Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Insolvenční návrhy / 


Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizaceDlužník:
ČKD Kutná Hora, a.s.
IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov
197, PSČ 284 49, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 224
jejímž jménem jedná předseda představenstva ing. Pavel Krenk a Ing. Milan Jeřábek, místopředseda představenstva
 

Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

 
PĚTKRÁT
 
 
SEZNAM PŘÍLOH:
1.                 Výpis z obchodního rejstříku Dlužníka;
2.                 Seznam majetku dlužníka ke dni 31. 12. 2010, včetně pohledávek s uvedením dlužníků a odhadu jejich vymahatelnosti;
3.                 Sporné pohledávky;
4.                 Seznam závazků Dlužníka ke dni 31. 12.2010;
5.                 Seznam zajištěných věřitelů včetně informací o zajištění dle § 104 odst. 3;
6.                 Seznam závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 30 dní;
7.                 Seznam závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 3 měsíce;
8.                 Seznam zaměstnanců Dlužníka ke dni 31. 12. 2010;
9.                 Účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2010;
10.             Účetní závěrka ke dni 31. 12. 2009;
11.             Reorganizační plán a jeho přílohy;

 

12.1.       Souhlas zajištěného věřitele Raw & Refined Commodities s.r.o. s Reorganizačním plánem;
12.2.       Souhlas zajištěného věřitele LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD s Reorganizačním plánem;
13.1.       Souhlas nezajištěného věřitele A G MOTO, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;
13.2.       Souhlas nezajištěného věřitele Audit CI, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;
13.3.       Souhlas nezajištěného věřitele Controlling INVEST, spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;
13.4.       Souhlas nezajištěného věřitele Czech AG holding, a.s. s Reorganizačním plánem;
13.5.       Souhlas nezajištěného věřitele METALURGIE, s.r.o. s Reorganizačním plánem;
13.6.       Souhlas nezajištěného věřitele oaza-energo, a.s. s Reorganizačním plánem;
13.7.       Souhlas nezajištěného věřitele oaza - net spol. s r.o. s Reorganizačním plánem;
13.8.       Souhlas nezajištěného věřitele OBDEN, s.r.o. s Reorganizačním plánem;
13.9.       Souhlas nezajištěného věřitele Raw & Refined Commodities s.r.o. s Reorganizačním plánem;
13.10.   Souhlas nezajištěného věřitele RCTM LLC s Reorganizačním plánem;
13.11.   Souhlas nezajištěného věřitele RDC Kutná Hora, a.s. s Reorganizačním plánem
13.12.   Souhlas nezajištěného věřitele SCB Foundry, a.s. s Reorganizačním plánem;
14.             Výpis z obchodního rejstříku OBDEN, s.r.o.;
15.             Výpis z obchodního rejstříku SCB Foundry, a.s.;
16.             Výpisy z rejstříku trestů členů statutárního orgánu Dlužníka;
17.             Znal ecký posudek.
 
 

 

I.
ÚPADEK DLUŽNÍKA
 
(1)    Proti Dlužníkovi bylo dne 5. října 2010 zahájeno před nadepsaným soudem insolvenční řízení a to na návrh věřitele TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ FÍK, s.r.o. Dne 12. října 2010 k řízení
* přistoupil další věřitel IDEÁL - Trade servis, s.r.o. a dne 19. října 2010 přistoupil věřitel Trojek a.s. Dlužník podal dne 19. října 2010 k nadepsanému soudu návrh na vyhlášení moratoria. Soud moratorium vyhlásil dne 20. října 2010. Po vyhlášení moratoria k insolvenčnímu řízení přistoupil dne 19. listopadu 2010 ještě věřitel Raw and Refined Commodities s.r.o. Dne 8. prosince 2010 byl ustanoven předběžným správcem JUDr. David Uhlíř. Dne 17. prosince 2010 byl ustanoven předběžný věřitelský výbor.
(2)    V průběhu moratoria se Dlužník snažil vyřešit kritickou finanční situaci. Hrozbu úpadku se však nepodařilo po dobu moratoria překlenout a v současné chvíli se Dlužník nachází v úpadku.
(3)    Dlužník je v úpadku pro platební neschopnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona. Dlužník uvádí, že má více než 500 věřitelů. Existenci plurality věřitelů dokládá rovněž skutečnost, že ke dni 15. února 2011 podalo přihlášku pohledávky 101 věřitelů. Jak plyne ze seznamu závazků, celková výše závazků z obchodních vztahů Dlužníka ke dni 31. prosince 2010 činí 1 208 511 031,- Kč a z toho je dlužník v prodlení s plněním po dobu delší než 30 dnů u závazků ve výši 176 854 716,- Kč. Dlužník není schopen tyto závazky plnit. Z uvedeného objemu závazků Dlužníka je část závazků ve výši 153 649 621,- Kč po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, čímž je naplněna právní domněnka podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Jde např. o závazky vůči společnosti ARTIFEX s.r.o. ve výši 2 096 955,- Kč, vůči družstvu ALMAX WORK ve výši 1 484 152,- Kč, vůči družstvu ATLANTA WORLD ve výši 5 840 340,- Kč anebo vůči společnosti CULKA & SADLIK s.r.o. ve výši 1 193 924,- Kč.
Důkaz: seznamem závazků Dlužníka
seznamem závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 30 dní seznamem závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 3 měsíce insolvenčním rejstříkem
 
