Insolvence a exekuce hrozící konkurz na Vaší společnost

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / 


Insolvence a exekuce hrozící konkurz na Vaší společnostV současné době existuje hodně občanů i firem

kteří se dostali do finančních potíží, to znamená, že mají problém splácet své dluhy.

České právo umožňuje občanům a firmám, aby tuto situaci řešili podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který je v praxi označován jako insolvenční zákon nebo také zákon o bankrotu. Úpadek už existoval před naším letopočtem. V českých zemích se vyskytoval již od středověku. Opětovný přechod k tržnímu hospodářství si vyžádal i úpravu řešení úpadku, jednalo se o zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkurzu a vyrovnání, který vykazoval značné nedostatky, protože nereagoval na moderní vývojové trendy, a to zejména tím, že upřednostňoval likvidační způsob řešení finančních potíží před sanačními nebo-li nelikvidačními. Zároveň se nehodil pro úpadky fyzických osob nepodnikatelů, tedy občanů, kteří pracují jako zaměstnanci, nebo pobírají různé formy důchodů, pravidelné příspěvky, přídavky, stipendia apod.. Navíc zde byl časový problém, úpadková řízení obecně trvala dlouho. Nový zákon č. 182/2006 Sb. určuje poměrně přesně harmonogram, tedy průběh insolvenčního řízení jak pro podnikatele, tak nepodnikatele-především fyzické osoby.
 
 
 

Pište na email - konkurz@kunor-czech.cz
Volejte linku: +420 776 310 658

 
 

Jak můžeme stručně charakterizovat insolvenční řízení?

 1. Probíhá před soudem a označujeme toto řízení jako insolvenční řízení.
 2. Co je důležité, tak je zcela vyloučeno použití různých prostředků k běžnému vymáhání peněžitých pohledávek, to znamená, že když má fyzická osoba-nepodnikatel, větší množství exekucí, tak pokud je této fyzické osobě povoleno oddlužení, exekuce, které probíhají, se zastavují a nové již nesmí být nařízeny.
 3. Rovné podmínky pro věřitele. Věřitelé se rozdělují do několika skupin zejména podle toho, jestli mají pohledávky zajištěné zástavním právem nebo nemají.
 4. Obecná povaha insolvenčního řízení – úprava se použije bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu – nepodnikatele, tedy občana nebo právnickou osobu – podnikatele nebo fyzickou osobu – podnikatele, která je označována obecně jako OSVČ.
 5. Insolvenční řízení je součástí civilního procesu, kdy zde tvoří samostatný procesní druh, který se vyznačuje řadou specifik.
 6. Veškeré informace o probíhajícím insolvenčním řízení jsou veřejně dostupné na insolvenčním rejstříku, ale proti stresu z dluhů, které jsou vymáhány různými firmami nebo exekutorskými úřady, je to ten nejmenší problém.

 

 

Pište na email - konkurz@kunor-czech.cz
Volejte linku: +420 776 310 658

 

 

 

 

Jak poznám, že jsem v úpadku?

V podstatě známe dvě formy úpadku.

1. platební neschopnost
Nejsme schopni platit ve stanovené době závazky více věřitelům, jde o skutečnou nemožnost, ne o vyhýbání se placení, ale nemáme hotové finance, abychom všem věřitelům platili všechny své dluhy. Důležitý je i časový faktor, mělo by se jednat o dobu delší než 30 dnů po splatnosti buď všech našich dluhů nebo jen některých, které neplatíme třeba proto, protože nás naši věřitelé prostě neupomínají. Pokud již máme všechny naše dluhy po lhůtě splatnosti delší než třicet dnů, tak bychom měli situaci řešit.
2. Předlužení
Je další forma řešení úpadku. Vyskytuje se pouze u podnikatelů jak společností s.r.o., a.s., v.o.s tak OSVČ a rovněž u společností v likvidaci. Předlužení znamená, že dlužník má splatné závazky vůči věřitelům, ale tyto jsou vyšší než dlužníkův majetek. Pojem majetek znamená, že se sečte reálná hodnota pozemků, budov, strojů, zásob, pohledávek a peněz a od těchto Aktiv se odečtou závazky. Jestliže jsou aktiva vyšší než závazky, tak se nejedná o předlužení, ale v případě, že jsou aktiva menší než závazky, tak už se jedná o předlužení, což znamená, že kdyby chtěl dlužník zaplatit všem věřitelům najednou a prodal by kromě peněz všechna další aktiva, tak mu výtěžek z prodeje těchto aktiv a jeho hotovost nestačí na pokrytí závazků. Do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující správy majetku nebo podnikatelské činnosti – tj. k majetku, který fakticky existuje, se přičítají i hodnoty reálně očekávané, ale musí být smluvně nebo jinak právně podloženy. Za předlužení není považován pomíjivý, přechodný stav, to znamená, že teď momentálně je hodnota mého majetku nízká, ale výhledově bude vyšší než závazky.
Pro obě formy je důležitá podmínka, a to je společná existence více věřitelů. To v praxi znamená, že nikdy nemůže jít o úpadek, jestliže dlužník má pouze jednoho věřitele, vždy musí mít minimálně dva!!! I kdyby byla dlužníkova situace hrozná a měl jednoho věřitele, tento věřitel se musí domáhat svého práva jinak než u insolvenčního soudu.
Insolvenční zákon zná i pojem „hrozící úpadek“, kdy dlužník sice ještě nějak splácí své závazky, ale s ohledem ke všem okolnostem lze předpokládat, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou část svých závazků, protože si například vzal další úvěr nebo leasing a když k původním splátkám přibudou další, tak už nebude moci splácet všechny závazky v plné výši.
Za způsoby řešení úpadku lze podle insolvenčního zákona považovat:
 
1. likvidační řešení
Dlužník je obecně z hlediska budoucnosti prakticky vyřazen z ekonomických aktivit. Je nutné velmi přesně rozlišovat, zda se jedná o podnikatele – právnickou osobu (s.r.o., a.s.,), podnikatele – fyzickou osobu (OSVČ ) a nepodnikatele – občana nebo právnickou osobu (třeba nadaci). 
Za likvidační řešení považujeme konkurz (nepatrný konkurz) a zvláštní způsoby řešení úpadku, které připadají v úvahu pro řešení úpadku třeba bank a pojišťoven apod.
 
2. sanační řešení
Sanační řešení je pro dlužníka, pokud jde provést, příjemnější. V úpadku jsou umožněny další aktivity dlužníka, které mohou vést k překonání krize tím, že se dlužník „ pod ochranou insolvenčního soudu“ aktivně podílí na splácení svých dluhů zejména svou ekonomickou činností a toto špatné období v určitém časovém období přežije. Sanační řešení umožňuje
 1. reorganizace
  - pro velké podnikatele i menší podnikatele. Reorganizace umožňuje dlouhodobé splácení při provozu dlužníkova podniku, který je provozován podle schváleného reorganizačního plánu a pod kontrolou insolvenčního soudu a insolvenčního správce.
   
 2. Oddlužení
  - Které je určeno zejména pro fyzické osoby – nepodnikatele, kteří své dluhy mají zejména z různých spotřebitelských úvěrů, kreditních karet, půjček od nebankovních institucí, případně z půjček od občanů

 

Pište na email - konkurz@kunor-czech.cz
Volejte linku: +420 776 310 658

 

 

 

Konkurz

Konkurz je tedy likvidační forma řešení úpadku. Podstata konkurzu spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou zjištěné pohledávky přihlášených věřitelů uspokojovány zásadně poměrně z výnosů, které vzniknou zpeněžením majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich částinezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.
Způsob řešení úpadku konkurzem je tedy určen pro fyzické osoby – nepodnikatelé, kterým bylo zrušeno schválené oddlužení a nebo nebylo povoleno oddlužení a byl prohlášen konkurz, fyzické osoby – podnikatelé (OSVČ), právnické osoby - podnikatelé a právnické osoby - nepodnikatelé.
Důležité pro řešení úpadku konkurzem je skutečnost, že insolvenční návrh by měl podávat v prvé řadě dlužník, v tomto případě se jedná o dlužnický insolvenční návrh, ale tuto možnost má i věřitel, jedná se o tzv.věřitelský insolvenční návrh.
 
Samozřejmě musí být splněna jako u oddlužení podmínka, že dlužník má více jako jednoho věřitele (nejméně dva) a je prokázán úpadek dlužníka nebo hrozící úpadek dlužníka. Relativně jednodušší je situace u právnické osoby – podnikatele, protože zrušením konkurzu zpravidla zaniká právnická osoba výmazem z obchodního rejstříku, tedy přestane existovat, a věřitelé tak nemají v podstatě po kom dále své pohledávky vymáhat. Určitou „ výhodou“ je, že pohledávky, které nebyly plně uhrazeny z majetkové podstaty, se dají za určitých podmínek (tedy ne vždy) daňově uplatnit, tedy lze o tuto výši snížit základ daně. Záleží na charakteru těchto pohledávek.
Pro OSVČ je situace obtížnější, pokud bude řešen jeho úpadek konkurzem. Do majetkové podstaty totiž patří nejen majetek, který byl použit k podnikatelské činnosti, ale také majetek osobní. Například OSVČ jako podnikatel na IČ vlastní automobil,  halu k podnikání, stroje a zařízení, zásoby materiálu a zboží a vede podnikatelské účty u bank, tak všechen tento majetek patří do majetkové podstaty, což je logické, majetek sloužil k podnikání. Jako občan (rodné číslo) vlastní rodinný dům, chatu, motorku a má nějakou hotovost na svých soukromých účtech. I když tento majetek k podnikání nepoužívá a hradil jej ze svých příjmů po zdanění, i tento soukromý majetek patří do majetkové podstaty. Pokud je OSVČ ženatý nebo vdaná a rodinný dům a chata patří do společného jmění manželů (tzv. SJM), prohlášením konkurzu zaniká SJM a musí dojít k jeho vypořádání.  Nelze-li provést vypořádání SJM proto, že závazky OSVČ jsou vyšší, než je tento majetek v SJM, tak se vypořádání neprovádí a celý tento majetek se zahrne do majetkové podstaty. Nejlépe tuto situaci osvětlíme na příkladě ve dvou variantách:
 • Varianta: OSVČ je v úpadku, který se bude řešit konkurzem. Jako OSVČ má dluhy z podnikání ve výši 5 mil. Kč, majetek z podnikání (hala, stroje a zařízení, zásoby, finanční prostředky na účtech) je v celkové hodnotě 3, 5 mil. Kč, se svou manželkou vlastní rodinný dům za 4 mil. Kč, tedy jedná se o SJM. Do majetkové podstaty náleží beze zbytku majetek z podnikání ve výši 3,5 mil. Kč. Insolvenční správce provede vypořádání SJM, takže se dům prodá za 4 mil. Kč, IS si ponechá 2 mil. do majetkové podstaty a 2 mil. Kč předá manželce, protože dluhy  pokryje majetek za 3,5 mil. Kč z podnikání a 2 mil. z majetku manžela po vypořádání SJM.
 • Varianta: majetek bude stejný, jako v předcházející variantě, ale dluhy z podnikání budou 10 mil. Kč. V tomto případě IS nebude provádět vypořádání SJM, protože majetek z podnikání pokryje 3,5 mil. Kč dluhů, majetek ze SJM pokryje 4 mil. Kč dluhů, dluhy jsou celkem 10 mil. Kč, takže „chybí“ 2, 5 mil. Kč. V tomto případě manželka neobdrží od IS nic.
Jakmile je konkurz na OSVČ i fyzickou osobu – nepodnikatele zrušen, dluhy jako u oddlužení na základě osvobození nezanikají, nelze požadovat po insolvenčním soudu žádné osvobození, to insolvenční zákon v případě konkurzu neumožňuje a zbylé dluhy, které nebyly uhrazeny, mohou věřitelé požadovat dále po dlužníkovi. Pokud tedy bude fyzická osoba dříve podnikatel a fyzická osoba stále nepodnikatel pracovat, tak na zbylé jejich dluhy můžou být uvaleny exekuce, což v praxi znamená exekuce na mzdu, plat, účet, majetek, který obdrží osoba jako dar (věci movité, nemovité), prostě téměř na všechno. Dále je nutné si uvědomit, že pro fyzické osoby, které jsou v konkurzu,  neplatí ustanovení o nezabavitelné částce, takže záleží čistě na věřitelích a insolvenčním soudě, kolik ponechají dlužníkovi například z jeho mzdy na jeho existenci.
Ještě si vysvětlíme pojem zpeněžení majetkové podstaty, což znamená, že veškerý majetek, který do ní patří, převedeme na peníze, kdy v insolvenčním řízení můžeme zpeněžovat veřejnou dražbou, prodejem movitých a nemovitých věcí podle ustanovení občanského soudního řádu, anebo prodejem majetku mimo dražbu s tím, že se způsobem zpeněžení by měl souhlasit zástupce věřitelů nebo věřitelský výbor a insolvenční soud.
Ve většině případů by konkurz OSVČ byl řešen jako běžný konkurz nebo také jako nepatrný konkurz, konkurz FO-nepodnikatele by byl řešen jako nepatrný konkurz, kdy insolvenční řízení probíhá rychleji, ale musí být splněna jedna podmínka: dlužníkem je fyzická osoba – nepodnikatel (tedy v našem označení rodné číslo) nebo (určeno především pro OSVČ a malé právnické osoby) celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkurzu nepřesahuje 2 mil. Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů.
 
Pište na email - konkurz@kunor-czech.cz
Volejte linku: +420 776 310 658
 
 
 

Kdy poznám, že jsem v úpadku, který by měl být řešen konkurzem?

Pokud jsem OSVČ, většina dluhů pochází z podnikatelské činnosti a výhledově nemám možnost své dluhy sanovat formou reorganizace anebo jsem zaměstnán, již jako OSVČ nepodnikám, živnostenský list mám zrušený anebo pozastavený, ale většina mých dluhů pochází z podnikatelské činnosti, takže nemám možnost požádat o oddlužení. Jinak platí ustanovení o úpadku na Hlavní stránce. Ne, formulář neexistuje, insolvenční návrh dlužnický i věřitelský se sepisuje podle insolvenčního zákona a musí mít podstatné náležitosti včetně příloh, jinak jej insolvenční soud nepřijme, pokud jsou vady insolvečního návrhu podstatné. Podpis musí být vždy úředně ověřen (notář, místa Czech point na úřadech nebo vybraných poštách). Formulář existuje jedině pro oddlužení (Návrh na povolení oddlužení). V tomto případě je povinný. Pokud neosvědčíte, že máte dostatečnou hotovost na účtě nebo v pokladně, nebo problematický majetek, bude chtít insolvenční soud zálohu ve výši 50 tis. Kč.
 

Jiná firma mi dluží už 6 měsíců platby za faktury, které jsou delší dobu po splatnosti než 30 dnů, mohu podat insolvenční návrh věřitelský, hradí se nějaká záloha na náklady insolvenčního řízení?

Ano, můžete podat insolvenční návrh věřitelský, tento návrh se však obtížněji věřiteli sepisuje, protože nemá s největší pravděpodobností k dispozici dlužníkovo účetnictví. Při sepsání návrhu v případě, že budete navrhovat řešení dlužníkova úpadku konkurzem, musíte soudu prokázat, že se oprávněně domníváte, že Váš dlužník je v úpadku, to znamená označit minimálně dva další věřitele, kterým dlužník dluží rovněž po splatnosti 30 dnů a rovněž uvést, o jaké dlužníkovy závazky se u těchto dvou věřitelů jedná a v jaké výši. Pokud o těchto věřitelích víte, doporučuji, abyste všichni podali jeden insolvenční věřitelský návrh a tím bude bezpochyby prokázáno, že existuje více jak jeden věřitel a navíc se dělí náklady ve výši 50 000,- Kč mezi 3 účastníky. Nedílnou součástí insolvenčního návrhu je i přihláška pohledávky a ta už se podává dvojmo při podání insolvenčního návrhu na formuláři, přílohy (to znamená smlouvy, objednávky, faktury, předávací protokoly apod.) se rovněž musí podat dvakrát. Insolvenční návrh se podává 1x včetně příloh k tomuto návrhu a to u místně příslušného krajského soudu podle sídla dlužníka, například dlužník bude z Nového Jičína, místně příslušný je Krajský soud v Ostravě, dlužník bude z Prahy, místně příslušný soud je Městský soud v Praze. Jak vidíte, počet stejnopisů je v tomto případě velmi důležitý. Pokud byste podali přihlášku pohledávky pouze jednou nebo 2 x bez příloh, jedná se o vady podání.
 

Mám schváleno oddlužení splátkovým kalendářem, ale už se mi nechce v něm pokračovat, můžu napsat na soud, že již nechci respektovat toto schválené oddlužení a budu si dluhy řešit po svém?

Samozřejmě máte právo požádat, aby soud schválené oddlužení zrušil, protože například neuspokojíte věřitele 30%. Musíte ovšem počítat s prohlášením konkurzu na Vaši osobu se všemi důsledky, které jsou uvedeny v této části o konkurzu.
 

Soud v rozhodnutí o úpadku uvádí, že  můžeme své pohledávky přihlásit do 30 dnů. Co když lhůtu zmeškáme?

Zmeškání lhůty nelze prominout, v tom případě máte smůlu, ale nebudete účastníky insolvenčního řízení.
 

Soud rozhodl o úpadku právnické osoby-podnikatele, ale nenavrhl způsob jeho řešení, proč?

V případě, že soud rozhodne o úpadku právnické osoby-podnikatele, ale nenavrhne způsob řešení úpadku, tak je to hlavně z toho důvodu, že nemohl rozhodnout, zda se jedná o konkurz, nebo nepatrný konkurz, protože nebyl uveden obrat firmy, anebo soud požaduje po insolvenčním správci, aby zjistil majetkové poměry dlužníka a navrhl insolvenčnímu soudu, jakým způsobem by se měl úpadek řešit.
 
Pokud jste se dostali do podobných problémů a chcete je zodpovědně řešit, obraťte se s důvěrou na nás, pište na email - konkurz@kunor-czech.cz 
Volejte linku: +420 776 310 658

   


QR (http://qrlogo.eu) - - www.zakonycr.euPrůměr:  2,82 | Hodnotilo: 2522 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |