Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku-nemovitost

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Exekuční smlouvy / 


Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku-nemovitost

Doložku lze vkládat do závazkových vztahů nebo i do ostatních smluv či dohod. Podmínkou pro přímou vykonatelnost je smluvně udělený souhlas všeobecný pro celý majetek, nebo lze sjednat i zástavu a na tuto navázat souhlas povinného s přímou vykonatelností. Nutno smlouvu sepsat u notáře, notářským zápisem nebo lépe sepsat dohodu s touto doložkou přímo v kanceláři exekutora, jinak je doložka neplatná. Doložka je vkládána do smluv pro lepší zajištění práv oprávněného a vymahatelnosti jeho nároku.

Doložka do smluv
o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného
na část majetku - nemovitost
 
Svolení k vykonatelnosti
Povinný místopřísežně prohlašuje, že tímto přímo svoluje k tomu, aby v případě nesplnění jeho závazku vůči oprávněnému z této smlouvy vyplývajícího, byl na základě tohoto zápisu proti němu veden přímý výkon rozhodnutí soudem, nebo aby na základě tohoto zápisu byla proti němu provedena exekuce soudním exekutorem. Toto ujednání postihuje nemovitosti …………………………… uvedené v zápisu Katastrálního úřadu v …………..............., pro katastrální území ………………………………… na LV č. .....…………………… s výměrou pozemků vč. zastavěných ploch celkem ........ m2. Uvedené nemovitosti jsou ve smyslu zástavní smlouvy ze dne .................., uzavřené mezi oprávněným a povinným pro tento účel zastaveny a zapsány provedeny v Katastru nemovitostí.
 
 
(smlouva se sepisuje u exekutora nebo notářským zápisem)


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  3,04 | Hodnotilo: 3103 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |