SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB obchodní smlouva provoz serveru a telehousing

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB obchodní smlouva provoz serveru a telehousing

Preambule Účelem této smlouvy je poskytování služeb Server Housing a s nimi spojených doplňkových služeb. 2. Předmět smlouvy 2.1.Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat následující služby : 2.1.1.Základní službu Server Housing, která zahrnuje : •Umístění serveru(ů) v Telehouse společnosti ………………………………... •Statickou veřejnou IP adresu v závislosti na počtu umístěných serverů •Připojení k síti Internet sdílenou přenosovou rychlostí ……………….. Mbps •Umístění serveru(ů) v bezprašném a plně klimatizovaném prostředí •Vyhrazené napájecí napětí 230V •Snadnou dostupnost serveru(ů) z privátního parkoviště •Přístup oprávněných pracovníků objednatele k serveru(ům) během pracovní doby 2.1.2.Doplňkové služby (na vyžádání), které zahrnují : 2.1.2.1.Přístup oprávněných pracovníků objednatele k serveru(ům) mimo pracovní dobu ve všední den

S M L O U V A   O   P O S K Y T O V Á N Í
S L U Ž E B
číslo: ……………
 
Uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a následujících § Obchodního zákoníku
v platném znění
 
 
 
Smluvní strany:
 
Objednatel:   
V zastoupení : ………………, jednatel společnosti
(dále jen objednatel)
 
                       
 
 
  
Zhotovitel:    
V zastoupení: ……………….., ředitel společnosti
 
(dále jen zhotovitel)


Preambule
 
Účelem této smlouvy je poskytování služeb Server Housing a s nimi spojených doplňkových služeb.
 
2. Předmět smlouvy
2.1.     Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat následující služby :
2.1.1. Základní službu Server Housing, která zahrnuje :
·         Umístění serveru(ů) v Telehouse společnosti ………………………………...
·         Statickou veřejnou IP adresu v závislosti na počtu umístěných serverů
·         Připojení k síti Internet sdílenou přenosovou rychlostí ……………….. Mbps
·         Umístění serveru(ů) v bezprašném a plně klimatizovaném prostředí
·         Vyhrazené napájecí napětí 230V
·         Snadnou dostupnost serveru(ů) z privátního parkoviště
·         Přístup oprávněných pracovníků objednatele k serveru(ům) během pracovní doby
2.1.2. Doplňkové služby (na vyžádání), které zahrnují :
2.1.2.1. Přístup oprávněných pracovníků objednatele k serveru(ům) mimo pracovní dobu ve všední den
2.1.2.2. Přístup oprávněných pracovníků objednatele k serveru(ům) mimo pracovní dobu ve svátek
2.1.2.3. Fyzický zásah operátora v pracovní době (do 5 minut)
2.1.2.4. Fyzický zásah operátora v pracovní době (nad 5 minut, za každých započatých 10 minut)
2.1.2.5. Fyzický zásah operátora v mimopracovní době (za každých započatých 60 minut)
2.1.2.6. Jištění napájení pomocí centrálního záložního zdroje UPS
Pro účely této smlouvy se :
Pracovní dobou rozumí doba od …….. do …….. hodin od pondělí do pátku.
Mimopracovní dobou ve všední den rozumí doba od ……… do …….. hodin následujícího dne od pondělí do pátku.
Mimopracovní dobou ve svátek rozumí dny v týdnu sobota, neděle a státem uznané svátky.
2.2.     Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování služeb do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2.3.     Objednatel se zavazuje služby převzít a zaplatit za ně cenu uvedenou v článku 4 za podmínek uvedených v článku 5.
 
3.      Doba plnění
3.1.     Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou se závazkem objednatele na poskytování služby po dobu
……….. měsíců. V případě předčasné výpovědi smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen doplatit zhotoviteli částku za zbývající měsíce závazku. Výše této částky bude určena jako součin počtu umístěných serverů, zbývajících měsíců závazku a paušální částky za umístění 1 serveru dle článku 4.1.
3.2.     Po uplynutí závazkového období ……….. měsíců smlouva automaticky bez nutnosti dodatku přejde na smlouvu s dobou neurčitou a výpovědní lhůtou …….. měsíc(e). Výpovědní lhůta začne běžet k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení písemné výpovědi služby ze strany objednatele.
3.3.     Platnost smlouvy může být rovněž ukončena v případě splnění podmínek uvedených v článku 8.
 
4.    Cena plnění
4.1.     Objednavatel se zavazuje, že za služby v rámci plnění předmětu smlouvy zaplatí :
·         dle bodu 2.1.1. paušální poplatek    …….. ,- Kč / měsíc / 1 umístěný server
·         dle bodu 2.1.2.1 paušální poplatek …….. ,- Kč / 1 přístup k serveru(ům)
·         dle bodu 2.1.2.2 paušální poplatek …….. ,- Kč / 1 přístup k serveru(ům)
·         dle bodu 2.1.2.3 paušální poplatek …….. ,- Kč / 1 fyzický zásah operátora
·         dle bodu 2.1.2.4 paušální poplatek …….. ,- Kč / 1 časová jednotka zásahu operátora
·         dle bodu 2.1.2.5 paušální poplatek ……... ,- Kč / 1 časová jednotka zásahu operátora
·         dle bodu 2.1.2.6 paušální poplatek ……... ,- Kč / 1 jištění napájení pomocí centrálního zdroje UPS
4.2.     Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu ceny služeb a to z důvodu ČSÚ vyhlášené inflace, nebo z důvodu    změny ceny u subdodavatelů. O této změně bude objednatel informován jeden měsíc předem. V případě, že nebudou ze strany objednatele k  tomuto písemné připomínky, bude změna ceny chápána zhotovitelem jako odsouhlasena.
 
 
4.3.     Pro případ, kdy objednatel předloží písemné připomínky k nově navrhovaným cenám služeb poskytovaným dle této smlouvy a smluvní strany se ve lhůtě 30 dnů ode dne předložení návrhu nových cen zhotovitelem nedohodnou na cenách služeb, končí platnost této smlouvy v případě splnění 12 měsíčního závazku objednatele uplynutím výpovědní lhůty dle bodu 3.2 této smlouvy. V případě, že trvá 12 měsíční závazek objednatele, končí platnost této smlouvy splněním podmínek dle bodu 3.1 této smlouvy.
4.4.     O poskytnutých službách dle bodu 2.1.2.1 až 2.1.2.6 povede zhotovitel evidenci formou „Montážního listu“, který bude před fakturací předkládán k odsouhlasení objednateli. Objednatel je oprávněn předložený list neschválit za předpokladu, že má výhrady ke kvalitě či objemu poskytnutých služeb. Tyto výhrady oznámí objednatel zhotoviteli písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení.
 
5.   Platební podmínky
5.1.     Hodnota poskytnutých služeb bude fakturována měsíčně podle skutečného množství odebraných služeb. Dnem zdanitelného plnění je poslední pracovní den v měsíci, ve kterém byly služby poskytnuty.
5.2.     Faktura bude vystavena zhotovitelem jako daňový doklad, který bude mít náležitosti ve smyslu platného právního řádu dle zákona číslo 235/2004 Sb. v  platném znění. Faktury budou označeny číslem smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nesprávné a neúplné náležitosti je objednatel oprávněn ji nejpozději do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel fakturu podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této opravené (nové) faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktury budou zaslány ve dvojím provedení.         
5.3.     Splatnost faktury bude činit 17 dní ode dne vystavení zhotovitelem. V případě, že objednatel   bude v prodlení s  úhradou faktury, má zhotovitel nárok na zaplacení úroku z prodlení
ve výši ………% z dlužné částky za   každý den prodlení.
 
6.   Spolupráce smluvních stran
6.1.     Objednatel se zavazuje:
6.2.1. Informovat zhotovitele o případných připravovaných změnách, zejména v plánovaném počtu umístěných serverů.
6.2.2. V případě nutnosti je povinen na nezbytnou dobu zajistit na vyžádání zhotovitele přítomnost svého zaměstnance v prostoru Telehouse společnosti …………………………..
 
6.3.     Zhotovitel se zavazuje:
6.3.1. Jednat pouze se stanovenými odpovědnými osobami nebo administrátory objednatele.
6.3.2. Zajistit službu tzv. HelpDesku, jejímž předmětem je přebírání požadavků objednatele, jejich klasifikace, evidence, vyřizování a archivace.
telefon:         +420                                   v pracovních dnech od …… do ….. hodin
GSM:            +420                                   v pracovních dnech od …… do ….. hodin
GSM:            +420                                   v pracovních dnech od …… do …... hodin
e-mail:          ………………………………..
 
7.      Sankční ujednání
7.1.     V  případě, že objednatel neplní své povinnosti vyplývající z  této smlouvy, má zhotovitel právo pozastavit poskytování služeb. O úmyslu zastavit poskytování služeb je zhotovitel povinen
……… pracovních dní předem písemně informovat objednatele.
7.2.     Odstoupením od smlouvy v rámci sjednané doby plnění vzniká povinnost odstupujícího uhradit druhé straně vzniklou škodu, pokud nejde o odstoupení ze zákonných důvodů nebo vlivem vyšší moci.
 
8.      Porušení smlouvy
8.1.     Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy podle
§ 344 a následujících Obchodního zákoníku v platném znění.
8.2.     Za porušení   smlouvy ze   strany zhotovitele   se považuje opakované   neposkytnutí požadovaných služeb nebo jejich nízká kvalita.
8.3.     Za porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje opakované prodlení s úhradou faktur.
8.4.     Nastane-li skutečnost, která je podle této smlouvy důvodem k  odstoupení od smlouvy, je oprávněná strana povinna druhou   stranu na tuto skutečnost   písemně   upozornit a   vyzvat   ji v  dostatečné a okolnostem přiměřené lhůtě k odstranění vytýkaného stavu. Nárok oprávněné strany na náhradu škody podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku není dotčen.
 
 
 
9.      Ochrana informací
9.1    Obě strany se dohodly, že všechny informace související s plněním předmětu smlouvy, které nejsou běžně přístupné ve veřejných informačních zdrojích, budou považovány za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 Obchodního zákoníku. Obě strany se zavazují, že se všemi informacemi budou zacházet jako s důvěrnými a uchovají je v tajnosti až do doby, kdy se tyto důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž by však k takovému zveřejnění došlo v důsledku jakéhokoli jednání či porušení závazku ze strany příjemce informací, jeho zaměstnanců a zástupců.
9.2    Žádná smluvní strana nesdělí důvěrné informace jiným osobám než svým zaměstnancům nebo oprávněným třetím osobám, pro něž jsou tyto důvěrné informace nezbytné nebo jejichž právo na sdělení takovýchto informací vyplývá z platného právního řádu. Nesmí být využity ve vlastní či cizí prospěch, ani použity jakýmkoliv jiným způsobem, než který vyplývá z naplňování předmětu této smlouvy, bez písemného souhlasu druhé strany.
9.3    Za každé prokazatelné porušení tohoto závazku má poškozená strana právo požadovat smluvní pokutu ve výši ……………….,-Kč splatnou na požádání. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není nikterak dotčeno právo žádné strany na   náhradu vzniklé škody.
9.4    Výše uvedené závazky týkající se utajení důvěrných informací zůstanou v plné platnosti a účinnosti bez ohledu na vypovězení nebo jiného ukončení platnosti této smlouvy po dobu 3 (tří) let od ukončení platnosti této smlouvy.
 
10     Závěrečná ustanovení
10.1 Vztahy stran výslovně neupravené uzavřenou smlouvou se   řídí českými, obecně závaznými předpisy,   zejména ustanoveními zákona čís. 513/91Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
10.2 Obě strany potvrzují, že všem ustanovením této smlouvy porozuměly co do obsahu i rozsahu, vyjadřují jejich vůli a zavazují se je plnit.
10.3 Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit jakékoliv práva plynoucí z této smlouvy třetí straně bez   předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
10.4 Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými pověřenými zástupci obou stran.
10.5 Dle dohody smluvních stran se právní úprava obsažená v této smlouvě vztahuje na vzájemné vztahy stran počínaje dnem podpisu smlouvy.
10.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu prvopisu, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
10.7 Zhotovitel si vyhrazuje právo na zveřejnění realizace služby ve svých referencích.
 
11     Zodpovědné osoby
11.1 V rámci plnění předmětu smlouvy jsou oprávněni jednat za
 
 Objednatele: ve věcech smluvních         p. ………………..            tel.:      +420
                           ve věcech technických      p. ………………..            tel.:      +420
                       
 Zhotovitele:   ve věcech technických      p. ………………...           tel.:      +420
                                   ve věcech obchodních       p. …………………         tel.:      +420
 
 
 
 
                   V ………………….., dne…………………                         V ………………….., dne ………………..
                       Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:
 
 
 
 
 
                   …………………………………                                            …………………………………
                                p.                                                                                                 p.


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,88 | Hodnotilo: 1576 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |