Odvolání proti výzvě zaplatit daňový nedoplatek v náhradní lhůtě

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Daňové smlouvy / 


Odvolání proti výzvě zaplatit daňový nedoplatek v náhradní lhůtě

Náhradní lhůta v tomto případě na výzvě správce nesmí být kratší, neš 8 dní. Odvolat se lze proti do 15ti dnů a odvolání nemá odkladný účinek. V tomto dokumentu se subjekt odvolává na § 70, kde se říká: Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. § 73 Vymáhání daňových nedoplatků (1) Nezaplatí-li daňový dlužník splatný daňový nedoplatek včetně nedoplatku na pokutách uložených podle tohoto zákona v zákonné lhůtě, vyzve ho správce daně, aby daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně osmidenní, a upozorní ho, že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. Proti výzvě se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů. Odvolání nemá odkladný účinek. (2) Vymáhání lze zahájit i bez výzvy, pokud hrozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se k vymáhání neprodleně. (3) Vymáhání nedoplatku provádí správce daně, u něhož je daňový dlužník evidován,

Odvolání proti výzvě zaplatit daňový nedoplatek v náhradní lhůtě
(§73 dle zákona "O správě daní a poplatků")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
                                                                      
                                                                       k číslu jednacímu:   ..........................................
 
 
Vážení,
k vaší výzvě ze dne ............. vznáším námitku promlčení z následujícího důvodu:
            - výzva k zaplacení mi byla doručena déle než do šesti let od roku, ve kterém byl tento závazek splatným.
 
K tomuto odvolání navrhuji, aby byl požadavek na zaplacení výše uvedeného nedoplatku zrušen a to v plném rozsahu.
 
Děkuji
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,00 | Hodnotilo: 1670 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |