Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§284 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 284

§ 284 Předkupní právo (1) K nemovitostem, které tvoří pozemní část veřejného přístavu 41), má při jejich zpeněžení předkupní právo stát. (2) Smluvními předkupními právy není insolvenční správce při zpeněžení majetkové podstaty vázán.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§285 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 285

§ 285 (1) Zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, a) účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, b) věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. (2) Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, an ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§286 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 286

§ 286 (1) Majetkovou podstatu lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu 45), b) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí, c) prodejem majetku mimo dražbu. (2) O způsobu zpeněžení majetkové podstaty podle odstavce 1 rozhodne se souhlasem věřitelského výboru insolvenční správce.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§287 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 287

§ 287 (1) Zpeněžení veřejnou dražbou se provede podle ustanovení zvláštního právního předpisu 38). (2) Veřejnou dražbu provede dražebník na návrh insolvenčního správce. Smlouva o provedení dražby se v takovém případě stane účinnou dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§288 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 288

§ 288 (1) Ke zpeněžení prodejem movitých věcí a nemovitostí je příslušný okresní soud podle ustanovení občanského soudního řádu. Návrh na tento prodej podává insolvenční správce, který je jediným účastníkem tohoto řízení. (2) Příslušný soud nařídí prodej podle odstavce 1, je-li k návrhu přiloženo rozhodnutí o prohlášení konkursu, soupis potvrzený insolvenčním soudem a souhlas věřitelského výboru s tímto způsobem zpeněžení. (3) Rozhodnutí vydaná v tomto řízení se doručují pouze insolvenčn ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§289 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 289

§ 289 (1) Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§290 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 290

§ 290 (1) Dlužníkův podnik může insolvenční správce zpeněžit jedinou smlouvou. (2) Smlouvu podle odstavce 1 může insolvenční správce uzavřít jen se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva účinnosti. (3) Výtěžek zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou je součástí celkového výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a nemůž ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§291 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 291

§ 291 (1) Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců vzniklých do účinnosti smlouvy. Jiné závazky na nabyvatele nepřecházejí. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na smlouvu podle § 290 obdobně příslušná ustanovení obchodního zákoníku o prodeji podniku; za splnění závazků, které přešly na nab ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§292 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 292

§ 292 Ustanovení § 290 a § 291 platí obdobně, je-li jen jedinou smlouvou zpeněžována celá majetková podstata nebo část dlužníkova podniku.   ..

QR (http://QRColor.cz) - insolvenční,zákon,Zákon 182/2006,řešení,úpadku,Konkurs,Zpeněžení,majetkové,podstaty,§293 - www.zakonycr.eu

Insolvenční zákon | Zákon č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon Část II Hlava I § 293

§ 293 Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. &n ..