Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce

V případě, že došlo k prokazatelnému nepravdivému navýšení nákladů exekuce ze strany exekutora či oprávněného, může povinný vznést tuto námitku. Doručuje se k soudu (§83).

Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce
 
 
ke sp.zn. Ex     ..................................................
 
 
Dne .................... mi byl soudním exekutorem .............................................. doručen příkaz k úhradě nákladů exekuce,
 
 
 
Proti tomuto příkazu vznáším v zákonné lhůtě námitky, a to z těchto důvodů:
 
1)
V obecné rovině vznáším námitku podjatosti soudního exekutora .............................. při rozhodování o nákladech exekuce, a to z toho důvodu, že rozhoduje mimo jiné i o výši své vlastní odměny.
 
2)
Výši náhrady za ztrátu času při provádění exekuce pokládám za nepřiměřenou, vzhledem k tomu, že při provádění exekuce měl soudní exekutor ............................. veškeré údaje o číslech mých účtů, vlastnictví motorových vozidel a nemovitostí, které jsem mu dobrovolně dne ............ uvedl v prohlášení o mém majetku učiněném před vykonavateli exekutorského úřadu panem.................. a panem ......................... sepsaného do protokolu pod sp. zn.: Ex.............. . Pokud se jedná o veškeré právní úkony, využil soudní exekutor zcela zjevně typových úkonů, z čehož vyplývá, že tvrzená ztráta času v rozsahu .............. hod. je zela irelevantní.
 
3)
Výše nákladů oprávněného ....................................., bytem: ..................................... ..........................................., narozeného: ..........................., je též zcela nepřiměřeně vysoká, neboť například 2 krát uplatňuje nárok na náhradu ušlé mzdy v rozsahu celého pracovního dne, což naprosto neodpovídá nezbytně vynaloženému času k vymáhání jeho pohledávky prostřednictvím soudního exekutora.
 
S ohledem na výše uvedené žádám, aby výše nákladů, na něž odkazuji v odst. 2 a 3, byla redukována na rozsah skutečně nezbytný k provedení exekuce, resp. k vymožení pohledávky.
 
 
V …………………………….dne ……………..
 
 
 
                                                                                povinný


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,74 | Hodnotilo: 1760 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |