Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§30 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §30

§ 30 (1) K zápisu údajů o nové budově musí být předložen doklad o způsobu užívání budovy a geometrický plán. (2) Není-li nová budova součástí pozemku ani práva stavby, zapíše se jako její vlastník osoba, která prokáže právo zřídit na pozemku tuto budovu, neprokáže-li se jinou listinou, že vlastníkem je někdo jiný.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§46 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §46

§ 46 (1) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní. (2) D ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§41 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §41

§ 41 K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí, pokud geometrické a polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka katastrální mapy již nevyhovuje současným požadavkům na vedení katastru, popřípadě dojde-li ke ztrátě, zničení nebo takovému poškození katastrálního operátu, že není možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných podkladů platného stavu.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§39 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §39

§ 39 Povinnosti orgánů veřejné moci Orgány veřejné moci a) zasílají katastrálnímu úřadu svá rozhodnutí týkající se nemovitostí vydaná podle jiného právního předpisu, který zároveň stanoví orgánu veřejné moci povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo oznámení nebo jiný úkon k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu, a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí nebo do 30 dnů ode dne jejich vydání; listiny, na základě kterých se provádí vklad do katastru, orgány veřejné moci s výjimk ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§49 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §49

§ 49 (1) Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. (2) Přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků. (3) K seznámení s výsledky vytyčení musí být prokazatelně přizváni vlastníci dotčených pozemků. (4) Na průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, p ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poskytování,údajů,§56 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §56

§ 56 Z katastru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy podle jiného právního předpisu.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§51 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §51

§ 51 Závaznost údajů katastru Údaje katastru, a to parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území, jsou závazné pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§43 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §43

§ 43 Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí dosavadní katastrální mapa do elektronické podoby.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,veřejnost,§53 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §53

§ 53 Údaje katastru lze užít jen k účelům uvedeným v § 1 odst. 2. Šířit údaje katastru lze pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,správa,§42 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 3 §42

§ 42 (1) Zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním (dále jen "zjišťování hranic") se provádí podle skutečného stavu v terénu. Při zjišťování hranic lze ověřovat i další údaje, které jsou obsahem katastru. Zjišťování hranic provádí komise složená ze zaměstnanců katastrálního úřadu a ze zástupců obce a orgánů určených katastrálním úřadem. Předsedou komise je zaměstnanec katastrálního úřadu nebo úředně oprávněný zeměměřický inženýr určený ředitelem katastrální ..