Dohoda o způsobu náhrady škody způsobené zaměstnancem

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Dohoda o způsobu náhrady škody způsobené zaměstnancem

1.Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami. 2.Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího ří

Dohoda o způsobu náhrady škody způsobené zaměstnancem
uzavřená dle ust. § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
 
Název:              _______________________________________________________________________________________________
 
sídlem:             _______________________________________________________________________________________________
 
IČ:                     ____________________________________________, číslo účtu:__________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
Jméno:             _______________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:___________________________________
 
bytem:              _______________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 
článek 1 - Předmět dohody
 
1.     Zaměstnanec pracuje v pracovním poměru u zaměstnavatele a vykonává práci na pozici ______________________, v místě sídla společnosti zaměstnavatele.
2.     Zaměstnance při výkonu své práce zaměstnavateli způsobil dne ____________škodu v celkové výši _____________________ Kč
 
na _____________________________________________________________________________________________________.
3.     Předmětem této dohody je sjednání způsobu náhrady zaměstnancem zaměstnavateli a to co do výše, tak druhu náhrady.
 
článek 2 - Prohlášení zaměstnance
 
Já, zaměstnanec uznávám závazek dle čl. 1 této dohody, vzniklý mým zaviněním a zavazuji se jej dle ustanovení této dohody nahradit zaměstnavateli.
 
článek 3 - Způsob a výše plnění
 
Úhrada závazku zaměstnance v plné požadované výši bude zaměstnancem provedena převodním příkazem na účet zaměstnavatele
 
a to nejpozději do _____________.
 
článek 4 - Závěrečná ustanovení
 
1.     Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
2.     Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
3.     Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
4.     Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
 
V___________________________dne_____________                                    V___________________________dne_____________   
 
 
 
 
____________________________________________                                     ____________________________________________
                    zaměstnavatel                                                                                                        zaměstnanec


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,02 | Hodnotilo: 2270 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |