Oznámení o zrušení stálé provozovny

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o zrušení stálé provozovny

Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stále provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně.. § 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit

Oznámení o zrušení stálé provozovny
(§33 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
Vážení,
na základě ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor s pronajímatelem, bude dne ……………... uzavřena moje stálá provozovna.
 
Toto zrušení stálé provozovny v zákonné lhůtě oznamuji.
Adresa rušené provozovny:
Adresa:            ………………………………………………….
Město:              ………………………………………………….
PSČ:                ………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………….
Fax:                 ………………………………………………….
 
Tímto považuji svou povinnost oznámit zrušení stálé provozovny za splněnou. Kopie dokladů přikládám. Dále sděluji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správně.
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Přílohy:             - Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou nebo výpověď


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,00 | Hodnotilo: 2071 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |