíce, v němž byl závazek zaměstnance plněn.
3.    V případě, že zaměstnanec svůj závazek uvedený v v článku 2 bodu 1. této smlouvy poruší, je povinen zaplatit zaměstnavateli
 
peněžitou částku ve výši ______ násobku hrubého měsíčního příjmu, kterého při skončení pracovního poměru dosahoval. Zaplacením této částky závazek zaměstnance uvedený v článku 2 bodu 1. i povinnost zaměstnavatele vyplývající z článku 2 bodu 2. této smlouvy zanikají.
článek 3 - Závěrečná ustanovení
 
1.    Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
2.    Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
3.    Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
4.    Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
 
V___________________________dne_____________                                   V___________________________dne_____________   
 
 
 
 
____________________________________________                                     ____________________________________________
                     zaměstnavatel                                                                                                                       zaměstnanec


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1699 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |