Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Vklad,§12 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §12

§ 12 Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Vklad,§13 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §13

§ 13 Účastníkem řízení o povolení vkladu (dále jen "vkladové řízení") je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Vklad,§17 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §17

§ 17 (1) Ve vkladovém řízení katastrální úřad zkoumá u vkladové listiny, která je soukromou listinou, zda a) splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru, b) její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad, c) právní jednání je učiněno v předepsané formě, d) účastník vkladového řízení není omezen právními předpisy v oprávnění nakládat s nemovitostí, e) k právnímu jednání účastníka vkladového řízení byl udělen souhlas podle jiného právního předpisu, f) z obsahu listiny a z jeho porovnání ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Vklad,§18 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §18

§ 18 (1) Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí, nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace podle § 16 odst. 1. V opačném případě, nebo i tehdy, ztratil-li návrh před rozhodnutím o povolení vkladu své právní účinky, návrh zamítne. (2) Pokud je rozhodnutím, kterým se vklad povoluje, zcela vyhověno návrhu na povolení vkladu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje. Záznamem ve spisu rozhodnutí o povolení vkladu práva nabývá p ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Záznam,§19 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §19

Záznam § 19 Záznamem se do katastru zapisuje a) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, b) právo hospodařit s majetkem státu, c) správa nemovitostí ve vlastnictví státu, d) majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy, e) majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst, f) majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,Záznam,§20 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §20

§ 20 (1) Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo je osvědčil. (2) Návrh na záznam musí být doložen listinou, která dokládá právo, které má být zapsáno.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poznámka,§22 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §22

Poznámka § 22 (1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána. (2) Pokud se poznámka zapisuje na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nemusí být toto rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci ani doložkou vykonatelnosti.   ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poznámka,§23 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §23

§ 23 (1) K nemovitosti se zapisuje poznámka o a) podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, b) exekučním příkazu ke správě nemovitosti a k prodeji nemovitosti, c) exekučním příkazu k postižení obchodního závodu, d) usnesení o pokračování vedení exekuce správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě, e) usnesení o pokračování výkonu rozhodnutí správou ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poznámka,§24 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §24

§ 24 Poznámka spornosti zápisu (1) Není-li stav zapsaný v katastru v souladu se skutečným právním stavem, osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, se domáhá odstranění nesouladu, a prokáže-li, že své právo uplatnila u soudu, zapíše se na její žádost do katastru poznámka spornosti zápisu. Obdobně se zapíše do katastru poznámka spornosti zápisu i v případě, že někdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do katastru bez právního důvodu ve prospěch jiného a žádá, aby to bylo ..

QR (http://QRColor.cz) - zákon,256/2013,katastrální,zákon,poznámka,§25 - www.zakonycr.eu

Katastrální zákon | Zákon č. 256/2013 katastrální zákon část 2 §25

§ 25 (1) K osobě se zapisuje poznámka o a) vyrozumění o nařízení exekuce, pokud povinným není stát nebo územní samosprávný celek, b) usnesení o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, c) vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku, d) rozhodnutí o prohlášení konkursu, e) jiném rozhodnutí než podle písmene d), podle kterého ..