Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Insolvenční,rejstřík,§425 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava I § 425

§ 425 Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků (1) Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142 písm. a) až c), vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požá ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Insolvenční,rejstřík,§424 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava I § 424

§ 424 (1) Stanoví-li tento zákon, že se písemnost doručuje vyvěšením na úřední desce soudu a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, pokládá se písemnost za doručenou v okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku. (2) Okamžik zveřejnění písemnosti musí být v insolvenčním rejstříku vždy uveden.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Insolvenční,rejstřík,§423 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava I § 423

§ 423 Do insolvenčního rejstříku se nevkládají podání či jiné písemnosti, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu. Skutečnost, že se v soudním spisu nachází podání, které z uvedeného důvodu nebylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, však musí být v insolvenčním rejstříku vyznačena společně s údaji o charakteru podání; to před zahájením insolvenčního řízení neplatí pro řízení o návrhu na vyhlášení moratoria.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Insolvenční,rejstřík,§422 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava I § 422

§ 422 (1) Na žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání, může insolvenční soud rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost lze podat nejpozději společně s podáním, o které jde. Jméno a příjmení takové fyzické osoby insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní vždy. (2) Nejde-li o fyzickou osobu, která učinila podání, zveřejní se u takové fyzické osoby v insolvenčním rejstř ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Insolvenční,rejstřík,§421 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava I § 421

§ 421 (1) V insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky s uvedením okamžiku vložení tyto písemnosti a informace: a) rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech, b) veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak, c) další informace, o kterých tak stanoví tento zákon. (2) Podání došlá insolvenčnímu soudu v elektronické podobě a písemnosti pořizo ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Insolvenční,rejstřík,§420 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava I § 420

§ 420 (1) Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. (2) Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliž ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Insolvenční,rejstřík,§419 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část III Hlava I § 419

Část třetí Společná ustanovení Hlava I: Insolvenční rejstřík § 419 (1) Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo"). (2) Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. (3) Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný, s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví tento zákon. Každý má právo do něj nahlížet ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,Rozhodnutí,§418 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 418

§ 418 (1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník. (2) Má se za to, že dlužník zavini ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,Rozhodnutí,§417 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 417

§ 417 (1) Osvobození podle § 414 a § 415 insolvenční soud dlužníku odejme, jestliže na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům; to neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku. ( ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Oddlužení,Rozhodnutí,§416 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava V § 416

§ 416 (1) Osvobození podle § 414 a § 415 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. (2) Rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu dlužníka na přiznání osvobození podle § 414 a § 415 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud takový náv ..