Dohoda o provedení práce

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Dohoda o provedení práce

1.Zaměstnanec se zavazuje postupovat tak, aby nezpůsobil zaměstnavateli škodu. 2.Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.

Dohoda o provedení práce
uzavřena dle ust. § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
Název:    ____________________________________________________________________________________________________
 
sídlem:   ____________________________________________________________________________________________________
 
IČ:           ____________________________________________, číslo účtu:_______________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
 
Jméno:             _______________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:___________________________________
 
bytem:              _______________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 

článek 1 - Podmínky plnění
Touto dohodou o provedení práce je mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednán závazek zaměstnance k plnění sjednaného úkolu v uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě a závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci takové podmínky, které povedou ke splnění úkolu za podmínek uvedených níže:
 
Sjednaný úkol:                                     ____________________________________________________________________________
 
Sjednaný rozsah a kvalita:                  ____________________________________________________________________________
 
Způsob provedení:                              [  ] sám      [  ] s pomocí třetích osob
 
Jména a data narození třetích osob: ____________________________________________________________________________
 
Pracovní úkol bude proveden do:      ____________________________________________________________________________
 
Sjednaná odměna:                               ____________________________________________________________________________
 
K výplatě:_____________________ Kč, bylo podepsáno prohlášení poplatníka:    [  ] Ano    [  ]Ne
Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná v hotovosti po dokončení práce.
 
 
článek 2 – Závěrečná ustanovení
 
1.    Zaměstnanec se zavazuje postupovat tak, aby nezpůsobil zaměstnavateli škodu.
2.    Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
3.    Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
4.    Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
5.    Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
V___________________________dne_____________                                    V___________________________dne_____________   
 
 
 
 
____________________________________________                                     ____________________________________________
                     zaměstnavatel                                                                                                                   zaměstnanec


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,89 | Hodnotilo: 1547 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |