Zákony a smlouvy na zakonycr.eu

QR (http://QRColor.cz) - podnájemník,nájemce,vlastník,byt,nemovitost,nájemné - www.zakonycr.eu

Občanské právo | Smlouva o podnájmu podnájemník

Smlouva o podnájmu na byt vzor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   1. Účastníci smlouvy Nájemce: Jméno Příjmení ........................, rodné číslo : .............................., bydliště : přesná adresa (dále jen "nájemce" - na straně jedné) Podnájemce: Jméno Příjmení.........................., rodné číslo : ..............................., bydliště : přesná adresa (dále jen "podnájem ..

QR (http://QRColor.cz) - katastr,změny,nemovitosti - www.zakonycr.eu

Občanské právo | ZMĚNY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ OD 1.1.2014

1) První změnou týkající se katastru nemovitostí od 1.1.2014, na kterou je vhodné upozornit a o které se v souvislosti s novým občanským zákoníkem hovoří asi nejvíce, je to, že nový občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit, což v překladu z latiny znamená: povrh ustupuje zemi (pozemku). Tímto se vyjadřuje pravidlo, že vše, co je pevně spojeno s pozemkem, je jeho součástí. Je-li vlastník pozemku shodný s vlastníkem stavby (netýká se staveb dočasných), stává se ke dni 1.1.2014 tak ..

QR (http://QRColor.cz) - byt,družstevní,vlastnictví,družstva - www.zakonycr.eu

Občanské právo | DRUŽSTEVNÍ NEBO OSOBNÍ VLASTNICTVÍ

Po přečtení informací této stránce si možná zodpovíte odpověď na otázku, zda je výhodnější byt v družstevním vlastnictví nebo byt v tzv. osobním vlastnictví. Zde naleznete nesporné výhody osobního vlastnictví. Družstevní vlastnictví má jistě i některé své výhody, ve výsledku lze však jednoznačně konstatovat, že výhody osobního vlastnictví zcela zásadně převažují nad výhodami družstevního vlastnictví a družstevní vlastnictví je považováno již jako přežitek, který je v moderní současnosti dlouhodo ..

QR (http://QRColor.cz) - občanský,zákoník,manžel,manželka - www.zakonycr.eu

Občanské právo | Marnotratný manžel, cena zvláštní obliby. I to přináší nový zákoník

Někteří jej vítají, jiní o něm mluví jako o potřebném, ovšem nepřipraveném a zbrkle přijatém. I takto je hodnocen nový občanský zákoník. O tom, co přinese v běžném životě, jsme si povídali se známým právníkem Petrem Kaustou. Je nový občanský zákoník opravdu tak průlomový? Je to obrovský právní zásah, který se v nějaké formě dotkne životů každého z nás. Zásady, na kterých je nový zákoník postaven. Tedy například, že právní jednání osob nesmí být v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, s ..

QR (http://QRColor.cz) - výpujčka,movité věci - www.zakonycr.eu

Občanské právo | Smlouva o vypůjčení věci

SMLOUVA O VÝPŮJČCE VĚCI Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. (§ 659 Občanského zákoníku) Pan/í .............................. Nar. .................. Bytem ........................................... (dále jen jako „půjčitel“) a Pan/í .............................. Nar. ....................... Bytem.............................................. (dále jen jako „vypůjčitel“) Uzavřeli níže uvedeného dne, mě ..

QR (http://QRColor.cz) - výpujčka,automobil,smlouva - www.zakonycr.eu

Občanské právo | Smlouva o výpůjčce auta

SMLOUVA O VÝPŮJČCE AUTOMOBILU Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. (§ 659 Občanského zákoníku) *** Pan/í ...................................................... Nar. ....................................................... Bytem ................................................... (dále jen jako „Půjčitel“) a Pan/í ..................................................... Nar. .................................................. ..

QR (http://QRColor.cz) - vrácení,pujčená,výpověď - www.zakonycr.eu

Občanské právo | Výzva k předčasnému vrácení vypůjčené věci

VÝZVA K PŘEDČASNÉMU VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ VĚCI Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. Půjčitel může požádat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží. (§ 659 a násl. Občanského zákoníku) *** Pan/í ........................... ..

QR (http://QRColor.cz) - věc,výpujčka - www.zakonycr.eu

Občanské právo | Výzva k vrácení vypůjčené věci

VÝZVA K VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ VĚCI Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení. (§ 659 a násl. Občanského zákoníku) *** Panu/í ....................................... Bytem ............................................................ V ................... dne .......................................   Výzva k vrácení vypůjčené věci ..

QR (http://QRColor.cz) - movitá věc,nájem,pronajímatel,nájemce - www.zakonycr.eu

Občanské právo | Smlouva o nájmu movité věci souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI Pan/í ..................................... nar. ....................................... bytem ................................................... (dále jen „Pronajímatel“) a Pan/í ..................................... Nar ........................................ Bytem ......................................................... (dále jen „Nájemce“) Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu ........................ ..