II.
ZPŮSOB ŘEŠENÍ ÚPADKU
 
(1)   Dlužník sestavil ke dni 16. února 2011 reorganizační plán, který přikládá k tomuto návrhu (dále jen „Reorganizační plán" nebo „RP").
(2)   Dlužník splňuje zákonné podmínky pro řešení úpadku formou reorganizace, neboť (i) je podnikatelem v úpadku, (ii) není v likvidaci a (iii) není ani osobou s podnikatelským oprávněním uvedeným v ustanovení § 316 odst. 3 insolvenčního zákona (tj. obchodníkem s cennými papíry nebo obchodníkem na komoditní burze).
(3)    Dlužník splňuje rovněž zákonná kriteria pro reorganizaci uvedená v ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona (a to jak co do výše obratu, tak co do počtu zaměstnanců). Vzhledem k tomu, že společně s návrhem na povolení reorganizace dlužník předkládá

 

Reorganizační plán přijatý potřebnou většinou zajištěných a nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek, k těmto kriteriím se podle § 316 odst. 5 insolvenčního zákona nepřihlíží.
(4)      Dlužník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících zajištěných věřitelů:
a)    Raw & Refined Commodities s.r.o. se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 428/130, PSČ 180 00, IČ: 24725854;
b)   LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD, se sídlem Hodge Plaza, 3rd Floor, Wickham Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy 531 192.
Vzhledem k tomu, že Reorganizační plán navrhuje uspokojení pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení v plném rozsahu, pokládá se tato pohledávka za nedotčenou, přičemž platí, že věřitel této pohledávky hlasuje pro Reorganizační plán bez dalšího (viz ustanovení § 347 odst. 4 v návaznosti na § 337 odst. 3 insolvenčního zákona).
(5)     Následující tabulka dokládá, že z celkového počtu 6 zajištěných věřitelů a výše jejich pohledávek představují jak ke dni 31. prosince 2010, tak ke dni 30. září 2010 pohledávky zajištěných věřitelů, kteří souhlasí s Reorganizačním plánem, více než polovinu počítanou podle výše pohledávek.
 
Tabulka č. 1.: Výpočet ohledně splnění podmínky na souhlas zajištěných věřitelů
Název věřitele
Výše pohledávky v Kč
30.9.2010
30.9.2010
s provedenou
korekcí zajištěných pohledávek
podle znaleckého posudku
31.12.2010
včetně zapodstatových pohledávek
31.12.2010
bez
zapodstatových pohledávek
Okresní správa sociálního zabezpečení
49 147 496
49 147 496
61 013 012
47 680 139
Raw & Refined Commodities s.r.o.
248 565 632
143 127 906
248 569 118
248 569 118
LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL, LLC.
0
0
18 563 490
0
CELKEM OSSZ+RRC+LSI
297 713 128
192 275 402
328 145 619
296 249 257
Celkem zajištění věřitelé
306 132 284
198 432 419
336 850 415
303 510 477
Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výši zajištěných pohledávek včetně OSSZ
97,25%
96,90%
97,42%
97,61%
Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výši zajištěných pohledávek bez OSSZ
81,20%
72,13%
79,30%
81,90%
 
(6)    Dlužník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících nezajištěných věřitelů:
•         A G MOTO, spol. sr.o., se sídlem Žitavská 83/1, Liberec, IČ: 48288152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4777,
•         Audit Cl, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perštýn, PSČ 460 01, IČ: 27280659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22309,
•         Controlling INVEST, spol. s r.o., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perštýn, PSČ 460 01, IČ: 25406035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15706,
•         Czech AG holding, a.s., se sídlem V korytech čp.972/12, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, IČ: 64828981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6054,
•         METALURGIE, s.r.o., se sídlem Průmyslová čp. 890, Chrudim IV., PSČ 537 01, IČ: 25260090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 10838,
•         oaza-energo, a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 81/117, Liberec VI., PSČ 460 06, IČ: 61672424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1726,
•         oaza - net spol. s r.o., se sídlem Dr. M. Horákové čp. 81/117, Liberec 6, PSČ 460 06, IČ: 47282711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2828,
•         OBDEN, s.r.o., se sídlem Karlov čp.197, Kutná Hora, PSČ 284 01, IČ: 62742604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58965,
•         Raw & Refined Commodities s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, Praha 8 Karlín, PSČ 18000, IČ: 247 25 854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169126,
•         RCTM LLC, se sídlem Tessinskij pereulok 5, 109028 Moskva, Ruská federace, registrační číslo: 1087746493526,
•         RDC Kutná Hora, a.s., se sídlem Pod Branou 455/8, Liberec IV., Perštýn, PSČ 460 01, IČ: 250 40 693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13977,
•         SCB Foundry, a.s., se sídlem Okružní 1, České Budějovice, PSČ 370 01, IČ: 26114861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1568.
(7)    Následující tabulka dokládá, že z celkového počtu více než 500 nezajištěných věřitelů a výše jejich pohledávek představují jak ke dni 31. prosince 2010, tak ke dni 30. září 2010 pohledávky nezajištěných věřitelů, kteří souhlasí s Reorganizačním plánem, více než polovinu počítanou podle výše pohledávek.

 

Tabulka č. 2.: Výpočet ohledně splnění podmínky na souhlas nezajištěných věřitelů
Název věřitele
Výše pohledávky v Kč
30.9.2010
30.9.2010
s provedenou
korekcí nezajištěných pohledávek podle znaleckého posudku
31.12.2010
včetně zapodstatových pohledávek
31.12.2010
bez
zapodstatových pohledávek
A G MOTO, spol. s r.o.
963 090
963 090
1 233 330
1 098 210
Audit Cl, spol. s r.o.
546 130
546 130
975 144
464 530
Controlling INVEST, s.r.o.
2 542 437
2 542 437
2 241 206
1 656 124
Czech AG holding, a.s.
33 810 577
33 810 577
38 877 540
37 245 121
METALURGIE, s.r.o.
88 586 407
88 586 407
92 446 743
88 743 115
oaza-energo, a.s.
6 202 162
6 202 162
11 669 423
5 871 772
oaza - net spol. s r.o.
750 819
750 819
807 476
807 476
OBDEN, s.r.o.
35 242 170
35 242 170
12 267 166
169 000
Raw & Refined Commodities s.r.o.
51 491 578
51 491 578
51 502 052
51 502 052
RCTM, LLC.
212 693 092
212 693 092
208 693 092
208 693 092
RDC Kutná Hora, s.r.o.
1 054 964
1 054 964
1 419 764
967 624
SCB Foundry, a.s.
23 161 362
23 161 362
64 700 709
45 109 538
Raw & Refined Commodities s.r.o. (přepady ze zajištěných pohledávek)
 
111 599 000
 
 
CELKEM udělené souhlasy bez CAG, SCB a OBDEN
363 775 715
475 374 715
369 568 466
358 836 371
Celkem Nezajištění věřitelé + Věřitelé z leasingových a obdobných smluv
732 220 127
846 234 127
753 031 690
680 434 731
Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výši nezajištěných pohledávek bez CAG, OBDEN a SCB
56,93%
63,13%
58,13%
60,11%
Podíl věřitelů souhlasících s RP na celkové výši nezajištěných pohledávek včetně CAG, OBDEN a SCB
62,42%
67,20%
64,65%
65,01%
 
