Smlouva o výpůjčce auta

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Občanské právo / 


Smlouva o výpůjčce autaSMLOUVA O VÝPŮJČCE AUTOMOBILU

Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat.
(§ 659 Občanského zákoníku)
***

Pan/í ......................................................
Nar. .......................................................
Bytem ...................................................
(dále jen jako „Půjčitel“)

a

Pan/í .....................................................
Nar. ......................................................
Bytem ...................................................
(dále jen jako „Vypůjčitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o výpůjčce

I.

Půjčitel vypůjčuje dnešním dnem Vypůjčiteli ..................... automobil ............................., barva ......................... SPZ: ................... č. karoserie: ...................................... ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
Vypůjčitel je na základě této smlouvy a po dobu v ní výslovně uvedenou oprávněn automobil bezplatně užívat, a to výhradně za účelem cesty na ....................................................
Vypůjčitel je povinen automobil chránit před poškozením, ztrátou a zničením.

II.

Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí automobilu. Vypůjčitel dále potvrzuje, že osobní automobil je bez viditelných či jiných zjevných vad.
Vypůjčitel po dobu účinnosti této smlouvy nese veškeré náklady na provoz automobilu a veškeré související poplatky.
Vypůjčitel není oprávněn přenechat automobil k užívání jinému.

III.

Výpůjčka je sjednána na dobu od ........................................... do .............................................

IV.

Vypůjčitel se zavazuje vrátit automobil Půjčiteli v místě bydliště Půjčitele nejpozději do dne ................................................
V případě prodlení s vrácením automobilu zaplatí Vypůjčitel smluvní pokutu ve výši ...........................,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

V.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého z účastníků.
Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V ......................... dne ...........................                                                          V ................................. dne .....................................

 

(podpis)                                                                                                                                (podpis)
...............................................................                                                                         .........................................................
Půjčitel                                                                                                                                 Vypůjčitel

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,87 | Hodnotilo: 2218 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |