Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Insolvenční návrhy / 


Insolvenční návrh dlužníka Návrh na povolení reorganizace 

Věřitele: ...............................................................
IČ: ..................................
se sídlem .......................................................
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .............................., oddíl ......, vložka ................
 
 

Insolvenční návrh dlužníka
Návrh na povolení reorganizace

 
 
P Ě T K R Á T  !!!
 
 
SEZNAM PŘÍLOH:
 
 1. Výpis z obchodního rejstříku Dlužníka;
 2. Seznam majetku dlužníka ke dni ............................
 3. Seznam závazků Dlužníka ke dni ............................
 4. Seznam zajištěných věřitelů včetně informací o zajištění dle § 104 odst. 3.
 5. Seznam závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 30 dní.
 6. Seznam závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 3 měsíce.
 7. Seznam zaměstnanců Dlužníka ke dni ..........................
 8. Seznam zaměstnanců Dlužníka ke dni .........................
 9. Účetní závěrka ke dni .............................
 10. Účetní závěrka ke dni ..............................
...
 
 
I.
ÚPADEK DLUŽNÍKA
 
 
(1)   Proti Dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení na základě vyhlášky Krajského soudu v ........................................... č.j. ...................................... ze dne .......................... a účinky insolvenčního řízení nastaly téhož dne v ........................... hodin.   Insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitelů   , dne …...................... k řízení přistoupil další věřitel. Dne ............................ byl ustanoven předběžný věřitelský výbor.
(2)   V průběhu moratoria se Dlužník snažil vyřešit kritickou finanční situaci. Hrozbu úpadku se však nepodařilo po dobu moratoria překlenout a v současné chvíli se Dlužník nachází v úpadku
(3)   Dlužník je v úpadku pro platební neschopnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 insolvenčního zákona. Dlužník uvádí, že má více než …..........................věřitelů. Existenci plurality věřitelů dokládá rovněž skutečnost, že ke dni....................podalo přihlášku pohledávky ........................věřitelů. Jak plyne ze seznamu závazků, celková výše závazků z obchodních vztahů Dlužníka ke dni............ činí...............Kč, a z toho je Dlužník v prodlení s plněním po dobu delší než 30 dnů u závazků ve výši ….........................Kč. Dlužník není schopen tyto závazky plnit. Z uvedeného objemu závazků Dlužníka je část závazků ve výši ….Kč po dobu delší  než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, čímž je naplněna právní domněnka podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Jde např. o závazky vůči společnosti........................................................................................., vůči.................................
 
 • Důkaz: seznamem závazků Dlužníka
 • seznamem závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 30 dní
 • seznamem závazků Dlužníka s dobou po splatnosti delší než 3 měsíce
 • insolvenčním rejstříkem
 
 
 
II.
 
ZPŮSOB ŘEŠENÍ ÚPADKU
 
(1)    Dlužník sestavil ke dni ….......................... reorganizační plán, který přikládá k tomuto návrhu (dále jen „Reorganizační plán“ nebo „RP“).
(2)    Dlužník splňuje zákonné podmínky pro řešení úpadku formou reorganizace, neboť (i) je podnikatelem v úpadku, (ii) není v likvidaci a (iii) není ani osobou s podnikatelským oprávněním  uvedeným v ustanovení § 316 odst. 3 insolvenčního zákona (tj. Obchodníkem s cennými papíry nebo obchodníkem na komoditní burze).
(3)    Dlužník splňuje rovněž zákonná kriteria pro reorganizaci uvedená  v ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona (a to jak co do výše obratu, tak co do počtu zaměstnanců).
Vzhledem k tomu, že společně s návrhem na povolení reorganizace dlužník předkládá …........................................
Reorganizační plán přijatý potřebnou většinou zajištěných a nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek, k těmto kritériím se podle § 316 odst. 5 insolvenčního zákona nepřihlíží.
 
(4)   Dlužník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících zajištěných věřitelů:
                        a) ….
                        b)......
                        c)....
 
Vzhledem k tomu, že Reorganizační plán  navrhuje uspokojení pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení v plném rozsahu, pokládá se tato pohledávka  za nedotčenou, přičemž platí, že věřitel této pohledávky hlasuje pro Reorganizační plán bez dalšího (viz ustanovení  § 347 odst. 4 v návaznosti na § 337 odst. 3 insolvenčního zákona).
 
(5)        Následující tabulka dokládá, že z celkového počtu …............................. zajištěných věřitelů a výše jejich pohledávek představují jak ke dni................................, tak ke dni.................................... pohledávky zajištěných věřitelů, kteří souhlasí s Reorganizačním plánem, více než polovinu počítanou podle výše pohledávek.
 
(6)        Dlužník získal písemný, úředně ověřený souhlas s Reorganizačním plánem od následujících nezajištěných věřitelů:
                        …...
                        …....
 
(7)        Následující tabulka dokládá, že z celkového počtu více než ...nezajištěných věřitelů a výše jejich pohledávek představují jak ke dni..., tak ke dni.... pohledávky nezajištěných věřitelů, kteří souhlasí  s Reorganizačním plánem, více než polovinu počítanou podle výše pohledávek.
 
(8)        Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. Představy....
 
(9)        Dlužník je zastoupený …, na základě plné moci ze dne..., která je založena ve spise.
 
(10)      Dlužník je součástí skupiny..., do které dále patří...
 
(11)      Dva další členové skupiny............................................jsou v insolvenčním řízení. Na základě návrhu    Dlužníka bylo dne ................. zahájeno insolvenční řízení ve věci.........................
Řízení je vedeno u Krajského soudu …..................................................
 
(12)      V posledních pěti letech byl u zdejšího soudu ve věci Dlužníka podán jeden věřitelský insolvenční návrh. Toto insolvenční řízení bylo zastaveno z důvodu, že navrhující věřitel vzal svůj návrh zpět.
 
(13)      V posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení nebylo proti členům představenstva Dlužníka vedeno trestní řízení, které by skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.
 
Důkaz:
 • seznamem závazků
 • souhlasy zajištěných věřitelů
 • souhlasy nezajištěných věřitelů
 • výpisy z Obchodního rejstříku Dlužníka,...................................
 • insolvenční rejstřík
 • výpisy z rejstříku trestů členů představenstva Dlužníka
 • Reorganizačním plánem
(14)      Hlavním předmětem podnikání Dlužníka je ….
 
(15)      Dlužník odůvodněně přepokládá, že pokud bude jeho podnik reorganizován na základě Reorganizačního plánu, bude schopen dlouhodobě generovat dostatek prostředků na úhradu budoucích závazků.
 
(16)      Dlužník navrhuje provedení reorganizace v souladu s ustanovením § 341 insolvenčního zákona prostřednictvím kombinace těchto opatření:
 • restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti ve smyslu § 341 odst. 1 písm. a) InsZ;
 • vydáním akcií Dlužníkem ve smyslu § 341 odst. 1 písm. e) InsZ;
 • změnou stanov Dlužníka ve smyslu § 341 odst. 1 písm. g) InsZ;
 • zajištěním financování provozu Dlužníkova podniku nebo jeho části ve smyslu § 341 odst. 1 písm. f) Ins.Z.
Přesný popis provedení reorganizace je uveden v Reorganizačním plánu (zejména v kapitole 3 Reorganizačního plánu).
 
 
 
III.
 
S ohledem na výše uvedené dlužník navrhuje, aby insolvenční soud rozhodl  t a k t o :
 
I.       Dlužník ..................................................................., IČ ............................, se sídlem ........................................., je v úpadku.
II.    U Dlužníka .............................................................., IČ ............................., se sídlem ........................................., se povoluje řešení úpadku reorganizací.

   


QR (http://qrlogo.eu) - - www.zakonycr.euPrůměr:  2,92 | Hodnotilo: 2690 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |