Pracovní smlouva na dobu určitou

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Zaměstnání / 


Pracovní smlouva na dobu určitou

1.Doba výkonu práce (dále jen „pracovní doba“) je stanovena v rozsahu 40 hodin týdně. 2.Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně, bližší podmínky rozvržení pracovní doby stanoví zaměstnavatel svým vnitřním předpisem 3.Výpovědní doba činí dva měsíce jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. 4.Základní výměra dovolené činí dle ust. § 213 ZP čtyři týdny, popřípadě její poměrná část dle délky trvání pracovního poměru

Pracovní smlouva na dobu určitou
uzavřená dle ust. § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů mezi
 
Název:              _______________________________________________________________________________________________
 
sídlem:             _______________________________________________________________________________________________
 
IČ:                     ____________________________________________, číslo účtu:__________________________________________
(dále jen „zaměstnavatel“)
 
a
 
Jméno:             _______________________________________________________________________________________________
 
narozen:          __________________________, v ____________________________, RČ:___________________________________
 
bytem:              _______________________________________________________________________________________________
(dále jen „zaměstnanec“)
 
článek 1
1.     Zaměstnanec bude v pracovně právním poměru k zaměstnavateli vykonávat následující druh práce:________________________,
 
náplní práce bude především ________________________________________________________________________________
 
2.     Dnem nástupu do práce je _______________ přičemž tento den se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
3.     Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou od _____________________ do _________________________________________
 
článek 2
 
1.     Místem výkonu práce je ____________________________________________________________________________________
 
článek 3
1.     Doba výkonu práce (dále jen „pracovní doba“) je stanovena v rozsahu 40 hodin týdně.
2.     Pracovní doba je rozvržena rovnoměrně, bližší podmínky rozvržení pracovní doby stanoví zaměstnavatel svým vnitřním předpisem
3.     Výpovědní doba činí dva měsíce jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
4.     Základní výměra dovolené činí dle ust. § 213 ZP čtyři týdny, popřípadě její poměrná část dle délky trvání pracovního poměru.
 
článek 4
 
1.     Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda ve výši ________________,- Kč, (slovy:_________________ ____________ korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.
2.     Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele je splatná po vykonání práce a to nejpozději k ______ dni v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu.
3.     Mzda se po dohodě stran vyplácí zaměstnanci převodem na účet č. _____________________________________ Sdělení účtu smluvní strany považují za výslovný souhlas zaměstnance s převodem mzdy na tento účet.
 
článek 5 – Závěrečná ustanovení
1.     Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami.
2.     Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
3.     Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.
4.     Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.
 
 
V___________________________dne_____________                                   V___________________________dne_____________   
 
 
____________________________________________                                     ____________________________________________
                   zaměstnavatel                                                                                                                      zaměstnanec


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,95 | Hodnotilo: 1886 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |