Občanský zákoník nazakonycr.eu

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VI § 40

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů HLAVA VI § 40

  

Opatření k nápravě

§ 40

Dojde-li k porušení povinnosti stanovené zákonem nebo uložené na jeho základě při zpracování osobních údajů, uloží inspektor opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.

§ 40a

Dojde-li k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Úřad upustit od uložení pokuty.QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu