Dohoda o zvýšení kvalifikace

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Dohoda o zvýšení kvalifikace

1.Zaměstnanec se zavazuje uskutečnit a úspěšně ukončit studium uvedené v článku 1 bodu 1. této dohody; podle pokynů a požadavků zaměstnavatele předkládat zprávy o průběhu a výsledcích studia.

Dohoda o zvýšení kvalifikace
uzavřena dle ust. § 234-5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
Název:              _______________________________________________________________________________________________
 
sídlem:             _______________________________________________________________________________________________
 
IČ:                     ____________________________________________, číslo účtu:__________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
Jméno:             _______________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:___________________________________
 
bytem:              _______________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 
článek 1
 
1.    Zaměstnanec si  zvýší svou kvalifikaci, a to studiem pořádaným ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________ (název vzdělávací instituce).
 
Jde o studium ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________ (název studia). Studium bude zahájeno ­____________________ a bude ukončeno
 
předepsaným způsobem ___________________.
 
2.    K dosažení tohoto účelu uhradí zaměstnavatel náklady na výše uvedené studium podle požadavku pořádající instituce (studijní náklady).
 
3.    Celkové náklady budou _____________________________

článek 2
 
1.    Zaměstnanec se zavazuje uskutečnit a úspěšně ukončit studium uvedené v článku 1 bodu 1. této dohody; podle pokynů a požadavků zaměstnavatele předkládat zprávy o průběhu a výsledcích studia.
 
2.    Zaměstnanec se zavazuje po úspěšném ukončení studia předepsaným způsobem a ve stanoveném termínu setrvat v pracovním
 
poměru u zaměstnavatele po dobu _______________________(nejdéle 5 let), tj. do _____________________________________
 
3.    Zaměstnanec se zavazuje nahradit zaměstnavateli náklady uvedené v článku 1 bodu 2. této dohody při nesplnění závazku setrvat v pracovním poměru po dobu uvedenou v článku 2 bodu 2  této dohody, včetně případů ukončení pracovního poměru dohodu nebo výpovědí danou zaměstnavatelem dle ust. § 52 písm f) a g) a ust. § 55 zákoníku práce.
 
4.    Nejvyšší celková částka, kterou zaměstnanec bude takto povinen uhradit, činí ___________________Kč.  
 
5.    V případě, že zaměstnanec výše uvedený závazek setrvat u zaměstnavatele do ________________ nesplní pouze zčásti, povinnost nahradit náklady se poměrně sníží.
 
6.    Pro případ, že zaměstnanec rozváže pracovní poměr před ukončením studia uvedeného v článku 1 bodu 1. této dohody se zaměstnanec zavazuje nahradit zaměstnavateli náklady, které zaměstnavatel na toto studium vynaložil od data uzavření této dohody do doby ukončení pracovního poměru zaměstnance.
 
7.    Pro případ, že studium nedokončí z jiných než vážných důvodů, zavazuje se zaměstnanec nahradit zaměstnavateli náklady na toto studium, které zaměstnavatel vynaložil od data uzavření dohody do doby zanechání studia.
 
článek 3 – Závěrečná ustanovení
 
1.    Zaměstnanec se zavazuje postupovat tak, aby nezpůsobil zaměstnavateli škodu.
 
2.    Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
 
3.    Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
 
4.    Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
 
5.    Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
V___________________________dne_____________                                    V___________________________dne_____________   
 
 
 
 
____________________________________________                                     ____________________________________________
                    zaměstnavatel                                                                                                                zaměstnanec


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,94 | Hodnotilo: 3671 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |