Dohoda o pracovní činnosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Dohoda o pracovní činnosti

1.Zaměstnanec se zavazuje postupovat tak, aby nezpůsobil zaměstnavateli škodu. 2.Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.

Dohoda o pracovní činnosti
uzavřena dle ust. § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
 
Název:              _______________________________________________________________________________________________
 
sídlem:             _______________________________________________________________________________________________
 
IČ:                     ____________________________________________, číslo účtu:__________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
Jméno:             _______________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:___________________________________
 
bytem:              _______________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 
článek 1 - Druh práce
 
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje vykonat pro zaměstnavatele pracovní činnost spočívající v
 
 ____________________________________________________________________________________________ (dále jen „práce“).
 
článek 2 - Místo a doba výkonu práce
 
1.    Místem výkonu práce je _____________________________
 
2.    Tato dohoda se uzavírá na dobu ______________________
 
článek 3 - Rozsah výkonu práce
 
1.    Pracovní činnost specifikovanou v článku 1 této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele
 
vykonávat v dohodnutých dnech od ________ do _______ hod.
 
článek 4 - Odměna za vykonanou práci
 
1.    Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši __________,- Kč, (slovy: _________________________ korun českých), za každou 1 hodinu vykonané práce.
 
2.    Odměna je splatná do _____________ dne následujícího kalendářního měsíce.
 
 
článek 5 - Závěrečná ustanovení
 
1.    Zaměstnanec se zavazuje postupovat tak, aby nezpůsobil zaměstnavateli škodu.
2.    Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
3.    Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
4.    Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
5.    Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
V___________________________dne_____________                                   V___________________________dne_____________   
 
 
 
____________________________________________                                     ____________________________________________
                     zaměstnavatel                                                                                                        zaměstnanec


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,90 | Hodnotilo: 1645 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |