Smlouva o dílo pro spuštění Internetové aplikace

Právě se nacházíte: Home / Vzory smluv / Obchodní smlouvy / 


Smlouva o dílo pro spuštění Internetové aplikaceSmlouva o dílo
pro spuštění Internetové aplikace
 
Společnost:                    .......................................................................................
se sídlem:                       .............................................................................................
IČ:                                     ........................................
DIČ:                                  ........................................
zastoupená:                    ........................................
Bankovní spojení:          ........................................
(dále jen „zhotovitel")
a
 
Pan:                                 ...................................................
IČ:                                      …………………………………….
DIČ:                                  …………………………………….
s místem podnikání      ………………………………………………………………………………..
zastoupený:                    …………………………………….
Bankovní spojení:         …………………………………….
(dále jen „objednatel")
 
 
uzavírají dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto
smlouvu o dílo pro vytvoření Internetové aplikace:
 
 
I. Definice pojmů
-     Internetovou aplikací se rozumí – provozu schopná aplikace SHOP k prodeji zboží a služeb přes internet
-     WWW rozhraním se rozumí – web stránky zobrazované uživateli
-     databázovým serverem je míněno – data umístěná na serveru zhotovitele
-     hodina času programátora je počítána – 600 Kč / 1 H
-     instalace je – spuštění aplikace na doméně objednatele
-     školení uživatele – předání základních dokumentací k ovládání, možnost testování provozu na zkušební verzi
-     datový tok – přenost dat mezi uživatelem a serverem
-     HTML, DHTML a ASP – zkratky webových stránek
-     statické a dynamické WWW – rozdíl mezi obsahem zobrazených u uživatele
-     server MS-SQL – databázová aplikace pro zpracování dat
-     zabezpečení a šifrování – nepoužívá se
-     zadávací dokument - protokol je kompletní a úplný popis funkcí a návrhu Internetové aplikace.
 
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je spuštění internetové aplikace zhotovitelem SHOP + FAKTURACE.NET v dynamických DHTML stránkách na základě zadání objednatelem. Vybrané aplikace je možné upřesnit v dodatku ke smlouvě -  Smlouva o zprostředkování
 
III. Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen vypracovat aplikaci, která bude provozovaná v ASP na operačním systému Windows, Linux podle potřeby. Dále vytvořit aplikaci tak, aby spolupracovala s Internetovými prohlížeči. Aplikace bude součástí dodávky nainstalována na web doméně objednatele a uvedena do provozu, obsluha bude zaškolena.
 
IV. Povinnosti objednatele
Určit v zadávací dokumentaci. Objednatel se zavazuje předat data určená pro Internetovou aplikaci v rozsahu zadávacího protokolu.
 
V. Předání
Zhotovitel spustí vyhotovené části aplikaci a předvede její funkčnost. Objednatel může odmítnout převzetí jen v případě, že předávaná část aplikace je v rozporu se Zadávacím dokumentem. Celá takto odsouhlasená aplikace bude následně zhotovitelem spuštěna a publikována na Internetu pod názvem domény objednatele. Po jejím odzkoušení a předvedení objednatel podepíše předávací protokol, jehož součástí je i údaj o proběhlém základním zaškolení ovládání aplikace.
 


VI. Záruka
 Záruka na aplikaci je po celou dobu provozu. V případě provedení změny v aplikaci jinou osobou než osobou určenou zhotovitelem objednatel ztrácí záruku. Toto se týká jakéhokoliv zásahu do HTML či ASP kódu. Rozdíly v aplikaci jsou stanoveny na základě rozdílů od předané verze.
 
VII. Fakturace, ceny a pokuty
Zhotovitel vystaví objednateli první fakturu po podpisu smlouvy s ……… denní splatností na ………% celkové ceny díla. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu na …… % celkové ceny díla se splatností v den předání poslední části díla s hotovostní platbou. Pokud dojde k rozšíření projektu aplikace, bude dohodou přiměřeně i zvýšena cena díla. Při nedodržení termínu splatnosti po předání poslední části díla je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5 % za každý den prodlení s dokončením díla.
 
VIII. Další a konečná ujednání
Zhotovitel se zavazuje nešířit ani neposkytnout jakékoliv důvěrné informace a skutečnosti, se kterým se seznámil při realizaci tohoto díla. Ostatní se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, stejně tak i reklamace, vady díla a jejich odstraňování, odpovědnost a vlastnická práva. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, opravdu a vážně a jako důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.
 
 
 
Datum a místo:    V ..........................   dne ........................................
 
 
 
 
Podpisy:                      Za firmu       ………………………     ..................................................
 
 
 
 
                                      Za firmu        ………………………     .................................................. 


  


QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.euPrůměr:  2,87 | Hodnotilo: 1575 x
1  |   2  |   3  |   4  |   5  |