Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,Rozhodnutí,§405 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 405

§ 405 (1) Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o způsobu oddlužení. (2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. (3) Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správ ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,Rozhodnutí,§404 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 404

Rozhodnutí o schválení oddlužení § 404 O tom, zda oddlužení schvaluje, rozhodne insolvenční soud neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány námitky věřitelů podle § 403 odst. 2 a v případě, že věřitelé takové námitky neuplatnili, neprodleně po uplynutí lhůty k jejich podání.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§403 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 403

§ 403 (1) Má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. (2) Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§402 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 402

§ 402 (1) Právo hlasovat o způsobu oddlužení mají pouze nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Zajištění věřitelé nehlasují ani v rozsahu, ve kterém je podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky. Právo hlasovat nemají osoby dlužníkovi blízké a osoby, které tvoří s dlužníkem koncern 21). (2) Svůj souhlas se způsobem oddlužení není věřitel oprávněn změnit. (3) O způsobu oddl ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§401 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 401

§ 401 Hlasování mimo schůzi věřitelů (1) Hlasují-li věřitelé o přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v de ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§400 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 400

§ 400 (1) O přijetí způsobu oddlužení mohou věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení oddlužení nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách. Obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§399 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 399

§ 399 (1) Není-li dále stanoveno jinak, platí o hlasovacím právu věřitelů při oddlužení obdobně § 49 až § 53. K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů za tím účelem svolané nebo za podmínek stanovených tímto zákonem mimo schůzi věřitelů; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře. (2) Dlužníku a insolvenčnímu ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§398 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 398

§ 398 (1) Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. (2) Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. (3) Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po d ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§397 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 397

§ 397 (1) Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné. (2) Insolvenční soud může po rozhodnutí o povolení oddlužení i bez návrhu změnit své předběžné opatření.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,povolení,§396 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 396

§ 396 (1) Jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.   ..