(8) Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Představy Pavel Krenk, předseda představenstva, bytem
|lng. Milan Jeřábek, místopředseda představenstva bytem| Jiří Ždímal, člen představenstva, bytí a Ing. Karel Krenk, člen představenstva, bytemf
(9)      Dlužník je zastoupený Mgr. Ing. Milošem Kačírkem, Ph.D., na základě plné moc ze dne 22. listopadu 2010, která je založena ve spise.
(10) Dlužník je součástí skupiny ČKD, do které dále patří:
a)      SCB Foundry, a.s., se sídlem České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01, IČ: 26114861;
b)      OBDEN, s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 01, IČ: 62742604;
c)      RDC Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Liberec IV., Perštýn, Pod Branou 455/8, PSČ 460 01, IČ: 25040693;
d)      UNI POWER Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná Hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 01, IČ: 27619729
e)      Czech AG holding, a.s., se sídlem Praha 10, V Korytech 972/12, PSČ 100 00, IČ: 64828981
Czech AG holding, a.s.
ČKD Kutná Hora, a.s.
SCB Foundry, a.s.
 
(11)Dva další členové skupiny ČKD jsou v insolvenčním řízení. Na základě návrhu dlužníka bylo dne 3. února 2011 zahájeno insolvenční řízení ve věci SCB Foundry, a.s. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 1740 / 2011. U Krajského soudu v Praze je pak pod sp. zn. KSPH 39 INS 13901/2010 vedeno od 19. listopadu 2010 insolvenční řízení ve věci OBDEN, s.r.o., a to z návrhu věřitele; rovněž OBDEN, s.r.o. je v moratoriu.
(12)V posledních 5 letech byl u zdejšího soudu ve věci Dlužníka podán jeden věřitelský insolvenční návrh. Toto insolvenční řízení bylo zastaveno z důvodu, že navrhující věřitel vzal svůj návrh zpět.
(13)V posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení nebylo proti členům představenstva Dlužníka vedeno trestní řízení, které by skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.
 
 
Důkaz: seznamem závazků
souhlasy zajištěných věřitelů souhlasy nezajištěných věřitelů
výpisy z obchodního rejstříku Dlužníka, SCB Foundry, a.s., OBDEN, s.r.o. insolvenční rejstřík
výpisy z rejstříku trestů členů představenstva Dlužníka Reorganizačním plánem
(14)Hlavním předmětem podnikání Dlužníka je výroba sériových, malosériových i kusových odlitků a svařenců z uhlíkových, nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí v provozovně v Kutné Hoře a v Chrudimi. Provoz podniku zůstal zachován i po zahájení insolvenčního řízení. Současná tíživá situace Dlužníka byla způsobena především poklesem poptávky na straně odběratelů vyvolaném celosvětovou ekonomickou krizí. Podrobněji viz Reorganizační plán.
(15)Dlužník odůvodněně předpokládá, že pokud bude jeho podnik reorganizován na základě Reorganizačního plánu, bude schopen dlouhodobě generovat dostatek prostředků na úhradu budoucích závazků.
(16)Dlužník navrhuje provedení reorganizace v souladu s ustanovením § 341 insolvenčního zákona prostřednictvím kombinace těchto opatření:
•         restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti ve smyslu § 341 odst. 1 písm. a) InsZ;
•         vydáním akcií Dlužníkem ve smyslu § 341 odst. 1 písm. e) InsZ;
•         změnou stanov Dlužníka ve smyslu § 341 odst. 1 písm. g) InsZ;
•         zajištěním financování provozu Dlužníkova podniku nebo jeho části ve smyslu § 341 odst. 1 písm. f) InsZ.
Přesný popis provedení reorganizace je uveden v Reorganizačním plánu (zejména v kapitole 3 Reorganizačního plánu).
 
 
III.
S ohledem na výše uvedené dlužník navrhuje, aby insolvenční soud rozhodl takto:
 
I.     Dlužník ČKD Kutná Hora, a.s., IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov 197, PSČ 284 49, je v úpadku.

II.    U Dlužníka Dlužník ČKD Kutná Hora, a.s., IČ: 00508055, se sídlem Kutná Hora, Karlov 197, PSČ 284 49, se povoluje řešení úpadku reorganizací. 

   


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,01 | Hodnotilo: 1671 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |