Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§49 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §49

§ 49 (1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. (2) Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků. (3) K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků. (4) Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, p ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§50 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §50

§ 50 Změna údajů o geometrickém a polohovém určení (1) Změna údajů o geometrickém a polohovém určení pozemku na podkladě vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků, upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, nebo určení hranice pozemků se zapisuje na podkladě žádosti vlastníka nebo jiného oprávněného, jejíž přílohou je a) listina dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků, nebo b) rozhodnutí soudu o určení hranice pozemků. (2) Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a po ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poznámka,§25 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §25

§ 25 (1) K osobě se zapisuje poznámka o a) vyrozumění o nařízení exekuce, pokud povinným není stát nebo územní samosprávný celek, b) usnesení o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, c) vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku, d) rozhodnutí o prohlášení konkursu, e) jiném rozhodnutí než podle písmene d), podle kterého ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poznámka,§23 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §23

§ 23 (1) K nemovitosti se zapisuje poznámka o a) podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, b) exekučním příkazu ke správě nemovitosti a k prodeji nemovitosti, c) exekučním příkazu k postižení obchodního závodu, d) usnesení o pokračování vedení exekuce správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě, e) usnesení o pokračování výkonu rozhodnutí správou ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poznámka,§22 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §22

Poznámka § 22 (1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána. (2) Pokud se poznámka zapisuje na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nemusí být toto rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci ani doložkou vykonatelnosti.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Vklad,§12 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §12

§ 12 Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Vklad,§11 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §11

Vklad § 11 (1) Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv: a) vlastnické právo, b) právo stavby, c) věcné břemeno, d) zástavní právo, e) budoucí zástavní právo, f) podzástavní právo, g) předkupní právo, h) budoucí výměnek, i) přídatné spoluvlastnictví, j) správa svěřenského fondu, k) výhrada vlastnického práva, l) výhrada práva zpětné koupě, m) výhrada práva zpětného prodeje, n) zákaz zcizení nebo zatížení, ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,zápis,práv,§10 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §10

§ 10 Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,operát,§5 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 1 §5

§ 5 Katastrální operát (1) Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území. (2) Katastrální operát tvoří a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření, b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje podle § 4 odst. 1 písm. b) až f), c) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví, d) sbírka listin, která obsahuje ro ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,obsah,§4 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 1 §4

§ 4 Obsah katastru (1) Katastr obsahuje a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí a čísla jednotek, c) cenové údaje, údaje pro daňo ..