Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce

§ 29 - Pokud je exekutor v přímém či nepřímém vztahu (osobní či obchodní) s povinným či oprávněným, může povinný nebo oprávněný podat námitku podjatosti. Tato se doručuje k místo příslušnému soudu.

Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce
 
 
Okresnímu soudu v        .................................................,
Kke sp.zn.                    ...................................................
 
Navrhovatel:                  ............................., bytem: ..........................................., narozen: .............
 
 
Odpůrci:
 
1. Oprávněný:               ............................., bytem: ..........................................., narozen: .............
2. Soudní exekutor:       .............................., se sídlem: .......................................................
 
 
I.
 
Usnesením Okresního soudu v ....................................., se sídlem: ............................... .............................................., ze dne ...................., č.j. ............................, bylo nařízeno provedení exekuce a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor .............................., se sídlem: ........................................................... Usnesení mi bylo doručeno dne ..........
 
Usnesení shora uvedené bylo vydáno na základě exekučního titulu - rozsudku Okresního soudu v .........................................., se sídlem: ............................................. .............................................., ze dne ..................., č.j. ..........................., vykonatelného dnem .........................
 
Důkaz:
- usnesení Okresního soudu v ............................., se sídlem: ..................................... ........................................, ze dne ........................., č.j. .................................., včetně dokladu o doručení
 
II.
K osobě soudního exekutora .............................................., se sídlem: .......................... ..................................................., pověřeného provedením exekuce, vznáším v zákonné lhůtě námitku podjatosti, a to z toho důvodu, že je v příbuzenském vztahu s oprávněným.
 
Důkaz:
- výslechem svědků
 
 
III.
 
S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby Okresní soud v ............................................. vydal toto
 
rozhodnutí:
 
Soudní exekutor ..................................................., se sídlem: ........................................ ............................................................., je vyloučen z provádění exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ......................................., bytem: ........................................... ........................................., narozen: ...................................., za povinným ............................, bytem: ...................................................., narozen: ..............................., nařízené usnesením Okresního soudu v ................................., se sídlem: ...................................................... ......................., ze dne ............................, č.j. ............................, na základě exekučního titulu - rozsudku Okresního soudu v ..........................................., se sídlem: .................. ................................, ze dne ..........................., č.j. ......................., vykonatelného dnem ................................. .
 
 
 
V …………………………….dne ……………..                             
 
 
 
povinný


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 1559 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |