Smlouva o nájmu nemovitostí komerční prostory

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


Smlouva o nájmu nemovitostí komerční prostorySmlouva o nájmu nemovitostí

kterou podle § 663 a následujících
občanského zákoníku dnešního dne, měsíce a roku
uzavírají
1.                   .......................................... s.r.o.,
...........................................................................
zastoupená ........................................................
Spisová značka: ................................ vedená u rejstříkového soudu v .........................., Den zápisu: ................................
Dále jako pronajímatel
 
2.                    
dále jako nájemce
 
I.
Předmět smlouvy a účel smlouvy
1.                   Pronajímatel je vlastníkem budov a pozemku podle výpisu katastru LV ..............:
Parcelní čísla: st................................................................................................................................. 
Stavby Číslo: bez čp/če na parcele st. ...........................................................................................
2.                   Předmětem této smlouvy je nájem nemovitostí a ploch:
Stavby Č: čp……………….., Parcely Č:   ………………….. - ………………..m2 ,
z seznamu uvedeném v odst. 1 tohoto článku včetně jejího vybavení.
3.                   Nájemce je oprávněn užívat pronajatou nemovitost jen k účelu, stanoveném touto smlouvou, popř. doložením dodatku k této smlouvě. K ostatním účelům nebo v případě změny účelu užívání je povinen nájemce vyžádat si předchozí písemný souhlas pronajímatele.
4.                   Nájemce není oprávněn přenechat pronajímanou nemovitost třetím osobám do podnájmu bez souhlasu pronajímatele.
5.                   O předání a převzetí pronajímané nemovitosti včetně jejího vybavení před započetím nájmu sepíší smluvní strany protokol s uvedením přesného popisu stavu, v jakém se tato nemovitost nachází.
 
 
II.
Cena nájmu a její splatnost
1.                   Cena nájmu dle této smlouvy činí celkem Kč ………………………….,- ročně.
 
2.                   Částka nájemného se stanoví bez DPH a v případě, že to bude vyžadováno právními předpisy, bude k nájemnému připočtené DPH nebo jiné daně a odvody.
3.                   Nájemné je splatné měsíčně předem, vždy k prvnímu dni následujícího měsíce u
......................................................................................................
......................................................................................................
Pro případ prodlení s placením nájemného se sjednává úrok z prodlení ve výši ........................................................ % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.                   V případě skončení nájmu v průběhu nájemního vztahu z důvodů na straně nájemce zaplacený alikvotní díl nájemného nebude pronajímatelem vrácen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5.                   Výši nájemného je možné upravit dohodou. Pronajímatel je však vždy s účinností k 1. dni kalendářního roku oprávněn i bez souhlasu nájemce nájemné zvýšit o poměrnou částku z nájemného dohodnutého pro smluvní strany k poslednímu dni předcházejícího kalendářního roku, odpovídající inflačnímu ukazateli stanovenému v oficiální zprávě Českého statistického úřadu, a dále na základě rozhodnutí valné hromady.
6.                   Doplatek nájemného zvýšeného podle předcházejícího odstavce, pokud již nájemné v původní výši bylo dříve zaplaceno, je splatný, nebude-li shora uvedenými smluvními stranami dohodnuto jinak, do 15 dnů ode dne uzavření dohody o tomto zvýšení či ode dne doručení nájemci písemného oznámení pronajímatele o tomto zvýšení.
 
 
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.                   Nájemce je oprávněn provádět změny a stavební úpravy na pronajímané nemovitosti na vlastní náklady jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Provedené úpravy je povinen po skončení nájmu uvést na své náklady do původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2.                   V souladu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění změn a doplňků technické zhodnocení pronajatého majetku bude odepisovat nájemce.
3.                   Nájemce je povinen na svůj náklad provádět běžnou údržbu nemovitosti, jakož i její obvyklé drobné opravy, zejména pak odstraňovat veškeré závady a škody vzniklé jeho činností včetně škod a závad způsobených osobami vstupujícími do prostor v souvislosti s touto jeho činností. V souladu s tím je nájemce v případě potřeby zapříčiněné poškozením či opotřebením zejména povinen na svůj náklad zajišťovat v nemovitosti.
a)                   malby a nátěry vnitřních stěn a jejich obkladů, jakož i opravy těchto obkladů a vnitřních omítek
b)                  nátěry dveří včetně zárubní, vnitřních oken včetně rámů a ostatních vnitřních dřevěných a ocelových konstrukcí
c)                   zasklívání oken a prosklených ploch dveří a jiných zasklených ploch, jakož i jejich jiné opravy
d)                                  opravy a výměny kování oken a dveří,
e)                  nátěry rozvodů vody a ústředního topení a jiného vytápění prostor včetně radiátorů a vnitřních konstrukcí větrání,
f)                    opravy a výměny
·         elektrických osvětlovacích těles včetně žárovek, zářivek, zásuvek, vypínačů,
·         vodovodních armatur, umyvadel, sprch, dřezů, záchodových splachovačů a mís
·         elektrických boilerů mimo jejich výměny
·         ostatní opravy obdobného charakteru, jako v předchozích odrážkách za předpokladu, že rozsah jedné opravy nepřevýší náklad Kč 20.000,-.
4.                   Nájemce bude zajišťovat a hradit pravidelné revize elektrického zařízení, případně dalších zařízení, jež se v pronajaté nemovitosti nacházejí a u nichž provádění revizi vyžadují právní předpisy.
5.                   Nájemce je povinen do 14 dnů po podpisu smlouvy přihlásit odběr elektrické energie v pronajaté budově na vlastní firmu a hradit spotřebovanou energii přímo SME, a.s.
6.                   Nájemce bude pronajímateli hradit vodné, stočné a spádové dle skutečné spotřeby na základě smlouvy o dodávce vody. Nájemce je povinen umožnit pronajimateli přístup k vodoměru tak, aby pronajímatel mohl zjišťovat jeho stav pro účely vyúčtování ceny za vodné.
Cena za vodné, stočné a spádové bude splatná vždy na základě faktury vystavené pronajímatelem, jejíž splatnost bude 15 dnů ode dne vystavení.
7.                   Nájemce je povinen na svůj náklad a odpovědnost zajišťovat plnění všech povinností stanovených právními předpisy či rozhodnutími příslušných státních orgánů provozovatelům těch činností, které bude nájemce v pronajaté nemovitosti vykonávat.
8.                   Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady, potřebné k provozování činnosti dle čl. I. odst. 3 této smlouvy a disponuje všemi potřebnými doklady, požadovanými právními předpisy k jeho provozování. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně platné předpisy a normy pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci a bezpečný a zdraví nezávadný provoz pronajímaných prostor, hygienu práce a hygienu provozu pronajímaných prostor, pracovního a životního prostředí. V případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci, odpovídá nájemce pronajímateli za škodu, jež mu porušením těchto povinnosti vznikne, jak rovněž za škodu vzniklou třetím osobám, tj. zejména návštěvníkům pronajímané nemovitosti.
9.                   Nájemce je dále povinen vykonávat veškeré své činnosti v pronajímané nemovitosti tak, aby nepoškozoval či neohrožoval jednotlivé složky životního prostředí a nad přiměřenou míru neobtěžoval pronajímatele, jakož i jakékoliv třetí osoby, zvláště pak nájemce a vlastníky přilehlých nemovitostí hlukem, prachem, zápachem apod.
10.               Nájemce je povinen zajistit na vlastní náklady úklid pronajímaných prostor, pozemků a odvoz odpadků vzniklých jeho činností, jakož i udržovat pořádek v okolí pronajímané nemovitosti a pozemků, které jsou součástí pronájmu.
11.               Nájemce odpovídá pronajímateli za škody způsobené na pronajímané nemovitosti a pozemků včetně škod způsobených třetími osobami, které do pronajímaných prostor vstupují v souvislosti s činností nájemce. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nájemce je povinen na svůj náklad zajistit do 14 dnů po podpisu smlouvy pojištění budovy proti živelným pohromám, vloupání apod.
 
 
IV.
Doba nájmu a způsob jeho ukončení
1.                   Nájem se sjednává na dobu určitou ................................ let, s účinností ode dne...............................................
2.                   Pronajímatel i nájemce mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.
3.                   Pronajímatel může zrušit nájem okamžitě v případě neplacení nájemného nebo sankcí v termínu do....................................... dnů po předchozím písemném upozornění pokud i v této lhůtě úhrada nebude provedena. V tomto případě nájem zaniká doručením zrušovacího projevu nájemci.
4.                   Nájemce je povinen do týdne po obdržení zrušovacího projevu nebo uplynutí výpovědní lhůty prostory vyklidit a nájemci je řádně předat se sepsáním zápisu o jejich odevzdání a převzetí, v němž se uvede popis jejich stavu, v jakém se po skončení nájmu nacházejí. Škody způsobené v prostorech nebo na vybavení, které neodpovídají obvyklému opotřebení, je nájemce povinen odstranit do dne ukončení nájmu, nebude-li dohodnuto jejich nahrazení v penězích. Pro případ prodlení s vyklizením se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč ..............................................,-- za každý den prodlení.
 
 
V.
Ostatní ustanovení
1.       Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento nájem příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2.       Pronajímatel prohlašuje, že pronájem nemovitostí dle této smlouvy byl schválen valnou hromadou.
3.       Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí též na právní nástupce obou smluvních stran.
4.       Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5.       Smlouva je vyhotovena 2 x, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
 
 
 
V ............................................ dne ...............................................
 
 
 
…………………………………………………..                                                                  …………………………………………………………..
         ............................................ s.r.o.                                                                                                                nájemce


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 1856 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |