Oznámení o vstupu společnosti do likvidace, ukončení činnosti

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Oznámení o vstupu společnosti do likvidace, ukončení činnosti

§ 33 Registrační povinnost daňových subjektů (1) Poplatník, který obdrží povolení nebo získá oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost,13) je povinen do třiceti dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je poplatník podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost. (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. (3) Poplatník je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stále provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně. (4) Plátce daně je povinen pod

Oznámení o vstupu společnosti do likvidace, ukončení činnosti
 (§33 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
 
Vážení,
na základě usnesení Valné hromady naší společnosti ze dne …………. bylo rozhodnuto o ukončení činnosti a vstupu společnosti do likvidace.
 
Uvádíme nové registrační údaje, které v zákonné lhůtě oznamujeme.
Původní registrační údaje:
Firma:              ………………………………………………….
Jednatel:           ………………………………………………….
 
Nové registrační údaje:
Firma:              …………………………………………………. - v likvidaci
Likvidátor:         ………………………………………………….
                        Bytem ………………………………………..
                        Město  ………………………………………..
                        PSČ     ……………
 
V ostatním bez změn.
 
Tímto považuji svou povinnost oznámit změny v registraci za splněné. Kopie dokladů přikládám. Dále sděluji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správně.
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
 
Přílohy:             - Zápis z konání valné hromady
                        - výpis z OR
                        - kopie osvědčení o registraci


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,98 | Hodnotilo: 1562 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |