OBCHODNÍ SMLOUVA PRODEJ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


OBCHODNÍ SMLOUVA PRODEJ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB

Článek 1 Předmět smlouvy 1.1. Předmětem smlouvy jsou dodávky literatury a dalších produktů dle aktuální nabídky dodavatele (dále jen zboží) a prodej tohoto zboží odběratelem. Článek 2 Způsob dodání 2.1. Místem odběru zboží je Praha. Běžný způsob dopravy mimo Prahu je zaslání poštou. Po dohodě s odběratelem může dodavatel zajisti i jiný způsob dodáni zboží na adresu odběratele. Článek 3 Cena 3.1. Cena zboží je stanovena ceníkem dodavatele platným k datu převzetí objednávky. Cena pro koncového zákazníka včetně DPH je pro odběratele závazná. 3.2.Dodavatel poskytne odběrateli na objednané zboží množstevní slevu (rabat) ve výši ……….. procent z doporučené maloobchodní ceny. Výše slevy může být upravována směrem nahoru i dolů podle vzájemných obchodních zkušeností. Na některé tituly nebo druhy zboží může být poskytována jiná sleva něž je uvedeno ve smlouvě. Jinou slevu dodavatel odběrateli oznámí před dodáním zboží.

OBCHODNÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:
 
obchodní jméno: ……………………………….
                            firma je zapsaná v OR u Městského soudu v …………………
sídlo:                    ……………………. 
telefon:                +420 ………………                       fax:  +420 ………………..
IČ:                        ………………………                     DIČ: CZ…………………..
bankovní spojení:       …………………………
zastoupen:            ……………………………………………..
 (dále jen dodavatel)
a
obchodní jméno:   ………………….…………………………
sídlo:                    …………………………………………………
telefon:                ……………………………..           fax:  ……………………………….
IČ:                        ……………………….                    DIČ: …CZ………………………
bankovní spojení:       ………………………………….
zastoupen:            …………………………………….
(dále jen odběratel)
takto:
Článek 1                   Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy jsou dodávky literatury a dalších produktů dle aktuální nabídky dodavatele (dále jen zboží) a prodej tohoto zboží odběratelem.
Článek 2                   Způsob dodání
2.1. Místem odběru zboží je Praha. Běžný způsob dopravy mimo Prahu je zaslání poštou. Po dohodě s odběratelem může dodavatel zajisti i jiný způsob dodáni zboží na adresu odběratele.
Článek 3                   Cena
3.1. Cena zboží je stanovena ceníkem dodavatele platným k datu převzetí objednávky. Cena pro koncového zákazníka včetně DPH je pro odběratele závazná.
3.2.Dodavatel poskytne odběrateli na objednané zboží množstevní slevu (rabat) ve výši ……….. procent z doporučené maloobchodní ceny.
Výše slevy může být upravována směrem nahoru i dolů podle vzájemných obchodních zkušeností. Na některé tituly nebo druhy zboží může být poskytována jiná sleva něž je uvedeno ve smlouvě. Jinou slevu dodavatel odběrateli oznámí před dodáním zboží.
Článek 4                   Platební podmínky
4.1. Odebrané zboží bude placeno v hotovosti při převzetí zboží.
Článek 5                   Povinnosti dodavatele
5.1. Dodávat odběrateli zboží dle aktuální nabídky na základě objednávky odběratele.
5.2.Poskytovat na odebrané zboží množstevní slevy dle platných cenových pravidel.
5.3.Informovat odběratele o aktuální nabídce zboží a o cenách.
5.4.    V případě oprávněné reklamace vadné zboží vyměnit za zboží bez závad případně poskytnout slevu.
Článek 6                   Povinnosti odběratele
6.1. Odebrané zboží uhradit ve stanovené lhůtě. V případě zpoždění platby uhradit smluvní pokutu.
6.2.Náklady na dopravu hradí dodavatel, pokud je objednávka minimální výši ………….,- Kč po slevě včetně DPH. U nižších objednávek může dodavatel náklady na dopravu a zabalení přefakturovat.
Článek 7                   Smluvní pokuta
7.1. V případě prodlení v platbách závazků odběratele je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu v závislosti na délce prodlení platby takto:
1 - ….. dní - …… % z fakturované částky za každý den prodlení
15 - … dní - …… % z fakturované částky za každý den prodlení za celou dobu prodlení
více než ….. dní - ….. % z fakturované částky za každý den prodlení za celou dobu prodlení.
7.2. Je-li prodejce v prodlení s platbami delším než 90 kalendářních dnů po splatnosti, souhlasí prodejce s tím, že dodavatel může své pohledávky vůči prodejci předat specializované firmě k vymáhání. Závazek prodejce se dnem předání vymáhání pohledávky zvyšuje o dvacet procent, to je o náklady na vymáhání.
Článek 8                   Závěrečná ujednáni
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, účinností nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Tato smlouvo může být ukončena dohodou smluvních stran.
8.2.Změny této smlouvy mohou platné nastat jen písemným ujednáním smluvních stran.
8.3.Toto smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
8.4.Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou seznámeny se zněním této smlouvy, rozumějí všem jejím článkům a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
 
 
 
V .......................dne............................                                                V……….………..dne.................
 
 
 
 
 
...................................................                                                          .......................................................
            za dodavatele                                                                                                za odběratele
 


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,96 | Hodnotilo: 1633 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |