Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Konečná,zpráva,rozvrh,§304 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 304

§ 304 (1) Insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené. (2) O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vy ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Konečná,zpráva,rozvrh,§305 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 305

§ 305 (1) Před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jím postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 298 a § 299 odst. 1. (2) Nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech pohledávek, uvedených v odstavci 1, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů podl ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Konečná,zpráva,rozvrh,§306 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 306

§ 306 (1) Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. (2) Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny. (3) Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Konečná,zpráva,rozvrh,§307 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 307

§ 307 (1) Rozvrhové usnesení doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, jejichž pohledávek se toto usnesení týká; tyto osoby mohou proti rozvrhovému usnesení podat odvolání. (2) V rozvrhovém usnesení určí insolvenční soud insolvenčnímu správci lhůtu k jeho splnění; lhůta nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci tohoto usnesení. (3) Částky určené pro jednotlivé věřitele v rozvrhovém usnesení jim správce proplatí na jejich náklad zpravidla ve svém sídle. Částky ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,zrušení,§308 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 308

Díl 8: Zrušení konkursu § 308 (1) Insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení vě ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,zrušení,§309 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 309

§ 309 (1) Pro doručení a zveřejnění rozhodnutí, kterým se konkurs ruší, platí totéž co o doručení a zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu. Dlužníku a insolvenčnímu správci se toto rozhodnutí doručuje do vlastních rukou. (2) Proti rozhodnutí podle § 308 odst. 1 mohou podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé. (3) Rozhodnutí, kterým se konkurs ruší, je vykonatelné a jeho účinky nastávají dnem, kdy nabude právní moci. (4) Právní mocí rozhodnutí, kterým se ko ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,zrušení,§310 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 310

§ 310 (1) Jestliže dlužník v průběhu konkursu zemře, nastupují na jeho místo jeho dědicové, a není-li jich, stát. (2) Insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu zprávu o dosavadních výsledcích projednání konkursu spolu s vyúčtováním své poměrné odměny a již vynaložených výloh. Insolvenční soud předloženou zprávu přezkoumá a rozhodne o ní; § 304 platí přiměřeně. (3) Po právní moci rozhodnutí o schválení zprávy podle odstavce 2 insolvenční soud zruší konkurs a postoupí věc soudu ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,zrušení,§311 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 311

§ 311 Dojde-li v důsledku zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) a d) ke zrušení a zániku dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce podle zvláštního právního předpisu, neuspokojené pohledávky nebo jejich neuspokojené části zanikají, pokud nebudou uspokojeny ze zajištění.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,zrušení,§312 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 312

§ 312 (1) Zrušením konkursu zanikají účinky prohlášení konkursu s výjimkou účinků, u kterých je možné jejich navrácení do stavu před prohlášením konkursu. Platnost a účinnost právních úkonů, které byly provedeny během konkursu, tím není dotčena. (2) Za dlužníka, který je právnickou osobou, jednají opět jeho statutární orgány nebo likvidátor, jde-li o právnickou osobu v likvidaci; přerušení likvidace právnické osoby končí. (3) Zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) je podklade ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,zrušení,§313 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 313

§ 313 (1) Funkce insolvenčního správce nekončí zrušením konkursu, i když jeho oprávnění nakládat se zbývající částí majetkové podstaty a další dispoziční oprávnění přecházejí na dlužníka. (2) Insolvenční správce je povinen ke dni zrušení konkursu uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, splnit povinnosti uložené daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní záznamy. Dále je povinen předat zbývající majetek dlužníkovi a zajistit činnosti evidenční a archivační, popřípadě další ..