Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,veřejnost,§54 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §54

§ 54 (1) Český úřad zeměměřický a katastrální má postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru. (2) Katastrální úřady mají postavení zpracovatelů osobních údajů evidovaných v katastru.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poskytování,údajů,§56 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §56

§ 56 Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle jiného právního předpisu.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§51 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §51

§ 51 Závaznost údajů katastru Údaje katastru, a to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území, jsou závazné pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§43 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §43

§ 43 Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí dosavadní katastrální mapa do elektronické podoby.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§47 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §47

§ 47 (1) Zeměměřické činnosti pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného katastrálního operátu, obnovu souboru geodetických informací a vytyčování hranic pozemků. Jejich výsledky musí být uvedeny v závazném souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. (2) Geometrickým základem zeměměřických činností jsou body polohového bodového pole.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§49 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §49

§ 49 (1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. (2) Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků. (3) K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků. (4) Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, p ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§44 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §44

§ 44 Při obnově katastrálního operátu se využijí výsledky komplexních pozemkových úprav. Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě považuje určení tvaru, rozměru a polohy nemovitosti souřadnicemi bodů jejích hranic podle schváleného návrhu pozemkových úprav. Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro obnovu katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou dotčena souvislá část katastrálního území a považuje-li to s ohledem na účelno ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,veřejnost,§53 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §53

§ 53 Údaje katastru lze užít jen k účelům uvedeným v § 1 odst. 2. Šířit údaje katastru lze pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§46 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §46

§ 46 (1) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní. (2) D ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§48 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §48

§ 48 (1) Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem. (2) Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel.   ..