Dohoda o odpovědnosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Dohoda o odpovědnosti

Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami. 2. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly

Dohoda o odpovědnosti
uzavřená dle ust. § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
 
 
Název:              _______________________________________________________________________________________________
 
sídlem:             _______________________________________________________________________________________________
 
IČ:                     ____________________________________________, číslo účtu:__________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
Jméno:             _______________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:___________________________________
 
bytem:              _______________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 
 
článek 1 – Předmět dohody
 
 
Na základě pracovní smlouvy ze dne_____________________je zaměstnanec u zaměstnavatele v pracovním poměru na pozici
 
__________________________ Zaměstnanec potvrzuje, že je řádně seznámen s prací, kterou má podle pracovní smlouvy a této dohody vykonávat a s právními předpisy vztahujícími se k vykonávané práci. Na základě této dohody zaměstnanec přebírá dnem
 
____________________ odpovědnost za tyto hodnoty svěřené k vyúčtování:
 
Hodnoty specifikované v příloze č. 1 (hotovost, zboží, ceniny, zásoby materiálu, jiné hodnoty, jež jsou předmětem oběhu nebo obratu). Aktualizace přílohy č. 1 se bude provádět vždy po přidělení nebo vrácení jakéhokoliv investičního majetku
 
dle inventarizace ke dni _____________________, s jejímž výsledkem vyslovil zaměstnanec souhlas.
 
článek 2
 
1.    Za hodnoty uvedené v přílohách č. 1 dohody, jakož i za další hodnoty, které v době trvání platnosti dohody převezme pracovník od organizace, tj. potvrdí písemně jejich převzetí, přebírá pracovník odpovědnost a odpovídá za případně vzniklý schodek.
2.    Zaměstnavatel a zaměstnanec současně konstatují, že při podpisu dohody nebyly zjištěny žádné závady, které by zaměstnanci bránily k plnění povinností a úkolů nebo mu znemožňovaly dodržení závazků vyplývajících z této dohody. Pokud by se v průběhu trvání této dohody vyskytly závady, které by zaměstnanci bránily v řádném plnění jeho úkolů, je povinen na tuto skutečnost ihned upozornit zaměstnavatele, který je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit. Jedná-li se o drobný nedostatek, jehož odstranění je v silách zaměstnance, je tento povinen zaměstnavatele informovat a s jeho souhlasem nedostatek odstranit sám.
3.    Zaměstnanec se zavazuje postupovat tak, aby nezpůsobil zaměstnavateli škodu.
 
článek 3
 
V případě, že bude zaměstnanec pracovat na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o odpovědnosti, odpovídá s těmito zaměstnanci za schodek společně (společná odpovědnost). Jednotliví společně odpovídající zaměstnanci se podílejí na náhradě vzniklého schodku způsobem stanoveným obecně platnými pracovněprávními předpisy. 
 
článek 4
 
1.    Pracovník se zavazuje po celou dobu trvání platnosti této dohody učinit ze své strany vše k zabránění škody na svěřeném majetku a k zabránění vzniku schodku. Zavazuje se, že podle pokynů zaměstnavatele bude ve stanovených lhůtách zpracovávat a předkládat předepsané výkazy a podklady.
2.    V případě odpovědnosti za schodek se nahrazuje skutečná škoda, a to v plné výši. Pracovník se může odpovědnosti za schodek na svěřeném majetku zprostit pouze v případech stanovených zákoníkem práce a ostatními obecně platnými předpisy.
3.    Zaměstnanec potvrzuje, že při podpisu této dohody byl seznámen se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími pro něho ze zastávané funkce. Byl rovněž seznámen s ustanovením zákoníku práce a nařízením vlády, kterým se provádí zákoník práce v částech upravujících dohodu o odpovědnosti.
 
článek 5 – Závěrečná ustanovení
 
1.    Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
2.    Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
3.    Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
4.    Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
 
V___________________________dne_____________                                   V___________________________dne_____________   
 
 
 
 
____________________________________________                                     ____________________________________________
                    zaměstnavatel                                                                                                                       zaměstnanec


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 1688 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |