Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Správní,delikty,§57 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §57

Část čtvrtá Správní delikty § 57 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) užije údaje katastru v rozporu s § 1 odst. 2, nebo b) v rozporu s § 53 šíří údaje katastru bez souhlasu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. (2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo jiný oprávněný dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 37 odst. 1 písm. a) se na výzvu katastrálního úřadu nezúčastní jednání nebo na toto jednání nevyšle svého zástupce, b) neoznačí ve stanovené l ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,§60 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 5 §60

Část pátá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení § 60 Za účelem založení do sbírky listin může katastrální úřad převést z elektronické podoby písemnost ve formě datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, a která je předložena pro zápis do katastru, do listinné podoby. Při převedení katastrální úřad nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v písemnosti ve formě datové zprávy. Při poskytování kopií písemností vedených v elek ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Správní,delikty,§59 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 4 §59

§ 59 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§43 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §43

§ 43 Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí dosavadní katastrální mapa do elektronické podoby.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§38 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §38

§ 38 Povinnosti obcí (1) Obce a) vyhlašují ve svém územním obvodu způsobem v místě obvyklým na základě oznámení katastrálního úřadu zahájení revize katastru a obnovy katastrálního operátu, vysílají na ně své zástupce, spolupracují při zajišťování účasti vlastníků a jiných oprávněných a podávají o nich dostupné informace nezbytné pro provedení revize katastru a obnovy katastrálního operátu, b) pečují o trvalé označení územních hranic obcí a na vyzvání katastrálního úřadu je označí ve stan ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§42 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §42

§ 42 (1) Zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním (dále jen "zjišťování hranic") se provádí podle skutečného stavu v terénu. Při zjišťování hranic lze ověřovat i další údaje, které jsou obsahem katastru. Zjišťování hranic provádí komise složená ze zaměstnanců katastrálního úřadu a ze zástupců obce a orgánů určených katastrálním úřadem. Předsedou komise je zaměstnanec katastrálního úřadu nebo úředně oprávněný zeměměřický inženýr určený ředitelem katastrální ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§46 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §46

§ 46 (1) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní. (2) D ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§41 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §41

§ 41 K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí, pokud geometrické a polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka katastrální mapy již nevyhovuje současným požadavkům na vedení katastru, popřípadě dojde-li ke ztrátě, zničení nebo takovému poškození katastrálního operátu, že není možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných podkladů platného stavu.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§45 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §45

§ 45 (1) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (dále jen "obnovený katastrální operát") v obci, ve které se obnovuje katastrální operát, k veřejnému nahlédnutí. (2) Obec na úřední desce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým, oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§47 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §47

§ 47 (1) Zeměměřické činnosti pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného katastrálního operátu, obnovu souboru geodetických informací a vytyčování hranic pozemků. Jejich výsledky musí být uvedeny v závazném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. (2) Geometrickým základem zeměměřických činností jsou body polohového bodového pole.   ..